news

Je nejvyšší čas pro prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů

Lucie Švarcová
23.02.2020
news

Lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období kalendářního roku 2019 je u fyzických osob a právnických osob, které nepodléhají povinnému auditu do 1. dubna 2020. Toto datum je také lhůtou pro zaplacení případné daňové povinnosti.

V případě, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce, daňově poradenská společnost nebo advokát, prodlužuje se základní lhůta pro podání daňového přiznání a úhradu daně až do 1. července 2020. Pro prodloužení lhůty stačí jediné, podat na příslušný finanční úřad včas plnou moc udělenou daňovému poradci. Pokud bude mít místně příslušný finanční úřad plnou moc „na stole“ nejpozději 1. dubna 2020, je lhůta pro podání daňového přiznání automaticky prodloužena. Tento postup může být, mimo jiné, výhodný například pro ty subjekty, které chtějí odsunout úhradu daně o tři měsíce.

Koho se povinnost podat přiznání k dani z příjmů týká?

Z hlediska fyzických osob je důležité v prvé řadě posoudit, zda příjmy, které daná osoba v roce 2019 přijala, povedou k povinnosti podat daňové přiznání za rok 2019.  Níže uvádíme základní okolnosti, které vedou ke vzniku povinnosti přiznání k dani z příjmů podat. Upozorňujeme však, že situace každého poplatníka je individuální a je potřeba ji zkoumat v celkových souvislostech počínaje např. posouzením státu daňového rezidentství poplatníka.

 • Pro fyzickou osobu je limitních 15 000 Kč
  Každý, jehož příjmy přesáhly v roce 2019 částku 15 000 Kč případně pokud vykazuje daňovou ztrátu, je povinen podat přiznání za rok 2019. 
  V případě, že měl poplatník v roce 2019 příjmy do daného limitu nebo pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, jsou od daně osvobozené nebo podléhají srážkové dani, nevzniká poplatníkovi povinnost podat za rok 2019 přiznání k dani z příjmů. Pokud měl poplatník například příjmy pouze ve formě úroků z vkladu uloženého u banky, nevzniká poplatníkovi povinnost podat daňové přiznání. Tyto příjmy podléhají srážkové dani, kterou odvádí finančnímu úřadu banka a poplatník tak inkasuje již příjem v čistém.

 • Výjimka u příjmů ze zaměstnání
  V případě, že měl poplatník příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele případně o více zaměstnavatelů postupně, zároveň u všech zaměstnavatelů podepsal prohlášení poplatníka pro uplatňování slev na dani (tzv. růžový papír) a nemá jiné příjmy převyšující částku 6 000 Kč, může využít možnosti ročního zúčtování daně, které provede zaměstnavatel. Pro poplatníka to znamená drobné administrativní kroky vůči zaměstnavateli, a to podepsat souhlas s ročním zúčtováním a předložení různých potvrzení pro uplatnění částek snižující základ daně (např. potvrzení o výši uhrazených úroků z hypotéky, výši uhrazených částek na životní pojištění, potvrzení o výši uhrazeného školkovného apod.). O roční zúčtování daně tak může zažádat i poplatník, který měl v roce 2019 např. příjmy z pronájmu pole a tyto příjmy nepřesáhly částku 6 000 Kč. Pokud však poplatník z jakéhokoliv důvodu nemá zájem, aby mu provedl roční zúčtování daně zaměstnavatel, i přes splnění podmínek, má samozřejmě možnost podat daňové přiznání.

 • Solidární zvýšení daně
  Pokud příjmy ze zaměstnání za rok 2019 dosáhly limitu pro solidární zvýšení daně, který činí 1 438 992 Kč, je poplatník, který má příjmy pouze ze zaměstnání a splňoval by jinak podmínky pro roční zúčtování daně, také povinen podat daňové přiznání.

 • Volba u příjmů podléhajících srážkové dani
  V případě příjmů z dohod o provedení práce do 10 tis. Kč, podléhající srážkové dani, je srážkou daně daňová povinnost splněna. Nicméně poplatník má možnost v tomto případě daňové přiznání podat a využít tak možnosti slev na dani (např. sleva na poplatníka 24 840 Kč), daňového zvýhodnění či nezdanitelných částek základu daně (např. úroky z hypotéky atd.). Stejně tak daňoví rezidenti z jiných členských států Evropské unie, kteří mají příjmy ze zdrojů na území České republiky zdaňované srážkovou daní, mají možnost volby tyto příjmy uvést do daňového přizná v České republice a využít tak případných daňových slev a zvýhodnění.

Právnické osoby mají povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů vždy. Výjimky v povinnosti podat daňové přiznání mohou za určitých podmínek využít pouze veřejně prospěšní poplatníci. Jak je již zmíněno v úvodu tohoto článku, společnosti, které splňují podmínky pro zákonný audit účetní závěrky mají lhůtu pro podání přiznání stanovenou na 1. července 2020. Nicméně, vzhledem k záludnostem daňových zákonů doporučujeme zvážení přípravy přiznání daňovým poradcem na základě plné moci. V tomto případě však může být plná moc správci daně doručena i po 1. dubnu 2020.

Pokud potřebujete odborné posouzení Vašich daňových povinností vzhledem k příjmům za rok 2019, případně již víte, že máte povinnost podat daňové přiznání za rok 2019 a přejete si prodloužit lhůtu pro podání přiznání až do 1. července 2020, neváhejte nás kontaktovat.

Autor

lucie
Lucie Švarcová
Certified Tax Advisor
Crowe