DAC 6 implementován, českém zákoně, Crowe

DAC 6 implementován v českém zákoně

Jana Strelicka
04.09.2020
DAC 6 implementován, českém zákoně, Crowe
Implementace směrnice EU č. 2018/822 známá spíše pod zkratkou „DAC 6“ (Directive of Administrative Cooperation), která zavádí povinnost nahlašovat daňově úsporná přeshraniční uspořádání, byla z důvodu situace COVID-19 odložena, nicméně k dnešnímu dni již prošla legislativním procesem schvalování včetně zveřejnění ve sbírce zákonů. Účinnost transpoziční novely v zákoně č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní, je stanovena na 1. září 2020. Cílem této nové povinnosti je zefektivnění výběru daní a zamezení snižování daňových základů v rozporu s daňovými zákony EU.

Oproti ostatním státům EU byla implementována mírnější alternativa této směrnice, kdy např. oznamování podléhají pouze daňově úsporná přeshraniční uspořádání, nikoli uspořádání v rámci tuzemska. Dále je stanovena výjimka z oznamovací povinnosti pro certifikované daňové poradce, advokáty, notáře a auditory, a to z důvodu povinnosti zachování profesní mlčenlivosti vůči svým klientům. Nicméně v těchto případech přechází tato povinnost na daňové poplatníky, respektive na uživatele těchto schémat, a proto jmenované profese mají pouze závazek informovat svého klienta o této povinnosti.

Lhůty pro splnění povinnosti oznámení přeshraničního uspořádání podle nové legislativy jsou následující:

  • Pokud byl první krok přeshraničního uspořádání realizován v období od 25. června 2018 do 30. června 2020 (včetně), vzniká povinnost jej nahlásit do 28. února 2021;

  • Pokud by první krok přeshraničního uspořádání realizován nebo bylo toto přeshraniční uspořádání zpřístupněno či připraveno k zavedení v období od 1. července 2020 do 31. prosince 2020 (včetně), vzniká povinnost jej nahlásit do 30. ledna 2021;

  • Pokud by první krok přeshraničního uspořádání realizován nebo bylo toto přeshraniční uspořádání zpřístupněno či připraveno k zavedení od 1. ledna 2021 nebo později, vzniká povinnost ho nahlásit do 30 dnů.

Pokud dojde ke změně informací v těchto uspořádáních, vzniká povinnost tuto změnu oznámit do 30 dnů od posledního dne kalendářního čtvrtletí, ve kterém k těmto změnám došlo.

Oznámení se podává na předepsaném tiskopise a činí se datovou zprávou.

Sankce za nesplnění oznamovací povinnosti může být uložena až do výše 500 tis. Kč.

Kontaktujte našeho odborníka

jana
Jana Střelická
Certified Tax Advisor
Crowe

Daňové poradenství