news

Noční můra jménem Odložená daň

Helena Šulcová
19. 6. 2019
news

Noční můra jménem Odložená daň

Patříte k lidem, pro které je pojem odložená daň noční můrou? Pokud ano, pojďme si krátce shrnout základní fakta. Třeba Vám po přečtení článku odložená daň již nebude brát lehké spaní!

 

Kde se vzala odložená daň?

 • Odložená daň je problematikou ryze účetní a nemá žádný dopad na placení daně z příjmů.
 • Slouží k dosažení akruálního principu a tím k dosažení věrného zobrazení účetnictví
 • Vyplývá z rozdílů, které nastávají v momentě odlišných pohledů účetního a daňového na příslušné položky v účetnictví


Máte povinnost o odložené dani účtovat?

 • Podle § 59 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. mají povinnost o odložené dani účtovat a vykazovat ji:
  • účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek
  • účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu (mají povinný audit)
 • Ostatní účetní jednotky si stanoví, zda budou účtovat o odložené dani a vykazovat ji.


Jak se odložená daň počítá?

 • Výpočet odložené daně je poměrně jednoduchý
 • Vypočítá se jako součin výsledného přechodného rozdílu a sazby daně z příjmů, která je stanovena ZoDP pro následující období


Co je to přechodný rozdíl?

 • Náklady a výnosy, které zákon o daních z příjmů uznává, ale v jiném zdaňovacím, resp. účetním období, než ve kterém jsou zachyceny v účetnictví, nebo rovněž rozdíly mezi účetní hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou základnou (tj. hodnotou, která bude uplatnitelná v budoucnosti pro daňové účely).


Jaké jsou klasické příklady titulů pro odloženou daň?

 • Rozdíl mezi daňovou a účetní hodnotou dlouhodobého majetku
 • Daňová ztráta
 • Opravné položky k zásobám
 • Účetní opravné položky k pohledávkám
 • Opravné položky k dlouhodobému majetku
 • Účetní rezervy
 • Smluvní pokuty a úroky z prodlení
 • Nezaplacené pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Na co si u těchto klasických titulů pro odloženou daň dát pozor?

 • U opravných položek k pohledávkám je třeba posoudit jejich budoucí daňovou uznatelnost
 • U opravných položek k hmotnému majetku je třeba zahrnout pouze odpisovaný dlouhodobý majetek, u neodpisovaného majetku s neuznatelnou ztrátou z prodeje se jedná o trvalý rozdíl
 • Účetní rezervy zahrňte pouze v případě, že je rezerva tvořena na budoucí daňově uznatelné náklady
 • U posledních dvou titulů nezapomeňte na jejich daňovou uznatelnost v momentě zaplacení


A co dělat, když Vám při kalkulaci vyjde vysoká odložená daňová pohledávka?

 • Pamatujte, že odložená daňová pohledávka je aktivum jako každé jiné. Stejně tak jako pohledávky snižujete opravnou položkou na pochybné a nedobytné pohledávky, je třeba odloženou daňovou pohledávku vykázat pouze do hodnoty její realizovatelnosti. Položte si otázku: vygeneruje naše společnost v příštích několika letech natolik dostatečný daňový základ, aby se veškerá daňová pohledávka uplatnila? Např. daňové ztráty, které jsou klasickým titulem pro odloženou daňovou pohledávku, je možno uplatit pouze po dobu 5 let.
 • O odložené daňové pohledávce účtujte pouze do hodnoty její předpokládané realizovatelnosti.

 

Účtujete o odložené dani poprvé?

 • V prvním roce účtování o odložené dani má účetní jednotka situaci ztíženou v tom, že je povinna účtovat nejen o odložené dani v běžném roce, ale musí vypočítat i odloženou daň vztahující se k předchozím účetním obdobím.
 • Část odložené daně, která se vztahuje k předchozím účetním obdobím, se zaúčtuje na účtech účtové skupiny 42, a část, která se vztahuje k běžnému účetnímu období, na účtech účtové skupiny 59.

 

Pokud máte nejasnosti v odložené dani, neváhejte nás kontaktovat. Rádi si s Vámi sjednáme schůzku a probereme vše potřebné. A navíc, v některém z příštích čísel si rozebereme určité specifické příklady odložené daně.

Autor