tax package

Daňový balíček 2021 a úlevy v oblasti úhrady daní

Autor: Jana Střelická
04.01.2021
tax package
Přijetí daňového balíčku obsahující zásadní změny v oblasti daně z příjmů se stalo velmi sledovanou událostí konce roku 2020. Zákon, který nebyl podepsán Prezidentem, ale nebyl ani vetován, vyšel ve sbírce zákonů pod číslem 609/2020 dne 31.12.2020 a nabývá tedy účinnosti od 1.1.2021. 

Bezesporu jednou z nejzásadnějších změn je zrušení zdanění u zaměstnanců ze superhrubé mzdy. Nově se bude uplatňovat zdanění z hrubé mzdy sazbou 15%. Při překročení ročního příjmů nad 48násobek průměrné mzdy (resp. měsíčního příjmu ze zaměstnání nad 4násobek průměrné mzdy) se pak na příjem nad tuto hranici uplatní sazba 23%. Tato druhá sazba tak částečně nahrazuje dosavadní solidární zvýšení daně, ale nově se tato vyšší sazba uplatní na celkový základ daně poplatníka, nikoli pouze na příjmy ze zaměstnání a z podnikání.

Další změnou je zvýšení částky slevy na poplatníka, která bude od 1.1.2021 zvýšena ze současné částky 24 840 Kč na 27 840 Kč (pro rok 2021) a 30 840 Kč (pro rok 2022). Toto zvýšení odpovídá korekci navýšení slevy ze strany Senátu, který nepodpořil původní návrh Poslanecké sněmovny o ještě vyšší navýšení až na částku odpovídající průměrně mzdě.

Další změnou, které přináší daňový balíček, je zavedení tzv. stravovacího paušálu jakožto peněžitého příjmu osvobozeného od daně z příjmů. Podrobněji se této novince bude věnovat samostatný článek v Crowe News.

Další změny, které přináší daňový balíček, se týkají daňového odepisování majetku, které lze dobrovolně využít již pro zdaňovací období roku 2020. Konkrétně se jedná o zvýšení limitu pro daňové odpisy majetku a jeho technické zhodnocení ze 40 000 na 80 000 Kč, zrychlení daňových odpisů majetku pořízeného od 1.1.2020 do 31.12.2021 a zahrnutého do 1. skupiny (odpisy na 12 měsíců místo 3 let) a do 2. skupiny (odpisy na 24 měsíců místo 5 let) a zrušení kategorie nehmotného majetku v zákoně o daních z příjmů, tj. účetní odpisy nehmotného majetku budou relevantní pro daňové účely.

Další úlevy týkající se plateb daní, konkrétně DPH a silniční daně, přineslo rozhodnutí ministryně financí publikované ve Finačním zpravodaji č. 38/2020 ze dne 21.12.2020.

Na základě tohoto rozhodnutí bude všem daňovým subjektům, u nichž pochází převažující část příjmů z činností, které byly v období od 22.10.2020 do 31.3.2021 zakázány nebo omezeny, prominut úrok z prodlení za pozdní úhradu DPH za zdaňovací období měsíců září 2020 – březen 2021, popř. za zdaňovací období čtvrtletí III.2020 – I.2021. Úrok bude prominut za předpokladu, že k úhradě dojde nejpozději do 16.8.2021. Nezbytnou podmínkou prominutí úroku je oznámení této skutečnosti příslušnému správci daně s uvedením usnesení vlády ČR, kterým došlo k zákazu nebo omezení činnosti. Rozhodným obdobím, za které se bude posuzovat, v jakém rozsahu příjmy dotčeného subjektu pocházejí ze zákázaných nebo omezených činností, je období od 1.6. do 30.9.2020, kdy tyto činnosti omezeny nebyly.

Za stejných podmínek a stejným subjektům bude taktéž prominut úrok z prodlení na dani silniční za zdaňovací období roku 2020 a taktéž záloha na silniční daň splatná 15.4.2021.

Pokuty za pozdní podání daňových tvrzení ale nijak prominuty nejsou, tato je tedy třeba podávat v zákonných lhůtách.

Rovněž pro všechny daňové subjekty dojde k prodloužení automatického prominutí úroků na všech daních vzniklých až do 16.8.2021 v případech, kdy bude správcem daně individuálně povoleno posečkání či úhrada ve splátkách z důvodů souvisejících s koronavirem.

V neposlední řadě je pro všechny daňové subjekty (bez ohledu na míru zasažení koronavirem) prodlouženo prominutí správních poplatků za podání žádostí na finanční či celní úřad (žádost o posečkání nebo splátkování daně, žádost o prominutí úroku z prodlení, žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení apod.) podaných do 16.8.2021.

Období tolerance do 16.8.2021 bylo u výše uvedených prominutí stanoveno s ohledem na možnost úhrady daňových nedoplatků převedením případného přeplatku vzniklého z titulu vyměření daně z příjmů za zdaňovací období roku 2020, který lze u části daňových subjektů očekávat o ohledem na pokles příjmů způsobený pandemickou situací.

Kontaktujte našeho odborníka

jana
Jana Střelická
Certified Tax Advisor
Crowe

Daňové poradenství