dpfo

6 + 1 tipů pro přípravu Vašeho daňového přiznání

Autor: Andrea Kleinová
01.03.2021
dpfo
První březnový den je za námi a před sebou máme jedno z nejnáročnějších období v roce, tedy alespoň z pohledu daňových poradců. Jak jsme již informovali, 1. dubna totiž uplyne standardní lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů, a to jak pro právnické, tak i fyzické osoby. Slyšeli jsme, že příprava přiznání k dani z příjmů fyzických osob nepatří mezi oblíbené jarní aktivity daňových poplatníků, a to dokonce ani v době lockdownu. 

Řada z nich tak vyplnění přiznání odkládá, a nakonec jej připravuje na poslední chvíli, a tedy pod tlakem. Výsledkem pak často jsou chyby v přiznání, kterých opravování nejenom přidělává práci, ale také může vést k sankcím za strany správce daně. Jak se vyhnout chybám a daňové přiznání zvládnout bez problému, a to i na poslední chvíli a z domova, bez návštěvy finančního úřadu?

1) Zjistěte, co zdanit

Prvním krokem v přípravě přiznání k dani z příjmů je zjištění základu daně. Důležité je proto připravit si přehled všech příjmů obdržených v daném roce a současně si ujasnit, které z těchto příjmů je nutno uvést v daňovém přiznání.

Mezi zdanitelné příjmy patří například:

 • příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání, z dohod nebo také příjmy jednatelů s.r.o.);
 • příjmy z podnikatelské činnosti (ze živnosti, z nezávislých povolání, ale také ze zemědělské činnosti nebo třeba autorské příspěvky);
 • příjmy z pronájmu nemovitých věcí;
 • příjmy z kapitálového majetku (příjmy z dividend nebo úroků, a to včetně těch z tzv. peer-to-peer půjček);
 • ostatní příjmy, jako např. neosvobozené dary, příjmy z prodeje majetku (zde nezapomeňte na příjmy z prodeje akcií v rámci různých burzovních platforem a také příjmy z prodeje kryptoměn, a to i tehdy, pokud jste si je nepřevedli na svůj běžný účet a reinvestovali je), výhry ze soutěží a loterií nebo tzv. příležitostné příjmy, pokud překročí limit 30 000 Kč za rok.

Naopak, v přiznání není nutno uvádět příjmy, které nejsou předmětem daně a také příjmy osvobozené od daně. Mezi takové příjmy, které nemusí být v přiznání zahrnuty, patří například příjmy z prodeje rodinného domu nebo bytu, kde měl poplatník bydliště po dobu alespoň dvou let před prodejem, příjmy z převodu cenných papírů (včetně akcií), které poplatník vlastnil více než tři roky nebo které nepřekračují hranici 100 000 Kč, plnění z pojištění majetku nebo pojištění odpovědnosti za škody či bezúplatné příjmy (dary) od většiny příbuzných a jiných blízkých osob.

Na druhé straně, nezapomeňte, že i obdržení osvobozeného příjmů může podléhat oznamovací povinnosti vůči správci daně, a to tehdy, pokud jeho výše překročí hranici 5 milionů Kč.

2) Nezapomeňte na optimalizaci

V tomto ohledu je úplně nejdůležitější posoudit, jestli lze příjem snížit o náklady. V případě příjmů z podnikání nebo pronájmu se otvírá možnost výběru mezi skutečnými výdaji (na základě bločků a faktur od dodavatelů, vedených v daňové evidenci) nebo tzv. paušálními výdaji. U ostatních příjmů jde obvykle o nabývací cenu prodávaného majetku či poplatky spojené s jeho prodejem.

Díky daňovým zvýhodněním ve formě položek odčitatelných od základu daně nebo slev na dani je také možno snížit svou daňovou povinnost. Je proto důležité zamyslet se nad tím, jaká daňová zvýhodnění lze využít v konkrétním případě.

Mezi odčitatelné položky od základu daně patří:

 • úroky z úvěru na bydlení;
 • úhrady pojistného na životní pojištění a penzijní připojištění;
 • příspěvky odborům;
 • výdaje na další vzdělávání.

Nezapomeňte také na Vaše dobré skutky. Pokud jste v posledním roce finančně přispěli na dobročinné účely vyjmenované v zákoně nebo jste darovali krev (takový čin je oceněn na 3 000 Kč), lze o tyto částky snížit základ daně, a to až do výše 30 % základu daně. V tomto ohledu se můžete více dočíst zde.

Po vypočtení daně pak nezapomeňte ještě na slevy na dani, a to slevu na:

 • na poplatníka;
 • na vyživované děti;
 • tzv. školkovné;
 • na manželku (manžela);
 • pro studenty;
 • pro zdravotně postižené.

Všechna zvýhodnění je nutno doložit v přílohách daňového přiznání. Pokud se dostanete do situace, kdy se Vám nepodaří tato potvrzení sehnat do termínu pro podání přiznání, nezoufejte. Přiznání lze podat i bez příloh a ty následně doplnit na výzvu správce daně.

3) Zaokrouhlete bezvadně

Chyby v zaokrouhlování jsou jedny z nejčastějších, které se v daňovém přiznání vyskytují a vedou k otravné dodatečné komunikaci se správcem daně. Proto doporučujeme držet se zákonem stanovených pravidel.

Položky v jednotlivých řádcích se obvykle zaokrouhlují na celé koruny a platí zde standardní matematické zaokrouhlování. To znamená, že je-li částka zakončena padesáti haléři, zaokrouhluje se nahoru, pod padesát haléřů dolu.

Základ daně se pak v daňovém přiznání zaokrouhluje na celé sto koruny dolů, naopak daň se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

4) Kontrolujte pečlivě

Nezapomeňte věnovat pozornost závěrečné kontrole daňového přiznání, především tomu, zda jste nezapomněli daňové přiznání podepsat. Kupodivu je to poměrně častá chyba. V případě, že vám vznikl přeplatek na dani, nezapomeňte také podepsat žádost o vrácení, která je součástí přiznání, avšak má vlastní kolonku pro podpis.

5) Podejte správně

I když bude přiznání vyplněno sebelépe a veškerá potvrzení budou přiložena, nebude to nic platné, pokud přiznání bude podáno na špatný finanční úřad. Příslušnost finančního úřadu se určuje dle bydliště (standardně tedy dle trvalého či hlášeného přechodného pobytu).

Nezapomeňte si vše ověřit na stránkách finanční správy zde.

6) Zaplaťte daň včas a na správný účet

Pro uhrazení daně platí stejná lhůta jako pro podání daňového přiznání, tj. v případě daňového přiznání za rok 2020 standardně do 1. dubna 2021, případně do 1. května 2021, pokud podáte své přiznání elektronicky. Bližší informace o lhůtách lze najt zde.

Stejně jako u podání daňového řiznání i zde platí určitá liberační lhůta, po kterou se úrok z prodlení nevyměří. Nově se úrok z prodlení vyměří od čtvrtého dne po dni původní splatnosti daně.

Doporučujeme však s platbou neotálet. Úhrada je považována za provedenou až po připsání platby na účet finančního úřadu, a to při bezhotovostní platbě může trvat až 24 hodin, je proto dobré zaplatit daň s předstihem.

+1. Nestíháte? Posuňte si termín

Pokud již nyní víte, že své daňové přiznání za minulý rok do 1. dubna 2021 na finanční úřad doručit nestihnete, nabízí se několik možností. V první řadě máte možnost využít lhůty následujících pěti pracovních dnů, kdy je sice přiznání podáno pozdě, avšak nehrozí žádné sankce.

Druhou možností je požádání finančního úřadu o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, a to opět až o tři měsíce. Na toto prodloužení však nárok ze zákona není. Správce daně rozhoduje na základě závažnosti důvodů uvedených v žádosti o prodloužení lhůty. Proto je potřeba věnovat přípravě takové žádosti náležitou pozornost a nezapomenout také na to, že podléhá správnímu poplatku a je nutno ji doručit správci daně nejpozději v den uplynutí lhůty pro podání přiznání.

 

Další možností je využití služeb daňového poradce. V případě, že vám přiznání bude zpracovávat a na základě plné moci podávat daňový poradce, lhůta pro jeho podání se prodlouží o tři měsíce, letos tedy do 1. července 2021. Pokud byste rádi využili právě této možnosti, neváhejte nás kontaktovat. Nás příprava Vašich přiznání a veškerá často detektivní práce s tím spojená opravdu baví!

 

Kontaktujte našeho odborníka

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Certified Tax Advisor
Crowe

Daňové poradenství