jana

Vysílání pracovníků v rámci EU

Jana Střelická
22.10.2019
jana

Dne 25. 9. 2019 přijala Evropská komise zprávu o aplikaci a implementaci směrnice o prosazování směrnice týkající se vysílání pracovníků v rámci členských států EU (směrnice 2014/67/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb).

Tato směrnice vstoupila v platnost v roce 2014 a poskytuje klíčové nástroje pro boj proti obcházení a zneužívání předpisů EU o vysílání pracovníků do jiných členských států. Prosazování pravidel pro vysílání zaměstnanců do zahraničí je zásadní pro ochranu pracovníků a pro hladké fungování jednotného trhu.

Zpráva ukazuje, že všechny členské země již do své národního legislativy směrnici o prosazování implementovaly, což vede k lepšímu prosazování pravidel pro vysílání pracovníků v rámci celé EU.

Na základě tohoto hodnocení dospívá Komise ve zprávě k závěru, že v této fázi není nutné navrhovat další změny směrnice. V některých oblastech však může být její implementace ze strany členských států zlepšena, například v oblasti snížení administrativní zátěže.

Komise bude i nadále spolupracovat s členskými státy, aby zajistila úplné a správné uplatňování této směrnice v celé Evropě.

Klíčovou roli v boji proti nerespektování práva v této oblasti bude hrát Evropský úřad práce, který  bude sloužit jako podpůrná instance pro všechny zúčastněné strany.

Komise kromě zprávy také zveřejnila praktickou příručku pro vysílání pracovníků do zahraničí. Příručka má za cíl napomoci pracovníkům, zaměstnavatelům a národním úřadům v porozumění pravidel pro vysílání pracovníků v rámci EU. Správné porozumění pravidel je zásadní pro zajištění toho, aby si pracovníci byli vědomi svých práv a aby vnitrostátní orgány a zaměstnavatelé v celé EU správně a důsledně tato pravidla uplatňovali. Tato příručka obsahuje informace ke všem oblastem (formou otázek a odpovědí), které by měly být vzaty v potaz před, během a po ukončení vyslaní zaměstnance do jiného členského státu.

Příručka spolu s odkazy na informace specifické pro konkrétní země lze nalézt na odkaze: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9469&furtherNews=yes

Autor

jana
Jana Střelická
Certified Tax Advisor
Crowe