Gevolgen van COVID-19 op internationale tewerkstelling

Ziekte-uitkering voor zelfstandigen vanaf de 1ste dag

Bart Apers
2-5-2020
 Gevolgen van COVID-19 op internationale tewerkstelling

Een werknemer die ziek wordt, heeft in principe recht op gewaarborgd loon vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid.

 

Voor een zelfstandige was dat tot voor kort pas vanaf de vijftiende ziektedag.  Sinds 1 juli 2019 heeft een zelfstandige echter ook vanaf dag 1 recht op een ziekte-uitkering.  Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. 


Voorwaarden


In de eerste plaats moet de ziekteperiode minstens acht dagen duren. Een zelfstandige die dus vijf dagen ziek is, heeft  geen recht op uitkeringen voor die dagen. Is hij vijftien dagen ziek, dan heeft hij recht op dagelijkse uitkeringen en wel vanaf de eerste dag.


Vervolgens moet de zelfstandige zo snel mogelijk een correcte aangifte doen van zijn arbeidsongeschiktheid bij zijn ziekenfonds. De periode die vergoed wordt, vangt immers pas aan wanneer de zelfstandige de arbeidsongeschiktheid heeft laten vaststellen door een arts én die arts het “getuigschrift van arbeidsongeschiktheid” heeft ingevuld. Een ‘gewoon ziektebriefje’ volstaat niet. Dat getuigschrift moet de zelfstandige aan zijn ziekenfonds bezorgen binnen een termijn van zeven dagen na de dag waarop de arts het getuigschrift heeft ingevuld. Het getuigschrift mag aan het ziekenfonds worden afgegeven tegen ontvangstbewijs. Hij mag het ook per post versturen.  In dat geval geldt de poststempel als bewijs van de datum van verzending. Het is aangewezen om het getuigschrift aangetekend te verzenden: in geval van discussie moet de zelfstandige immers het bewijs van de verzending en de datum ervan leveren. Deponeer het getuigschrift dus nooit in de brievenbus van je ziekenfonds.


OPGELET: Het is niet mogelijk “een aanvraag met terugwerkende kracht” in te dienen: indien een zelfstandige drie dagen ziek is vooraleer hij naar de arts gaat, dan kan de periode waarvoor hij ziekte-uitkeringen ontvangt pas beginnen te lopen vanaf de vierde dag, zijnde de dag waarop de arts het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid invult.

Ga dus bij de eerste ziekteverschijnselen onmiddellijk naar uw arts.


Tenslotte moet de zelfstandige in orde zijn met de betaling van zijn sociale bijdragen.  In concreto betekent dit dat de sociale bijdragen van het tweede en derde kwartaal voorafgaand aan de start van de arbeidsongeschiktheid moeten betaald zijn.  Dit betreft niet alleen de bijdragen zelf maar ook eventuele verhogingen.  

 

Bedrijfsleiders


Bovenstaande geldt ook voor zelfstandige bedrijfsleiders. Het feit dat de activiteit van hun bedrijf doorloopt, is geen probleem.  Ook wanneer je bedrijf actief blijft doordat het werk wordt uitgevoerd door personeel of helpers (in een eenmanszaak) vormt geen beletsel.


Bedragen

 

Het bedrag van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid hangt af van de gezinssituatie (bedragen vanaf 1 maart 2020:

 

  • met gezinslast: 62,08 euro per dag 

  • alleenstaande: 49,68 euro per dag 

  • samenwonend: 38,10 euro per dag.

 

Ook de zaterdag is een vergoedbare dag. Per week kan de zelfstandige dus aanspraak maken op zes daguitkeringen.


Conclusie

 

Een zelfstandige die van de eerste dag van zijn arbeidsongeschiktheid aanspraak wenst te maken op een uitkering, doet er goed aan zo snel mogelijk een bezoek aan zijn huisarts te brengen en het attest van arbeidsongeschiktheid bij zijn ziekenfonds binnen te brengen.