statistika

Povinnost statistického vykazování

aneb je možné se vyhnout statistickému zjišťování?

Veronika Žáčková
24.04.2020
statistika

Duben je měsíc, kdy se probouzí příroda, ale i statistický úřad v souvislosti s výběrem statistických dat. V tomto období je určen termín pro odevzdání většiny ročních statistik společností, které plynou z programu statistického zjišťování České republiky a jsou stanovené zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Zpravodajská povinnost účetních jednotek je zveřejněna vyhláškami vždy na podzim předchozího roku a daná statistická zjišťování jsou prováděna Českým statistickým úřadem zkrátka ČSU.

Jak zjistím, že mě vybrali pro statistická zjišťování?

Každá účetní jednotka, která je vybraná pro statistická zjišťování je informována ČSÚ pomocí datové schránky nebo dopisem. „V tomto oznámení se dozví, že se stala respondentem (zpravodajskou jednotkou) a bude ji představen přibližný počet výkazů, které budete daný rok vyplňovat.

Proč je vybraná moje společnost?

Kritériem pro to, které výkazy bude účetní jednotka předkládat, je její zařazení podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) tj. dle převažující ekonomické činnosti, její velikosti a výše obratu a dále pak, zda konkrétní zjišťování je tzv. vyčerpávající nebo výběrové stanovené na základě matematicko-statistických metod. Tak může být společnost zařazena k výkazu „Měsíční výkaz v obchodě a službách“, nebo k výkazu „Roční výkaz o úplných nákladech práce“. Kromě toho existují výkazy, které vyplňují všechny zpravodajské jednotky bez ohledu na svoji odvětvovou příslušnost např. výkaz o odpadech nebo o spotřebě paliv a energie či velmi frekventovaný roční výkaz ekonomických subjektů P5-01.

Co když do datové schránky nic nepřišlo?

První informaci o Vaší zpravodajské povinnosti a o tom, jaké výkazy máte vyplnit, se dozvíte z dopisu s Oznámením o zpravodajské povinnosti, který posílá statistický úřad respondentům začátkem kalendářního roku. V případě, že se ke mně dopis anebo zpráva nedostala je možné si povinnost zkontrolovat kdykoliv jindy.

Přehled výkazů včetně termínů na jejich vyplnění a kontaktů na příslušné zaměstnance z ČSÚ můžete průběžně nalézt po zadání Vaší identifikace (obvykle IČO) v aplikaci „Výkazy podle IČO“, která je dostupná na adrese www.czso.cz/vykazypodleico. Zde se vám po zadání IČO vaší společnosti zobrazí seznam požadovaných výkazů na jednotlivé roky.

K čemu výkazy jsou?

Můžete si položit otázku, k čemu se statistické výkazy vybrané státem používají. Poskytnuté údaje slouží k výpočtu HDP, míry inflace, tvoří základ pro tvorbu hospodářské politiky, ovlivňují příspěvky ČR do EU a čerpání dotací z evropských fondů. Česká republika má také informační povinnost vůči mezinárodním organizacím.

Musí se účetní jednotka zúčastnit statistického zjišťování?

Dle § 10, zákona č. 89/1995 Sb.je každý, kdo je osloven povinný, splnit svou zpravodajskou povinnost, které nemůže být zbaven. V případě jejího nedodržení hrozí subjektu sankce až ve výši 100 tis. Kč za jeden výkaz.

Jak výkazy odeslat?

ČSÚ umožňuje většinu statistických výkazů vyplnit elektronicky prostřednictvím on-line aplikace DANTE WEB danteweb.czso.cz, jedná se o rychlý způsob předání údajů se zabudovaným systémem řady kontrol logické správnosti vyplňování dat. Nevýhodou je, že si musíte pamatovat na začátku zadané heslo a v případě jeho ztráty může být proces obnovení zdlouhavý.

Také můžete použít interaktivní PDF formulář a po uložení do počítače lze vyplněný výkaz odeslat na emailovou adresu [email protected] nebo na email kontaktní osoby uvedené v záhlaví formuláře. Nevýhodou je, že formulář obsahuje omezený počet kontrol a v případě následného zjištění nesrovnalosti po zpracování ČSÚ Vás může kontaktovat pracovník se žádostí o vysvětlení a případnou opravu. Podrobněji jsou možné způsoby vyplnění výkazu popsány na webové stránce ČSÚ - Jak vyplnit výkazy.

Jaký je výhled statistického zjišťování v České republice?

Stát naplánoval opatření na redukci administrativy spojené s vykazováním statistických dat, v nejbližších letech má docházet ke zrušení některých výkazů, mají se posouvat hranice pro povinnost statistická data vykazovat, anebo má docházet k redukci rozsahu statistického šetření a ve zbylých případech k využití nových metod a posouzení dosavadních postupů s cílem navrhnout další zjednodušení.

Pro rok 2020 se zrušil Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví (P 3-04), který byl nahrazen ekonometrickým modelem. Podle odhadů přinese opatření úsporu přes 41 mil. Kč/rok pro 13 000 podnikatelů.

Na rok 2021 je naplánováno výrazné omezení ročního zjišťování o odpadech a druhotných surovinách – Roční výkaz o
Odpadech 5-01. 

Co lze říci závěrem?

Každý ekonomický subjekt může být požádaný, aby se zúčastnil statistického zjišťování Českého statistického úřadu nebo zjišťování prováděného ministerstvy a Českou národní bankou. Ekonomický subjekt nemůže účast v zjišťování státu odmítnout a za nedodržení zpravodajské povinnosti hrozí sankce až 100 tis. Kč.

Bohužel se nedá této povinnosti vyhnout a vy nemáte jinou možnost, statistického zjišťování se zúčastnit musíte. Nemáte však čas se zabývat vyplňováním těchto formulářů? Zkuste využít služeb naší účetní firmy, rádi Vám s vyplněním těchto dokumentů pomůžeme, máme s nimi bohaté zkušenosti.

Autor

verca
Veronika Žáčková
Accounting Manager
Crowe