prestupky ucetnictvi

Nejčastější přestupky ukládané podle zákona o účetnictví z naší praxe

Veronika Žáčková
12.11.2020
prestupky ucetnictvi
V naší účetní praxi se setkáváme hned s několika pochybeními k nám přecházejících společností, za které může být udělena sankce za přestupek ukládaných podle zákona o účetnictví, a to zejména nedostatečně provedenou inventarizaci aktiv a pasiv, neúplným sestavením účetní závěrky anebo nezveřejněním účetní závěrky ve sbírce listin. 

Pokud se budeme více věnovat inventarizaci v účetnictví tak dle zákona o účetnictví má společnost povinnost provádět inventarizace majetku a závazků minimálně jednou za rok. Účetní jednotky mohou zahájit inventuru nejdříve čtyři měsíce před rozvahovým dnem a ukončí inventuru nejpozději dva měsíce po rozvahovém dni a jsou povinny prokázat provedení inventarizace (včetně uchování záznamů, tj. inventurních soupisů) po dobu 5 let po jejím provedení dle  § 29 odst. 3, zákona 563/1991 Sb. o účetnictví.

Při inventuře se zjišťuje skutečný stav majetku a závazků a zaznamenávají se v inventurních soupisech. Inventura může být fyzická sloužící ke zjištění skutečného stavu majetku počítáním, měřením a vážením, jako např. u zásob, pokladní hotovosti a hmotného majetku.

Inventarizace pohledávek a závazků probíhá výhradně pomocí dokladové inventury, kde se ověřuje existence pohledávek a závazků na základě faktur, nejlépe se osloví i dodavatelé a saldo otevřených závazků se s nimi potvrdí. Inventura vlastního kapitálu se provede pomocí různých usnesení, rozhodnutí, schválení hospodářského výsledku apod.

Za obvyklý nesoulad se zákonem o účetnictví je považován právě ten, kdy společnosti mají neúplné anebo žádné rozpisy neuhrazených majetku, pohledávek a závazků, a proto nemají zákonně požadované zápisy z dokladové inventury, které jsou pak nezřídka důvodem vyměření výše zmiňovaných pokut za přestupky ukládané podle zákona o účetnictví.

V případě, že máte podezření na neúplné inventurní zápisy anebo účetní závěrku, která neobsahuje všechny povinné součásti tak nás neváhejte kontaktovat raději před vyměřením nějaké sankce za přestupky proti zákonu o účetnictví.

Kontaktujte našeho odborníka 

verca
Veronika Žáčková
Accounting Manager
Crowe

Účetní služby