taxes

Posečkání plateb daní a promíjení úroku

Jana Střelická
24.04.2020
taxes

V souvislosti s epidemií koronaviru představila finanční správa několik opatření, jak pomoci daňovým subjektům se se situací vypořádat.

Jedním z opatření v oblasti cash-flow je možnost požádat o posečkání úhrady daně nebo o její rozložení na splátky. Jde o instrumenty daňového řádu, které již známe, ale v současné době až do 31. 7. 2020 jsou žádosti zproštěny od povinnosti hradit správní poplatek ve výši 400 Kč.

Posečkání úhrady daně lze žádat u jakékoliv daně (např. DPH), novinkou je možnost žádat i odložení platby u zálohové daně ze závislé činnosti a srážkové daně.

V žádosti je nutné tvrdit a doložit některý ze zákonných důvodů, pro které může finanční úřad posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky, povolit:

  1. pokud by neprodlená úhrada znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu,
  2. pokud by byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných,
  3. pokud by neprodlená úhrada vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím období,
  4. není-li možné vybrat daň od daňového subjektu najednou, nebo
  5. při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň.

 

Pokud jsou obtíže při úhradě daně způsobeny mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem koronaviru, lze je finančnímu úřadu dokládat všemi relevantními doklady prokazujícími vliv karanténního opatření, nemoci, nutné péče o člena domácnosti, porovnání výše tržeb vůči předchozímu období, prokázání výpadku výroby pro překážky související s mimořádnými opatřeními na straně dodavatele apod.

V souvislosti s posečkáním úhrady daně doporučujeme využít i možnosti požádat o pominutí úroku z posečkané částky, která je taktéž až do 31.7.2020 zproštěna od povinnosti hradit správní poplatek.

V žádosti je nutné tvrdit a doložit ospravedlnitelný důvod prodlení, tj. proč nebylo možné uhradit daň včas. Pokud daňový subjekt věrohodně prokáže, že prodlení s úhradou daně je důsledkem působení mimořádných opatření, bude úrok z posečkané částky v plné výši prominut.

Obdobně lze formulovat žádost o prominutí úroku za pozdní platbu, která je taktéž zproštěna od správního poplatku.

Žádosti se podávají místně příslušnému finančnímu úřadu. Žádosti nemají žádný předepsaný formulář, nicméně finanční správa zveřejnila vzory žádosti o posečkání a o prominutí úroku, které mohou být využity.

S cílem úspěšného vyhovění žádosti Vám budeme rádi nápomocni s přípravou či revizí žádostí před podáním na finanční úřad.

Autor

jana
Jana Střelická
Certified Tax Advisor
Crowe