eet

Poslední fáze EET od 1. 5. 2020

Jana Střelická
21.10.2019
eet

S účinností od 1. 5. 2020 dopadá povinnost evidovat hotovostní tržby na poslední obory podnikání. Evidenci tržeb obecně podléhají tržby, u kterých je naplněn „formální“ znak (tj. jde o tržbu v hotovosti) a současně i znak „materiální“ (tj., jde o příjem z podnikání). Nadále evidenci tržeb nepodléhají platby uskutečněné platební kartou (ať již jde o platbu prostřednictvím terminálu v dané provozovně či platbu prostřednictvím platební brány).

Kromě stávajících výjimek z evidence tržeb (tržby státu, územního samosprávného celku či příspěvkové organizace, tržby v energetických odvětvích na základě licence, tržby ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem, tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků) přináší novela zákona o evidenci tržeb další výjimky, jako např. tržby týkající se sociálních služeb, tržby z telekomunikačních a s nimi souvisejících služeb (např. čerpání kreditu, nákup jízdenky na MHD přes SMS), tržby ze všech druhů hazardních her, tržby z obchodní letecké dopravy a služeb poskytovaných v přímé souvislosti s ní (např. výběr sedadla), tržby nevidomých či hluchoslepých poplatníků a tržby z předvánočního prodeje sladkovodních ryb.

Současně se startem poslední vlny EET přináší novela zákona o evidenci tržeb nejmenším podnikatelům možnost evidovat své tržby ve zvláštním režimu. Tento režim, kdy lze hotovostní platby evidovat nikoliv on-line, ale papírovou formou, bude umožněn drobným živnostníkům, kteří nejsou plátci DPH, podnikají sami či s nejvýše dvěma zaměstnanci a mají hotovostní příjmy do 600 tisíc korun ročně. V případě poskytovatelů zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, kteří přijímají za jejich poskytování úhrady od zdravotní pojišťovny, je zvláštní režim umožněn bez dalších podmínek.

Evidence ve zvláštním režimu bude probíhat na úředně označených papírových účtenkách, které bude podnikatel vystavovat při přijetí hotovostních plateb, a jednou za čtvrt roku pak výši tržeb a počet vydaných a případně stornovaných účtenek oznámí souhrnně na finanční úřad (do 20 dnů od konce čtvrtletí).

Kromě běžného režimu on-line evidence tržeb bude stejně jako v prvních dvou vlnách pamatováno i na způsob evidence při dočasném výpadku internetového připojení (možnost zaslat účtenku do 48 hodin) a na zjednodušený režim evidence pro případ objektivní dlouhodobé nemožnosti evidovat běžným způsobem (tzv. off-line režim EET).

Novela zákona o evidenci tržeb přinesla i změny zákona o DPH. V tomto ohledu dojde s účinností od 1.5.2020 ke snížení DPH na 10 % u stravovacích služeb (včetně podávání nealkoholických nápojů a točeného piva), dále u vybraných řemeslných a odborných služeb (např. kadeřnických a holičských služeb, oprav jízdních kol, obuvi či oděvů), u služeb domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany, a také u vodného a stočného. Významné snížení DPH, které evidenci tržeb bude provázet, má primárně za cíl podnikatelům zvýšit čistou marži.

Stejně jako u prvních dvou vln získají poplatníci, kterým vznikla povinnost evidovat tržby, možnost uplatnit jednorázovou slevu na dani z příjmů fyzických osob, a to až ve výši 5000 Kč v roce, kdy fyzické osobě poprvé vznikla povinnost tržbu zaevidovat. Lze tak kompenzovat případné zvýšení nákladů, ke kterému mohlo v souvislosti se vznikem evidenční povinnosti dojít.

V průběhu následujících měsíců chystá Ministerstvo financí a Finanční správa komplexní komunikační kampaň zaměřenou na podnikatelskou veřejnost, v rámci které budou podnikatelé podrobně informováni a bude jim poskytnut veškerý informační servis tak, aby pro ně elektronická evidence tržeb nepředstavovala žádné překvapení a byli na ni řádně připraveni. Nejaktuálnější informace pak budou k dispozici na webu www.etrzby.cz.

Autor

jana
Jana Střelická
Certified Tax Advisor
Crowe