news

Změny v daňových zákonech 

od 1. 4. 2019

Lucie Švarcová
22.05.2019
news

Dne 1. 4. 2019 nabyl účinnosti zákon č. 80/2018 Sb., tzv. daňový balíček 2019, který novelizuje mimo jiné zákon o DPH. Vybrané změny v zákoně o DPH uvádíme níže.

Změny v souvislosti s nemovitostmi

Změny v zákoně o DPH se dotýkají nemovitostí v souvislosti s věcným břemenem. Pokud věcné břemeno k nemovitosti vykazuje znaky nájmu, z hlediska DPH se na věcné břemeno (zřízení, trvání a zánik) pohlíží jako na nájem nemovitosti, tj. poskytnutí služby.

Další změna v souvislostí s nemovitostí se týká zejména pronajímatelů, kteří vyúčtovávají nájemcům služby v přímé souvislosti s nájmem (např. služby recepce, úklidu, ostrahy apod.). Dané služby se považují za uskutečněné dnem zjištění skutečné výše částky za tuto službu (dříve se tyto služby považovaly za uskutečněné dnem poskytnutí služby). Pro pronajímatele to znamená určité zjednodušení při vyúčtování poskytovaných služeb nakoupených od třetí osoby za určité období.

Dále je novinkou také úprava odpočtu daně v případě významné opravy nemovitosti. Plátcům DPH doporučujeme evidovat opravy, resp. přijatá plnění v souvislosti s opravou, pokud celková částka opravy přesáhne 200 tis. Kč bez DPH. V případě, že by došlo do 10 let od dokončené významné opravy k osvobozenému prodeji dané nemovitosti musí plátce DPH vrátit část odpočtu DPH uplatněného u této významné opravy. 

Změny týkající se daňových dokladů

Plátci mají nově povinnost odeslat vystavený daňový doklad ve stanovené lhůtě 15-ti dnů od ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat plnění, tj. ve stejné lhůtě jako je povinnost vystavit daňový doklad. Lhůta je dodržena, pokud v poslední den lhůty je doklad odeslán (např. je předán k doručení poskytovateli poštovních služeb, odeslán datovou schránkou apod.). Zákon rozumí odesláním daňového dokladu úsilí, které lze na plátci rozumně požadovat k tomu, aby se doklad dostal k příjemci plnění, resp. do jeho dispozice. Podmínka „úsilí, které lze na plátci rozumně požadovat“ není splněna např. v případě, že plátce ví, že se příjemce plnění na adrese, na kterou je doklad zaslán nezdržuje, je nekontaktní nebo neznámý.

Novinky u opravných daňových dokladů

Významnou praktickou změnu přináší novela v ustanovení upravující opravné daňové doklady. Pokud je opravným daňovým dokladem snižován základ daně (tzv. dobropis) např. z titulu, že se plnění neuskutečnilo nebo se uskutečnilo jen částečně, v případě poskytnutí slevy apod. – dodavatel vykáže tento dobropis ve zdaňovacím období, kdy byl doklad odeslán příjemci plnění. Již není nutné mít potvrzení příjemce plnění, že doklad obdržel. Zákon však i v tomto případě rozumí doručením „úsilí, které lze na plátci rozumně požadovat“, tj. doporučujeme plátcům zasílat dobropisy na adresu příjemce plnění (poštovní, emailovou), na které je příjemce plnění kontaktní.

Upozorňujeme, že pokud se jedná o opravný daňový doklad, kterým je snižována výše daně z titulu chybně uplatněné sazby daně, platí dosavadní pravidlo, tj. oprava daně se provede v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjemce plnění obdržel opravný daňový doklad.

V souvislosti s opravným daňovým dokladem bychom také rádi upozornil, že novou povinnou náležitostí opravného daňového dokladu je datum uskutečnění zdanitelného plnění. Zůstává zachováno, že opravný daňový doklad je nutné vystavit do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Vrácení DPH u nedobytné pohledávky

V případě nedobytných pohledávek novela rozšiřuje situace, kdy lze nárokovat zpět daň odvedenou z plnění, které se uskutečnilo, ale odběratel toto plnění neuhradil. Před Novelou byl tento postup možný pouze u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení řešené konkurzem. Nově se postup týká také pohledávek v insolvenčním řízení, exekučním řízení a řízení o pozůstalosti. Výše opravy základu daně (a výše daně, kterou lze nárokovat zpět) se pak odvíjí od přesně vymezených situací a to zahájení, výsledku, průběhu konkrétních řízení. Upozorňujeme, že výše uvedený postup se uplatní v případě insolvenčního řízení řešeného konkurzem až pro insolvenční řízení zahájená po 31. 3. 2019.

Pokuta u kontrolního hlášení

Novela dále upravuje ustanovení týkající se pokuty za porušení povinnosti v souvislosti s kontrolním hlášením. Pokuta zaniká, pokud správce daně nevydá platební výměr do 6 měsíců ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti. Toto ustanovení se použije i dosud neuhrazené pokuty.

Autor

lucie
Lucie Švarcová
Certified Tax Advisor
Crowe