brexit

Brexit – co je nového?

Autor: Martin Sotolář
26.02.2021
brexit
O Brexitu jsme v rámci našeho daňového zpravodajství informovali již v minulosti. Stále se však objevují nové informace a dotazy týkající se této problematiky, o které bychom se rádi v tomto článku v krátkosti podělili. 

 

Severní Irsko a DPH

V rámci pohybu zboží mezi Severním Irskem a Evropskou unií zůstává Severní Irsko navzdory Brexitu nadále členem jednotného vnitřního trhu a celní unie (též označováno jako tzv. duální režim). Na druhou stranu služby mají zcela jiný režim a pro ně je nutné nahlížet na Severní Irsko jako na třetí zemi (tedy nečlena EU).

V praxi tak dochází k situaci, kdy je možné poskytovat a pořizovat zboží za stejných podmínek jako před Brexitem včetně osvobození apod. V takovém případě je možné aplikovat nový kód VAT ID pro Severní Irsko „XI“.

Jak již bylo řečeno, pro služby je chápáno celé Spojené království včetně Severního Irska jako třetí země. V tomto kontextu je nutné si dát pozor na služby poskytnuté českým plátcem daně a spotřebované na území České republiky (viz § 9a ZDPH). U přijatých služeb i nadále zůstává místem plněním Česká republika a dochází tak pouze ke změně vykazování v rámci DPH přiznání.

Den uskutečnění zdanitelného plnění u vývozu

Od 1. ledna 2021 se stává Spojené království třetí zemí, což má vliv na správnost vykazování mimo jiné také v rámci daně z přidané hodnoty. Přechod hranic Spojeného království znamená přechod hranic celní unie, z čehož plyne, že dochází k exportu nebo importu.

U vývozu se obecně za daňový doklad v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty považuje standardní daňový doklad, tedy klasická faktura vydaná ze strany dodavatele zboží (ne vývozní dokument) a za den uskutečnění plnění se považuje den výstupu zboží z území Evropské unie. Tento den však v praxi není často znám v době vystavení faktury, protože je vystavována ještě před předáním zboží dopravci a před tzv. vyclením.  

Na základě spolupráce Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství vznikl koordinační výbor, jehož výsledek je, že na daňovém dokladu (faktuře) může být u vývozu uveden jako den zdanitelného plnění jeden z následujících datumů:

  • Den výstupu zboží z území Evropské unie (pokud je v době vydání faktury znám); nebo

  • Lze za den uskutečnění zdanitelného plnění považovat den dodání, tedy den, kdy došlo k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník z dodavatele na odběratele.

Zejména tedy v situaci, kdy dochází k dodání zboží (tedy k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník) dříve, než nastane výstupu zboží z území EU, mohou plátci uvádět na daňový doklad jako den uskutečnění zdanitelného plnění datum dodání dle sjednané dodací doložky a nemusí čekat až zboží vystoupí z území EU.

Nicméně, pokud tato situace nenastane a k vystavení faktury dochází až v době, kdy zboží již vystoupilo z Evropské unie, je potřeba uvést jako datum uskutečnění zdanitelného plnění právě datum výstupu zboží z území Evropské unie. Zde je potřeba zdůraznit, že jako důkazní prostředek pro osvobození vývozu je striktně vyžadováno rozhodnutí celního úřadu o vývozu zboží do třetí země (případně jiné důkazní prostředky). Přičemž celní prohlášení je třeba podávat elektronicky a důkazním prostředkem o uskutečnění vývozu je elektronická datová zpráva ve formátu XML, která obsahuje potvrzení celního úřadu o výstup zboží z Evropské unie.

Přijetí služby ze Spojeného království a její dobropis

Služba z jiného členského státu je standardně vykazována na řádku 5/6 + 43/44 daňového přiznání k dani z přidané hodnoty a v sekci A.2 kontrolního hlášení. Často dochází k situaci, kdy služba byla přijata ze jiného členského státu a následně došlo k úpravě ceny ve formě dobropisu. V takovém případě by dobropis měl sledovat osud původní faktury.

S ohledem na uskutečněný Brexit může dojít ke zkomplikování situace při změně postavení státu. Jde zejména o případy, kdy byla služba přijata ze Spojeného království např. během roku 2020 a náležitě vykázána v přiznání k dani z přidané hodnoty a také v kontrolním hlášení. Během roku 2021, tedy po Brexitu může dojít ke snížení ceny vydáním dobropisu. Pokud jde o úpravu v souladu s § 42 zákona o dani z přidané hodnoty, je oprava základu daně považována za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dnem, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně.

Pokud tedy k opravě základu daně došlo až v roce 2021, jde o samostatné zdanitelné plnění se záporným základem daně a je nutné jej vykázat v souladu se situací a pravidly platnými v okamžik data rozhodného pro provedení opravy základu daně – tedy v roce 2021. Vzhledem k tomu, že v roce 2021 šlo již o dodavatele ze třetí země, popisovanou opravu lze vykázat na řádcích 12/13 a 43/44 daňového přiznání a současně v oddíle A.2 kontrolního hlášení.

Požadavky na import a export posunuty

Aktuální situaci způsobená virem COVID-19 má vliv prakticky na vše včetně importu a exportu. Tyto ztížené podmínky by s největší pravděpodobností vedly k enormním problémům při exportu a importu mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím. Z těchto důvodů vznikla dohoda mezi jmenovanými subjekty, která umožňuje posun vyřízení celní náležitostí při příjezdu do Spojeného království o 6 měsíců po dovozu od ledna 2021. Jinými slovy, pravidla v plném rozsahu platí až od srpna roku 2021.

Zde je však pro úplnost nutné doplnit, že pro zboží živočišného původu je nutno doložit všechny potřebné náležitosti již od dubna 2021.

Registrace k DPH a EORI

Obchodní struktury mezi dodavateli a odběrateli bývají často složité. Brexit mění řadu zajetých modelů a mnoho společností zapomíná na náležitou úpravu business modelu, která by tuto změnu zohlednila. Mimo registraci k registraci v rámci daně z přidané hodnoty je potřeba zmínit také možnou registraci pro získání EORI identifikátoru (zkratka pro Economic Operator Registration and Identification).

Tato registrace slouží pro komunikaci s celními úřady a v rámci Evropské unie je dostačující pouze jedna tato registrace. Brexit však udělal ze Spojeného království třetí zemi, což může vést k nutnosti k další registraci. Hlavním důvodem je skutečnost, že pro komunikaci s celní správou Spojeného království je nutná tamní EORI registrace, kterou je v případě celních záležitostí nutné zřídit.

 

Jak vyplývá z textu uvedeného výše, tak Brexit změnil řadu pravidel, na která jsme byli zvyklí. Vřele bychom proto doporučovali ověření všech transakcí, ve kterých vystupuje Spojené království. Správné a vhodné nastavení obchodního modelu z pohledu daní je důležitým aspektem pro dlouhodobě udržitelného podnikání.

Zároveň bychom Vás také rádi upozornili, že tento článek je pouze informativního charakteru a nejedná se o odborné stanovisko či oficiální vyjádření. V případě jakýchkoliv nejasností týkajících se správnosti nastavení obchodni transakce a navazujících daňových otázek jako je např. vznik stálé provozovny nebo správného přiřazení dopravy, Vám samozřejmě rádi poskytneme naše daňové služby.

Kontaktujte našeho odborníka

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Director
Crowe 

Daňové poradenství