newsletter

Už máte zapsaného skutečného majitele?

Helena Šulcová
19.02.2019
newsletter

Novela zákona č. 304/213 Sb., o veřejných rejstřících (dále jen „Zákon“) přinesla s účinností od 1. ledna 2018 povinnost evidovat skutečného majitele. Tuto povinnost musí společnosti zapsané do obchodního rejstříku splnit do 1. ledna 2019, ostatní právnické osoby, které jsou zapsané do dalších veřejných rejstříků, a svěřenecké fondy do 1. ledna 2021.

 

Kdo je skutečný majitel?

Skutečným majitelem je fyzická osoba mající faktickou nebo právní možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřeneckém fondu nebo v jiném uspořádání bez právní formy.

 

Skutečným majitelem bývá zpravidla:

  • osoba disponující více než 25 % hlasovacích práv ve společnosti
  • osoba disponující podílem na základním kapitálu společnosti větším než 25 %
  • osoba ovládající osobu s výše zmíněnými podíly příjemce alespoň 25% zisku obchodní korporace
  • není-li skutečný majitel nebo jej nelze určit, člen statutárního orgánu.

 

Proč registrovat skutečného majitele?

Zákon nehovoří o penalizaci při nesplnění povinnosti evidovat skutečného majitele, každopádně nesplněním této povinnosti můžete:

  • přijít o možnost účastnit se veřejných zakázek
  • ztížit si přístup k úvěrům a dalším finančním produktům

U nadnárodních a regulovaných společností by měla být compliance samozřejmostí.

 

Jak registrovat skutečného majitele?

Je potřeba podat návrh na zápis o skutečném majiteli. Na webových stránkách justice.cz je uveřejněn formulář pro podání návrhu (https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular). Návrh musí být podán osobou, která je k tomu oprávněna, a musí být přiloženy listiny, které dokládají údaje o skutečném majiteli. Do konce roku 2018 je zápis osvobozen od soudního poplatku 1 000 Kč (pro společnosti zapsané do obchodního rejstříku před 1. lednem 2018).

 

Kdo může nahlížet do evidence o skutečném majiteli?

Evidence skutečných majitelů je neveřejná (§118g Zákona), nelze do ní běžně nahlížet a vyhledávat informace. Výpis údajů z evidence skutečných majitelů může získat zapsaná osoba.

Ministerstvo spravedlnosti však umožní dálkový přístup k údajům o skutečném majiteli určitým osobám a orgánům uvedeným v zákoně, a to v souvislosti s plněním jejich zákonných povinností. Vedle zadavatelů veřejných zakázek a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se jedná zejména o orgány činné v trestním řízení, zpravodajské služby, správce daně, Českou národní banku, Nejvyšší kontrolní úřad, Finanční analytický útvar, povinné osoby podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souvislosti s prováděním identifikace a kontroly klienta a některé další.

Dále mohou být v omezeném rozsahu údaje z evidence skutečných majitelů poskytnuty i dalším osobám, pokud taková osoba prokáže zájem související s předcházením trestným činům podílnictví, podílnictví z nedbalosti či legalizace výnosů z trestné činnosti (rovněž i z nedbalosti) a jejich zdrojovým trestným činům, jakož i trestného činu teroristického útoku.

 

Co dělat když neznáte skutečného majitele své společnosti?

Některé společnosti mohou mít rozsáhlejší vlastnickou strukturu a ani Vaše mateřská společnost Vám nebude schopna poskytnout informaci, kdo je skutečný majitel Vaší společnosti. 

V takovém případě Vám můžeme pomoci s rozkrýváním vlastnických struktur a identifikací skutečného majitele a pomoci s přípravou a kompletací nutné dokumentace.

Autor