news

Závěrkové operace

aneb jak správně uzavřít účetnictví firmy

Veronika Žáčková
23.02.2020
news

Společnosti vedoucí podvojné účetnictví mají povinnost na konci účetního období zpracovat účetní uzávěrku, které předchází závěrkové operace. Jak je správně provést a na co si dát pozor?

Jak jste se dozvěděli v předchozím čísle newsletteru každá účetní závěrka je nedílný celek a musí ji minimálně tvořit rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v předchozích dvou výkazech.

Jaké operace předchází sestavení účetní závěrky?

Důležitým předvojem účetní závěrky je inventarizace. Zjišťuje se při ní skutečný stav majetku a závazků a zaznamenávají se v inventurních soupisech. Inventarizaci podléhají všechny složky aktiv a pasiv.

Účetní jednotky mohou zahájit inventuru nejdříve čtyři měsíce před rozvahovým dnem a ukončí inventuru nejpozději dva měsíce po rozvahovém dni a jsou povinny prokázat provedení inventarizace po dobu 5 let po jejím provedení dle § 29 odst. 3, zákona 563/1991 Sb. o účetnictví.

Inventura může být fyzická sloužící ke zjištění skutečného stavu majetku počítáním, měřením a vážením, jako např. u zásob a pokladní hotovosti. Na základě zjištění se poté provede zápis z fyzické inventury.

Co obsahuje správný zápis o inventarizaci?

Zápis stačí připravit na jednu stranu A4, kde by měly být uvedeny identifikační údaje účetní jednotky, k jakému datu je inventarizace provedena, fyzicky zjištěné hodnoty zásob anebo spočítanou pokladní hotovost, dále musí být připojen podpis osoby, která odpovědné za provedenou inventarizaci a její schválení od nadřízeného. Také by měl být uveden způsob zjišťování skutečného stavu zásob a pokladní hotovosti a okamžik zahájení a ukončení inventarizace.

Zjištěné inventarizační rozdíly, tj. přebytky a manka vyúčtují účetní jednotky výsledkově do účetního období, za které se inventarizací stav majetku ověřuje.

Za druhé dokladová inventura slouží ke zjištění skutečného stavu majetku a závazků, u kterého nelze provést fyzickou inventuru např. pohledávky a závazky. Při ní je skutečný stav zjišťován na základě různých dokladů např. faktur a sestavením rozpisů jednotlivých složek aktiv a pasiv.

Jaké druhy inventury použít u jednotlivých položek rozvahy?

Při inventarizaci dlouhodobého majetku máme možnost využít fyzickou i dokladovou inventuru, inventura zásob probíhá zejména pomocí fyzické inventury stejně jako u krátkodobého finančního majetku, kde zjistíme stav peněžní hotovosti, cenin, naopak dokladovou inventurou si odsouhlasíme účty v bankách, stav úvěrů apod.

Inventarizace pohledávek a závazků probíhá výhradně pomocí dokladové inventury, kde se ověří existence pohledávek a závazků na základě faktur, nejlépe se osloví i dodavatelé a saldo otevřených závazků se s nimi potvrdí. Inventura vlastního kapitálu se provede pomocí různých usnesení, rozhodnutí, schválení hospodářského výsledku apod.

Které uzávěrkové operace je potřeba provést?

Účetní uzávěrka zahrnuje konečnou kontrolu účetnictví a zaúčtování specifických případů k rozvahovému dni. Nejčastější uzávěrkové operace jsou:

  • Odpisy dlouhodobého majetku – hodnota majetku není při pořízení jednorázově promítnuta v nákladech a do nákladů se formou odpisů promítne postupně. Účetní odpisy vyjadřují skutečné opotřebení majetku a jsou daňově neuznatelné. V základu daně si lze uplatnit daňové odpisy, které jsou vymezeny v Zákoně o daních z příjmů.
  • Opravné položky – dočasné snížení hodnoty majetku vyjadřujeme pomocí opravných položek, jejichž tvorba vyplývá ze zásady opatrnosti. Vytváří se zejména účetní opravné položky k nedobytným pohledávkám.
  • Časové rozlišení, dohadné účty, rezervy – účtování o těchto položkách naplňuje akruální princip účetnictví. Účtujeme tak náklady a výnosy do období, s nímž věcně a časově souvisí.
  • Kurzové rozdíly – majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu k rozvahovému dni devizovým kurzem, který Česká národní banka vyhlašuje na daný den, případně poslední známý den, pokud tento den připadá na den pracovního klidu.
  • Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení – k rozvahovému dni musí být účet vypořádán do nerozděleného zisku anebo neuhrazených ztrát. Valná hromada během běžného období roku rozhodne, jak s ním naloží.
  • Odložená daň – účetní nástroj, který slouží k zachycování zásady věrného a poctivého zobrazení skutečností v účetnictví. Povinnost účtovat o odložené dani mají účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek a účetní jednoty, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu. Ostatní jednotky ji vykazují a účtují o ní dobrovolně.
  • Daň splatná – účetní jednotky účtují k rozvahovému dni o dluhu splatné daně. Částka by měla souhlasit s daňovou povinností v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob. Pokud její skutečná výše není ke dni sestavení účetní závěrky známa, může účetní jednotka zaúčtovat rezervu na daň z příjmu, která je v rozvaze podobně jako skutečný daňový závazek započítávána se zaplacenými zálohami na daň z příjmu během účetního období.

Jak je vidět výše, uzávěrkových operací je mnoho a nemělo by se na nic zapomenout. V případě, že byste v této věci potřebovali asistenci, jsme Vám plně k dispozici.

Autor

verca
Veronika Žáčková
Accounting Manager
Crowe