Intrastat, DPH a počátek nového roku

Intrastat, DPH a počátek nového roku 

Barbora Halousková, Andrea Kleinová
19.11.2021
Intrastat, DPH a počátek nového roku
Jak každoročně bývá zvykem, přelom roku je časem nejenom pro legislativní změny, ale i pro možnost daňových subjektů uplatnit zákonem povolené či vyžadované změny ve vykazování vůči správci daně. V následujícím textu se budeme zabývat problematikou Intrastatu a změnou zdaňovacího období, oboje související s oblastí daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

Intrastat od roku 2022

V oblasti Intrastatu dochází ke změně přímo použitelné právní úpravy EU v oblasti statistiky o obchodu se zbožím mezi členskými státy EU. První oblastí, které se změna dotkla, je terminologie. Od ledna 2022 již nebudeme pohyby zboží vykazovat jako přijetí či odeslání zboží, nýbrž jako dovoz zboží z jiného členského státu nebo vývoz zboží do jiného členského státu.

Další oblastí změn jsou okruhy vykazovaných údajů, kde dochází k jejich rozšíření. Změna se nedotkne strany dovozu, nicméně na straně vývozu se nám povinnost vykazování rozšiřuje o informaci o zemi původu vyváženého zboží a DIČ či obdobné číslo používané pro účely DPH přidělené partnerskému subjektu v členském státě EU, kam bude zboží vyvezeno. V případě, že obchodní partner nemá takové číslo přiděleno nebo pokud ho zpravodajská jednotka (dále jen „ZJ“) nezná, využije kód QV123.

Dochází také k výraznější úpravě kódů povahy transakce. Převodník těchto kódů je ke stažení na stránkách Českého statistického úřadu.  

Změna se lehce dotkne i vykazování doplňkových měrných jednotek. Tyto totiž budou nově zaokrouhlovány, stejně jako vlastní hmotnost, matematicky na celá čísla. Pokud je hodnota měrné jednotky menší než jedna, bude hodnota zaokrouhlena na tři desetinná místa.

Zkontrolujte si také, zda se Vás netýká souhrnné vykazování malých zásilek, jejichž limit se nově navyšuje z původních 200 eur na 400 eur.

V případě, kdy se dostanete do situace, že časové prodlení mezi fyzickým pohybem zboží a zdanitelným plněním bude větší než dva kalendářní měsíce, referenční období se odvíjí právě od fyzického pohybu. I nadále platí, že ZJ má možnost využívat pro vykazování v referenčním období buď právě fyzický tok zboží, anebo sleduje datum zdanitelného plnění. Dle našeho uvážení je praktičtější druhá možnost, jelikož informace ve výkazu Intrastat by tak měly korespondovat s daňovým přiznáním k DPH, které celní úřad může kontrolovat.

Zjednodušené hlášení

Největší novinkou, kterou s sebou nová právní úprava přináší, je zavedení tzv. zjednodušeného hlášení, které spočívá v možnosti podání pouze jednoho hlášení ročně bez vybraných podrobností. Takové zjednodušené hlášení může využít ta ZJ, jejíž hodnoty pro vykazování dat Intrastatu se pohybují jak v současném, tak předchozím roce, v rozmezí od 12 milionů Kč (práh, při jehož překročení vzniká povinnost podávat výkazy Intrastat) do 20 milionů Kč včetně, a to v každém jednotlivém směru, tedy zvlášť za směr dovozu a zvlášť za směr vývozu. Je to však možné pouze za předpokladu, že ZJ neobchoduje a ani v předchozím roce neobchodovala s komoditami, které jsou uvedeny ve Sdělení Českého statistického úřadu o seznamu zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování.

V praxi to bude znamenat, že pokud ZJ v roce 2021 nepřekročila hodnotu dovozu nebo vývozu v rámci EU ve výši 20 milionů Kč, a předpokládá, že tomu tak bude i v roce 2022, podá „dopředu“ zjednodušené hlášení pouze za referenční období leden 2022. Pokud by během roku 2022 překročila horní limit 20 milionů Kč, vznikla by ji povinnost podávat měsíční výkazy, a to od referenčního období, ve kterém byla tato hodnota překročena.

Tzv. stoprocentní dobropis

Poslední změna, o které bychom Vás v souvislosti se změnami Intrastat rádi informovali, souvisí s tzv. stoprocentním dobropisem, tj. vrácením celé uhrazené ceny za dodané zboží. Do konce roku 2021 platí pravidlo, že údaje ve výkazu obsahujícím původní transakci se v případě 100% dobropisu neopravovaly, a naopak se opravovaly pouze ty transakce, kde došlo k částečnému snížení ceny s rozdílem alespoň 5 %. Podle nových pravidel od roku 2022 je však nutné opravovat v původním výkazu nejen transakce s částečně sníženou cenou, ale i plně sníženou cenou. Tato situace platí pro transakce, u kterých nedošlo k fyzickému vrácení zboží.

Jak bude ale transakce vykázána, pokud v případě 100% dobropisu k fyzickému vrácení dojde, a navíc již došlo k předání výkazu správci daně? V tomto případě se jedná o tzv. zpětný dovoz původně vyvezeného nebo zpětný vývoz původně dovezeného zboží, který se obvykle značí kódem transakce „21“.

Změna zdaňovacího období pro DPH

K 1. lednu nového roku má plátce DPH možnost, v případě, že splňuje zákonem dané podmínky, změnit zdaňovací období z kalendářního měsíce na kalendářní čtvrtletí.

Tyto podmínky jsou následující:

  • obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok, tedy v tomto případě za rok 2021, nepřesáhl 10 000 000 Kč,
  • plátce není považován za nespolehlivého plátce,
  • není skupinou, a
  • doručí správci daně oznámení o změně zdaňovacího období do konce měsíce ledna příslušného kalendářního roku.

Nicméně nejjednodušší cestou, jak změnu zdaňovacího období dosáhnout, je udělat tak prostřednictvím přiznání za prosinec, které je nutno podat do 25. ledna následujícího roku.

Samozřejmě pokud již plátcovým zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí, nemusí podnikat žádné kroky. 

Dejte si ovšem pozor, pokud jste se registrovali k DPH v nedávné době, jelikož není možné žádat o změnu zdaňovacího období v roce, ve kterém k registraci plátce došlo, ani v roce následujícím. Pouze ve výjimečných případech může správce daně na základě žádosti plátce, kterou podá do konce října v roce, kdy byl registrován, vydat rozhodnutí, že zdaňovacím obdobím bude kalendářní čtvrtletí už v roce následujícím po roce registrace.

Pokud se čtvrtletní plátce stane plátcem nespolehlivým, stává se po skončení kalendářního čtvrtletí, kdy tento status získal, jeho zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc.

Nicméně, na závěr bychom chtěli upozornit, že vzhledem k povinnosti právnických osob podávat kontrolní hlášení k DPH na měsíční bázi (vyjma nulového hlášení), zůstává jim jako plátcům tato povinnost, i když jejich zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí.

Ať už Vás zaujalo jakékoli téma a rádi byste se doptali našich poradců na další detaily, neváhejte nás kontaktovat.

Daňové poradenství

Kontaktujte našeho odborníka

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Certified Tax Advisor
Crowe