brexit

Brexit – a co bude dál?

Autoři: Martin Sotolář, Andrea Kleinová
21.12.2020
brexit
Formální výstup Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) z Evropské unie započal 31. ledna 2020. Dle původního plánu měl být rok 2020 využit jako přechodný rok, během kterého budou upřesněny a nastaveny podmínky tzv. Brexitu, včetně daňového systému mezi dvěma uvedenými celky. Byly očekávány dlouhé diskuze a vášnivé vyjednávání, avšak kvůli pandemii viru COVID-19 došlo k zásadním změnám plánů a omezením napříč celým světem, a tedy i v tom našem evropském rybníčku. 

Tyto změny zkomplikovaly již tak náročné vyjednávání a dle aktuálních zpráv bude výsledkem tzv. tvrdý Brexit bez dohody, který nastoupí po skončení přechodného období 31.12.2020, respektive od 1.1.2021. Na svět daní to bude mít následující dopady:

Daň z příjmů

Odchod Spojeného království v Evropské unii povede v rámci daně z příjmů k několika významným změnám a mnohem širšímu využití smluv o zamezení dvojího zdanění. Konkrétně u daně z příjmů fyzických osob bude hrát významnou roli určení tzv. rezidentství.

U fyzických osob, které jsou rezidenty Spojeného království a majících příjmy ze zdrojů na území České republiky, lze ještě za rok 2020 uplatnit veškeré v zákoně uvedené slevy na dani a nezdanitelné části základu daně za předpokladu, že úhrn jejích příjmů ze zdrojů na území České republiky činí alespoň 90 %. V roce 2021 tato možnost zcela odpadá a nebude možné uplatnit nic z výše uvedeného, mimo základní slevy na poplatníka a případně slevy na studenta. Ostatní výhody jsou totiž přiznány pouze rezidentům v rámci Evropské Unie, resp. Evropského hospodářského prostoru, avšak díky Brexitu již rezidenti Spojeného království v roce 2021 tyto podmínky splňovat nebudou.

Pro tzv. migrující zaměstnance ze Spojeného království, kteří byli vyslání za prací do České republiky svým zaměstnavatelem, znamená Brexit také to, že od roku 2021 se jim bude pro potřeby výpočtu superhrubé mzdy (pokud bude nadále tento institut součástí českého daňového práva) počítat pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění placené za zaměstnance zaměstnavatelem podle českých pravidel, tedy půjde o tzv. fiktivní pojistné. Naopak, doposud se uplatňovalo skutečně hrazené pojistné dle pravidel Spojeného království.  Pokud však dojde k politické shodě na domácí scéně a ke zrušení konceptu hrubé mzdy, nemají se tzv. migrující zaměstnanci ze Spojeného království čeho bát.

U právnických osob dojde k největší změně v rámci pravidel pro výplatu podílu na zisku, které jsou v rámci Evropské unie za splnění určitých podmínek jsou osvobozeny v souladu s příslušnou směrnicí. Po odchodu Spojeného království z Evropské unie bude nárok na osvobození podílu na zisku omezen. Výplata podílu dividend ze Spojeného království do České republiky by i po Brexitu měla prozatím splňovat podmínky pro osvobození na základě zákona o dani z příjmů i smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Omezení se tak dotkne zejména opačného směru, tedy výplaty podílu z České republiky do Spojeného království. Tento směr výplaty dividend bude od roku 2021 zatížen 5% sazbou daně u těch mateřských společností, která mají hlasovací práva alespoň ve výši 25 % a daní ve výši 15 %, pokud tato podmínka nebude splněna.

Obdobně tomu bude i u plateb úroků či licenčních poplatků z České republiky příjemcům ve Spojeném království.  Jelikož již nebude možné využít osvobození vyplývající ze směrnice Evropské Unie a dříve vydaná rozhodnutí správce daně pro aplikaci osvobození přestanou platit, budou nutno se řídit smlouvou o zamezení dvojího zdanění. V souladu s ní bude sazba daně u licenčních poplatků činit 10 % nebo 0 % v závislosti na typu licenčního poplatku. Platba úroků bude naopak podléhat dani pouze v Spojeném království a srážková daň dle českých předpisů se uplatňovat nebude vůbec.

DPH

Asi nejvýraznější změnou z pohledu DPH od roku 2021 je jednoznačně změna postavení Spojeného království z jiného členského státu Evropské Unie na tzv. třetí zemi. Jinými slovy dojde u přeshraničních transakcí se zbožím ke změně z intrakomunitárního dodání a pořízení zboží na vývoz a dovoz. S touto změnou souvisejí také povinnosti a změny ve vykazování. Od roku 2021 nebude pro transakce z České republiky do Spojeného království platit povinnost podávat souhrnné hlášení. Na druhou stranu dojde k omezení např. v rámci tzv. zjednodušeného postupu v rámci třístranného obchodu, při zasílání zboží atd.

Zároveň nebude možná žádat o vrácené DPH uhrazené ve Spojeném království prostřednictvím elektronického portálu pro vrácení DPH v rámci Evropské unie. Jakým způsobem a za jakých podmínek bude možné žádat o vrácení DPH uhrazeného ve Spojeném království po 31.12.2020 v současné chvíli není stanoveno. Proto je možné doporučit prověřit, zdali společnost neeviduje zaplacené DPH ve Spojeném království, které by bylo možné nárokovat a včas podat žádost o vrácení DPH zaplaceném ve Spojeném království.

Clo

Od začátku roku 2021 přestává být Spojené království členem Evropské unie, z čehož také plyne, že přestává být součástí celní unie a na začátku ledna 2021 se na hranicích s největší pravděpodobností objeví kolony, povinnost předkládat celní prohlášení, povinnosti související s označením výrobků a zejména návrat cla. Zejména otázka celní unie a výše jmenovaných bodů je pro Spojené království velmi citlivé téma.

Mimo výše uvedené znamená Brexit pro společnosti obchodující s obchodními partnery v Spojeném království také zánik povinnosti podávat hlášení INTRASTAT pro transakce směřující do Spojeného království a v mnoha případech povinnost nutnost získání tzv. EORI čísla (Economic Operator Registration and Identification), které slouží pro celní účely v rámci Evropské unie.

V kontextu Brexitu vřele doporučujeme poplatníkům, právnickým i fyzickým osobám, které mají jakékoliv obchodní vazby se subjekty ze Spojeného království, revizi možných daňových dopadů a potenciálních rizik, které se sebou rok 2021 přinese. Jmenovitě jde především o prověření všech stávajících i nových smluv a s nimi souvisejících procesů a jejich daňového ošetření, zejména ověření vzniku či zániku registračních povinností apod. V případě Vašeho zájmu Vám samozřejmě velmi rádi v této oblasti poskytneme hloubkovou revizi možných daňových dopadů spojenou s návrhem nastavení optimálních daňových řešení. Díky tomu, že jsme součástí skupiny Crowe, která působí také ve Spojeném království, jsme připraveni zodpovědět veškeré Vaše případné dotazy, a v případě potřeby rádi zapojíme i naše kolegy ze druhé strany La Manche.

Kontaktuje našeho odborníka

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Certified Tax Advisor
Crowe

Daňové poradenství