Newsletter

Termín pro podání přiznání za rok 2018 se kvapem blíží

Andrea Kleinová
19.02.2019
Newsletter

Jen co jsme se vzpamatovali ze zápřahu počátkem nového roku, už se blíží další starosti s daněmi. Zákonná lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů ať už fyzických nebo právnických osob za zdaňovací období roku 2018 uplyne 1. dubna 2019. V tento den je i splatná případná daňová povinnost. Jak a kdy podat přiznání a zaplatit daň abyste se vyhnuli případným sankcím?

Jak již bylo uvedeno, nejpozději je nutno přiznání k dani z příjmů za rok 2018 podat 1. dubna 2019. To znamená, že v tento den je možno jej podat buď elektronicky přes datovou schránku nebo osobně na podatelně příslušného Finančního úřadu nebo jej odevzdat k přepravě na poště. V posledním případě doporučujeme využít doporučené zásilky s možností sledování nebo ještě lépe tzv. psaní s dodejkou.

Možnost výběru však neplatí pro všechny. Veškeré právnické osoby jsou povinny podat své přiznání elektronicky ve speciálním formátu stanoveném správcem daně. Podobně to platí i pro fyzické osoby, které mají zpřístupněnou datovou schránku. Tyto také mají nikoli možnost, ale povinnost podat své daňové přiznání elektronicky. Pokud této povinnosti nedostojí, a to ani na výzvu správce daně, bude jim vyměřena sankce ve výši 2 000 Kč.

Kdo podá přiznání pozdě, může očekávat vyměření pokuty. Pokuta za opožděné tvrzení daně činí 0.05 % stanovené daňové povinnosti nebo 0.01 % stanovené daňové ztráty za každý den prodlení, přičemž maximální výše pokuty je dána hranicí 5 % stanovené daně nebo daňové ztráty nebo částky 300 000 Kč. Pokuta však nevzniká, pokud přiznání podáte ve lhůtě pěti pracovních dnů, tj. v tomto případě nejpozději 8. dubna 2019. Pokuta také nebude ze strany správce daně vyměřena, pokud nepřesáhne částku 200 Kč.

Podáním přiznání však daňové povinnosti nekončí, také je nutno daň zaplatit. Lhůta pro úhradu daně rovněž uplyne 1. dubna 2019. Pokud platíte daň bezhotovostně, je nicméně potřeba mít na paměti, že za den úhrady se považuje den připsání částky na účet správce daně, ne den odeslání z účtu daňového poplatníkem. Proto doporučujeme zadat úhradu k platbě v dostatečném předstihu. Daň je samozřejmě možno také zaplatit v hotovosti na pokladně Finančního úřadu.

Opožděná úhrada daně opět podléhá sankcím. Úroky z prodlení ve výši 15.75 % p.a. budou vyměřeny za každý den prodlení počínaje pátým pracovním následujícím po dni splatnosti, a to až do dne platby včetně. Úrok z prodlení opět nebude předepsán, nepřekročí-li částku 200 Kč.

Jinou možností je využití služeb daňového poradce, jakožto zástupce ve věcech daně z příjmů na základě udělení plné moci, což přináší výhodu nejen v tom, že daňový poradce přebírá odpovědnost za přípravu a podání daňového přiznání, ale také v prodloužení lhůty k podání přiznání a úhrady daně až o tři měsíce, tedy do 1. července 2019. Taková plná moc musí být doručena místně příslušnému správci daně nejpozději do konce března 2019. V případě, že byste chtěli využít tuto možnost či se byste se chtěli dozvědět víc o možnostech využití odpočtů a slev na dani z příjmů, a tudíž optimalizovat své daňové povinnosti, neváhejte se obrátit na naši společnost Crowe Advartis Accounting, kde Vám velmi rádi pomůžeme s kalkulací daňové povinnosti i se sestavením a podáním Vašeho daňového přiznání.

Autor

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Certified Tax Advisor
Crowe