Inventarizace pohledávek

Inventarizace pohledávek

Veronika Žáčková
11.10.2021
Inventarizace pohledávek
Konec účetního období se pomalu blíží, a tak se může účetní jednotka připravovat na uzavření účetnictví roku i zpracováním soupisu svých pohledávek rozdělených podle lhůt splatnosti a pravděpodobnosti úhrady. Pohledávky, stejně jako všechna aktiva, podléhají inventarizaci k poslednímu dni účetního období a touto cestou mohou být zjištěny pohledávky, jejichž splacení považuje účetní jednotka za problematické. V takovém případě může společnosti snížit její aktivní hodnotu vytvořením opravné položky k pohledávkám anebo ji dokonce z aktiv úplně vyřadit odpisem pohledávky do nákladů.

Společnost tvoří opravné položky u pochybných a sporných pohledávek, u kterých existuje riziko, že nebudou splaceny, nebo pokud dlužník vstoupil do insolvenčního procesu. Opravná položka představuje nepřímé snížení hodnoty pohledávky. Účtujeme o ni na stranu má dáti nákladového účtu 558 (jde-li o zákonnou, a tedy daňově uznatelnou opravnou položku) nebo 559 (jde-li o účetní opravnou položku) a stranu dal účtu 391. Pokud v příštím účetním období není při inventarizaci prokázána jejich oprávněnost, jsou opravné položky zrušeny opačným zápisem do nákladů (558, 559).

Zákonné opravné položky ovlivňují základ daně z příjmu a jsou upraveny zákonem o rezervách. Ostatní také zvané účetní opravné položky ovlivňují pouze účetní výsledek hospodaření, jsou upraveny vnitřní směrnicí účetní jednotky a mají tak následovat obecné účetní zásady. Důležité je dodat, že se v případě opravných položek musí jednat o dočasné snížení hodnoty pohledávky, nikoliv o trvalé znehodnocení.

Když jsou pohledávky ztrátové či nedobytné, má účetní jednotka možnost je z aktiv odepsat. Odpis představuje trvalé snížení pohledávky, přímo na stranu dal účtu pohledávek a stranu má dáti nákladového účtu 546. Pohledávky je možno odepisovat postupně nebo jednorázově. Zákon o daních z příjmů stanoví, kdy je účet 546 nákladem pouze účetním, a kdy ovlivní i základ daně z příjmu. Pokud by byla odepsaná pohledávka uhrazena, vznikl by účetní jednotce výnos na účtu 646. Odepsané pohledávky se pak zpravidla dále evidují na podrozvahových účtech.

V praxi dochází nezřídka k tomu, že je ke konkrétní pohledávce vytvořena jak zákonná opravná položka (do výše, kterou umožňuje zákon o rezervách), tak účetní opravná položka (do výše, která skutečně vyjadřuje míru rizika spojenou s neuhrazením pohledávky). Pokud je k pohledávce již vytvořena zákonná opravná položka, pak je nejsprávnější doúčtovat do účetních opravných položek pouze rozdíl mezi odhadem skutečného znehodnocení pohledávky a zákonnou opravnou položkou.

Nejčastější chybou účetní jednotky je omezení tvorby opravných položek pouze na zákonné opravné položky k pohledávkám. S ohledem na přísnou selekci pohledávek, ke kterým lze tvořit zákonné opravné položky, pak dochází k tomu, že v účetnictví zůstávají opravnou položkou neošetřené pohledávky po splatnosti, ke kterým zákonné opravné položky tvořit nelze, ale účetní opravná položka by tvořena být mohla.

Závěrem je potřeba zdůraznit, že nezbytnou podmínkou pro správné účtování opravných položek jsou pečlivě zpracované zásady pro tvorbu a použití opravných položek v účetní jednotce a jejich kontinuální dodržování.

Pokud není podrobně provedena inventarizace pohledávek a opravných položek, může se stát, že nebudou zrušeny opravné položky k již uhrazeným pohledávkám anebo v účetnictví zůstávají opravnou položkou neošetřené nedobytné pohledávky.

V případě, že potřebujete poradit jak na opravné položky k pohledávkám, neváhejte kontaktovat náš Crowe tým.

Účetní služby

Kontaktujte našeho odborníka

verca
Veronika Žáčková
Accounting Manager
Crowe