Možnost uplatnění slevy na dani na manžela

Možnost uplatnění slevy na dani na manžela

Barbora Halousková
01.02.2022
Možnost uplatnění slevy na dani na manžela
Jak jistě mnozí z Vás vědí, v případě daně z příjmů fyzických osob lze nárokovat několik různých typů slev na dani, díky kterým je možno snížit svoji daňovou povinnost. Jednou z nich je právě sleva na manžela, resp. manželku, kterou je možné uplatnit druhým z manželů ve výši 24 840 Kč, pokud příjem manžela za rok nepřesahuje částku 68 000 Kč. Pokud jste se s tímto již někdy setkali, jistě víte, že je podstatné rozlišit, které příjmy jsou a které naopak nikoli, započítávány do daného limitu.

Úvodem bychom chtěli informovat, že tuto slevu lze uplatnit pouze ročně formou ročního zúčtování daně či daňového přiznání, nikoli měsíčně (jako je tomu např. v případě základní slevy na poplatníka). Pokud je manželovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka na dvojnásobek, tj. 49 680 Kč. Za manžela je považován i partner podle zákona upravujícího registrované partnerství. Základní podmínkou pro uplatnění slevy na dani je, že manželé žijí ve společně hospodařící domácnosti.

Jak nárok na slevu prokážeme?

Zaměstnanec svému zaměstnavateli prokazuje nárok na slevu na dani poskytnutím dokladu (kopie), který prokazuje totožnost manžela a existenci manželství či partnerství (doklad o uzavření manželství nebo partnerství) a dále průkazem ZTP/P, pokud je manžel jeho držitelem, případně rozhodnutím o přiznání tohoto průkazu. Současně je zapotřebí učinit do 15. února prohlášení, že manželé žijí ve společně hospodařící domácnosti, a že vlastní příjem druhého z manželů nepřesahoval roční limit 68 000 Kč. Čestné prohlášení (včetně identifikačních údajů manžela) přikládáte i v případě, že podáváte daňové přiznání.

Co všechno započítáváme do příjmů manžela?

Pokyn Generálního finančního ředitelství č. D-22 definuje vlastní příjem manžela následovně:

„Vlastními příjmy manžela se rozumí úhrn všech vlastních příjmů dosažených ve zdaňovacím období nesnížených o daňové výdaje (hrubý příjem) včetně příjmů, které podléhají srážkové dani nebo jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob nebo nejsou předmětem této daně. Nepřihlédne se však k příjmům uvedeným v § 3 odst. 4 písm. b) zákona (úvěry nebo zápůjčky – pozn. Crowe) a příjmům uvedeným v § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů.“

Dejte si tedy pozor i na příjmy osvobozené a ty, které předmětem daně nejsou, a do uvedeného limitu je nezapomeňte zahrnout, ačkoli z hlediska daně z příjmů fyzických osob se jimi manžel ve svém vlastním přiznání zabývat nebude.

Seznam příjmů z § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP, které se nezahrnují do vlastních příjmů, je uveden níže:

 • dávky státní sociální podpory,
 • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
 • dávky osobám se zdravotním postižením,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • příspěvek na péči,
 • sociální služby,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
 • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření,
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání a
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen podle § 4 ZDP.

Dávkami státní sociální podpory uvedenými v prvním bodě výše rozumíme následující:

 • dávky poskytované v závislosti na výši příjmu
 • přídavek na dítě,
 • příspěvek na bydlení,
 • porodné,
 • ostatní dávky
 • rodičovský příspěvek,
 • pohřebné.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že do vlastních příjmů manžela jsou naopak započítávány např. tyto příjmy:

 • peněžitá pomoc v mateřství vyplácená v podpůrčí době (doba poskytování dávek),
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • vyplacené nemocenské dávky,
 • náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti,
 • veškeré důchody poskytované podle zákona o důchodovém pojištění.

Do kterého zdaňovacího období daný příjem spadá?

Zdaňovací období k dani z příjmů fyzických osob je stanoveno jako kalendářní rok, tedy vždy od 1. ledna do 31. prosince. Příjmy manžela spadají do zdaňovacího období, ve kterém jsou tyto příjmy vyplaceny, tj. kdy je manžel reálně obdrží.

Jinak je tomu u příjmů ze závislé činnosti, tj. ze zaměstnání. Pokud manžel tyto příjmy obdrží do 31 dnů po skončení zdaňovacího období, za které byly dosaženy, považují se za příjmy vyplacené nebo obdržené v tomto zdaňovacím období (např. pokud manžel obdrží příjem od svého zaměstnavatele za období prosinec 2021 do 31. ledna 2022, považuje se tento příjem stále za příjem roku 2021).

Výživné

Pokud rodiče nevychovávají nezaopatřené dítě ve společně hospodařící domácnosti, dochází ke stanovení vyživovací povinnosti. Výši této povinnosti určí soud, případně soud schválí dohodnutou výši domluvenou mezi rodiči. Vzhledem k tomu, že je výživné určeno jako příjem dítěte, nezahrnuje se do vlastního příjmu manžela. Nicméně pokud by manžel obdržel částku nad rámec takto stanoveného výživného, tak se tato nadlimitní částka do vlastních příjmů započítává.

Majetek ve společném jmění

U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů (dále jen „SJM“), se do vlastního příjmu manžela nezahrnuje příjem:

 • který plyne druhému z manželů (např. pokud je nemovitost ve SJM vložena do obchodního majetku druhého z manželů, z čehož plyne příjem např. ve formě nájemného zdaněný tímto manželem), nebo
 • se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů (např. příjem z nájmu či příjem z prodeje nemovitosti v SJM, která není zahrnuta v obchodním majetku, se zdaňuje podle ZDP pouze u jednoho z manželů).

Podpory poskytnuté v souvislosti s COVID-19

Příjmy z finančních podpor poskytnutých v souvislosti s mimořádnými opatřeními jsou z pohledu daně z příjmů rozdělovány do dvou kategorií:

 • příjmy od daně osvobozené (tyto se neuvádí do daňového přiznání manžela) a
 • příjmy zdanitelné (uvádí se do daňového přiznání manžela).

Mějme však na paměti, že obě výše uvedené kategorie se zahrnují do vlastních příjmů manžela.

Závěrem bychom mohli ještě dodat, abyste nezapomínali, že pokud vstoupíte do režimu paušální daně, ztrácíte tak nárok na uplatnění veškerých slev na dani, tj. včetně slevy na manžela.

Pokud byste od nás potřebovali pomoci s vyhodnocením, zda máte nárok na slevu na dani na manžela, případně rovnou sestavit daňové přiznání, neváhejte se na nás obrátit.

Daňové poradenství

Kontaktujte našeho odborníka

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Certified Tax Advisor
Crowe