Novela zákona, DPH účinná, Crowe

Novela zákona o DPH účinná od 1.1.2020

Autor: Jiří Šindelář
02.09.2020
Novela zákona, DPH účinná, Crowe
Dlouho očekávaná novela zákona o DPH, která přináší změny především u dodávek zboží mezi členskými státy EU (implementace tzv. „quick fixes“), nabývá účinnosti dne 1. září 2020. Příslušné změny bylo možné použít již od 1. ledna 2020 díky uplatnění přímého účinku evropské směrnice o DPH, avšak správce daně může dle nových pravidel postupovat až od 1. září 2020.

Implementované změny se týkají následujících oblastí:

  • nová definice společného a harmonizovaného pravidla přiřazování přepravy v rámci tzv. řetězových obchodů;
  • zavedení podmínky znalosti DIČ pořizovatele a správného uvedení dodání zboží v souhrnném hlášení pro uplatnění osvobození dodání zboží do jiného členského státu;
  • zpřístupnění prokazování uskutečnění přepravy zboží do jiného členského státu; a
  • sjednocení režimu konsignačního skladu ve formě call-of stock.

Co se týče řetězových obchodů, tj. transakcí, kdy v průběhu jedné přepravy zboží dojde nejméně dvakrát k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník, bude se nově přeprava přiřazovat k plnění:

  • mezi prvním dodavatelem a (první) prostřední osobou, je-li zboží odesíláno nebo přepravováno z jednoho členského státu do jiného členského státu od prvního dodavatele přímo konečnému pořizovateli v řetězci, přiřadí se odeslání nebo přeprava primárně pouze k dodání zprostředkujícímu subjektu;
  • mezi prostřední osobou a jeho (konečným) odběratelem, pokud prostřední osoba svému (prvnímu) dodavateli sdělila své identifikační číslo pro DPH, které mu vydal členský stát, ze kterého je zboží odesláno nebo přepraveno, lze odeslání nebo přepravu přiřadit pouze k dodání zboží zprostředkujícím subjektem.

Rádi bychom dále upozornili, že osvobození pro dodání zboží do jiného členského státu bude možné použít pouze při prodeji odběratelům registrovaným k DPH v daném státě. Tuto podmínku bude nutné řádně ověřit prostřednictvím systému VIES. Další podmínkou bude správné vykázání předmětného plnění dodavatelem v souhrnném hlášení.

V tomto ohledu plátcům doporučujeme, aby při každém vydání faktury vůči odběrateli ověřili, zda má tento odběratel přidělené DIČ, a to prostřednictvím systému VIES. V rámci přípravy přiznání ověřujeme platnost DIČ také my. Nicméně, systém VIES je schopen potvrdit pouze existenci DIČ platného ke dni kontroly (tj. v našem případě ke dni přípravy formuláře souhrnného hlášení). Pokud by tedy došlo k získání/ztrátě DIČ v mezičase mezi samotným dodáním a přípravou souhrnného hlášení, nejsme schopni existenci DIČ důvěryhodně ověřit.

Pokud si nejste jisti vyhodnocením daně z přidané hodnoty u Vašich smluvních kontraktů na základě výše uvedených změn, jsme Vám rádi k dispozici a neváhejte nás kontaktovat. Jsme připraveni pro Vás zpracovat prověrku stávajících realizovaných plnění a případně upozornit na potenciální daňové riziko.

Kontaktujte našeho odborníka

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Certified Tax Advisor
Crowe