transakcni poradenstvi

Transakční poradenství a podnikové kombinace v České republice

Poradenské služby

Potřeby investorů se v průběhu času mění a dochází tak k různým typům transformací podnikových struktur, k fúzím, akvizicím nebo štěpení společností. Tým odborníků v Crowe poskytuje poradenské služby v následujících oblastech.

Due diligence

Due diligence je prověrkou podnikových informací, která zahrnuje hloubkovou kontrolu zejména po stránce právní, finanční a daňové. Cílem této kontroly je poskytnout důvěryhodné, relevantní a nezaujaté informace pro potřeby klienta. Jelikož, jak je v oblasti M&A (mergers & acquisitions) zvykem, jednotlivé transakce vykazují vysokou míru specifičnosti, je due diligence na rozdíl od statutárního auditu zaměřeno na oblasti, které jsou vyžádány konkrétním klientem. Ačkoliv se due diligence provádí zpravidla na požadavek kupujícího, není neobvyklé ani provedení na přání prodávajícího, či banky.

S našimi daňovými poradci a se spolupracujícími advokáty jsme schopni nabídnout klientovi kompletní prověrku všech výše uvedených oblastí. Ozvěte se nám a připravíme pro Vás nabídku šitou na míru!

Due diligence Česká republika

V rámci služby due diligence poskytujeme komplexní analýzu společnosti, která je předmětem transakce.

Due diligence je zkoumání nebo jinými slovy analýza právního postavení společnosti, její hodnoty a postavení. Závěry due diligence slouží k přijetí investičního rozhodnutí a jsou nepostradatelnou součástí investičního procesu. Závěry due diligence pomáhají určit nejen možná rizika plánované investice, ale také její potenciál a příležitosti, které může přinést.

Due diligence v České republice

Základní informace o společnosti působící v České republice lze nalézt v českém obchodním rejstříku, nicméně tyto údaje rozhodně nejsou pro potenciálního investora dostačující. Proto je vyžadována podrobná analýza společnosti, tedy due diligence.

Due diligence prováděná odborníky společnosti Crowe Česká republika znamená především jednání v nejlepším zájmu klienta při dodržení náležité péče, standardů a etického kodexu a zaručení nestrannosti a naprosté objektivity.

Kdo a kdy iniciuje due diligence?

Due diligence je primárně určena investorům, kteří plánují například akvizici nebo převzetí daného podnikatelského subjektu, ale stejně tak je vhodná i pro subjekty, které jsou restrukturalizovány. Rozsah due diligence je obvykle stanoven individuálně pro každého klienta tak, aby splňoval očekávání a požadavky například potenciálního investora a poskytl důležité informace, které pomohou učinit klíčové rozhodnutí.

Due diligence se tedy provádí před rozhodnutím o koupi, převzetí nebo prodeji společnosti, sloučení společností, jejich první veřejné nabídky akcií nebo v případě restrukturalizace či při získávání externího investora.Strana žádající o due diligence může být například společnost, která má být auditována, nebo jiný subjekt, který ji hodlá koupit. Stává se také, že stranou zadávající due diligence společnosti je banka nebo instituce poskytující společnosti úvěr.

Proč due diligence ve společnosti Crowe Česká republika?

Tým odborníků společnosti Crowe Česká republika poskytuje profesionální obchodní služby. Společnost je členem Crowe Global network, která působí ve 150 zemích světa. Naši odborníci znají nejlépe český trh, ale jako členská firma Crowe Global nabízejí také mezinárodní odborné znalosti v široké škále poradenských postupů, včetně auditorských služeb, due diligence a M&A.

Provádíme due diligence v oblastech:

  • finanční due diligence
  • daňové due diligence
  • právní due diligence
  • due diligence v oblasti informačních technologií
  • HR due diligence

Díky našim daňovým poradcům a právníkům jsme schopni vám nabídnout kompletní due diligence na míru vašim potřebám. Při naší práci se řídíme zásadami due diligence, důkladně a pečlivě analyzujeme poskytnuté dokumenty a pečlivě vyhodnocujeme možná rizika. Vždy jednáme v nejlepším zájmu našich klientů a postupujeme v souladu s přijatým etickým kodexem. Výsledkem naší práce v rámci due diligence je závěrečná zpráva, v níž jsou uvedeny výsledky analýzy a závěry.

Due diligence Česká republika - závěrečná zpráva

Výsledkem procesu due diligence je vypracování zprávy, která obsahuje jak hodnocení založené na faktech, tak doporučení spolu s vyhodnocením potenciálních rizik. Analýzy a závěry obsažené ve zprávě z due diligence mají pro klienta zadávajícího audit velký přínos a není neobvyklé, že závěrečné zprávě předchází draft verze, tj. zpráva v pracovní verzi, která slouží mimo jiné k úpravě zaměření auditu poté, co jsou známy předběžné údaje a závěry.

Ve společnosti Crowe svěřujeme veškeré činnosti due diligence našim zkušeným odborníkům. Máme zkušenosti nejen s prováděním analýz due diligence, ale také dlouholeté zkušenosti s prováděním různých typů auditů, včetně statutárního auditu a interního auditu.

Auditní služby při podnikových kombinacích

Náš auditní tým je plně připraven poskytnout auditní služby pro potřeby podnikových kombinací a transformací:

  • Audit fúzujících společností: Povinnost auditu mají všechny společnosti, které jsou součástí fúze, a to za předpokladu, že alespoň jedna ze společností měla povinný audit ze zákona;
  • Zpracování zahajovací rozvahy: Zpracování zahajovací rozvahy po fúzi či rozdělení je nutnou součástí fúzí a dělení společností. Pokud si nejste jistí, jak k přípravě zahajovací rozvahy přistoupit, rádi Vám pomůžeme;
  • Audit zahajovací rozvahy: Pokud byly konečné účetní závěrky společností vstupujících do podnikové kombinace povinně auditovány, je potřeba, aby byla auditovaná i zahajovací rozvaha zpracovaná k rozhodnému dni.

Kontaktujte našeho odborníka

touv
Tomáš Uvíra
Audit and Accounting Director
Crowe 

Auditní služby