Autofiscaliteit 2020

Wijzigingen in de vennootschapsbelasting vanaf 2020 en hoe hierop anticiperen?

Marc Verbeek
15-12-2019
Autofiscaliteit 2020

Vanaf aanslagjaar 2021 (boekjaren vanaf 1 januari 2020) treden de laatste nieuwe maatregelen van de hervorming van de vennootschapsbelasting, zoals ingevoerd door het zomerakkoord van 2018, in werking.

Hierna volgt een overzicht.

Daling van het tarief 

Het nominaal tarief van de vennootschapsbelasting daalt verder tot 25% voor grote vennootschappen en tot 20% op de eerste schijf van EUR 100.000 voor KMO’s.  

Optionele taxatie van belastingvrije reserves 

Voor de opname van bepaalde belastingvrije reserves wordt een tijdelijk gunsttarief voorzien van 15% (of 10% mits passende investering). Dit gunsttarief is slechts van toepassing voor de boekjaren 2020 en 2021 en geldt voor de opname van onder andere investeringsreserves, winsten van inschakelbedrijven, vrijgestelde reserves met betrekking tot 20% van de kosten van elektrische voertuigen,…. aangelegd vóór 1/1/2017.

Opgelet: het bedrag van de opname geldt als een minimum belastbare grondslag waarop geen aftrekken mogelijk zijn.  Er zal dus effectief belasting moeten betaald worden.

Of een belastingplichtige met fiscale aftrekken de keuze heeft om deze reserves te laten belasten aan het gewone tarief en dus zijn fiscale aftrekken te gebruiken, is niet duidelijk.  Indien u zich in deze situatie bevindt, kan u deze reserves desgevallend nog opnemen in het boekjaar 2019.  

Minimum belastbare basis

De minimum belastbare basis bij niet of laattijdige indiening van de aangifte wordt opgetrokken naar EUR 40.000 zodat er altijd minstens EUR 10.000 aan belasting verschuldigd is.  

Maatregelen met betrekking tot investeringen

De verhoogde investeringsaftrek van 20% voor nieuwe investeringen door KMO’s in 2018 en  2019, zal niet langer van toepassing zijn op investeringen vanaf 1 januari 2020.  Hierdoor zal opnieuw de gewone investeringsaftrek van 8% van toepassing worden.

Verder dienen KMO’s op dit ogenblik geen pro rata afschrijvingen toe te passen wanneer de investering in de loop van het jaar, zelfs eind december wordt gedaan.  Dit betekent dat een actief op elk moment kan worden afgeschreven alsof het een gans jaar in het bezit van de vennootschap is geweest.  Deze regel was al lang niet meer van toepassing voor grote vennootschappen en wordt voor investeringen vanaf 1 januari 2020 nu ook afgeschaft voor KMO’s.

Verder zal het niet langer mogelijk zijn om investeringen gedaan vanaf 1 januari 2020 degressief af te schrijven waardoor alle nieuwe investeringen lineair zullen moeten afgeschreven worden.  Dit betekent een lagere afschrijvingskost de eerste jaren.

Tenslotte kunnen bijkomende kosten nog tot 31 december 2019 hetzij in één keer, hetzij volgens het ritme van het betrokken actief, hetzij naar wens worden afgeschreven.  Vanaf 1 januari 2020 is dit laatste niet meer mogelijk.

Redenen genoeg dus om nog voor jaareinde een investering te doen in plaats van te wachten tot volgend jaar!

Aftrek verliezen buitenlandse inrichting

Enkel definitieve verliezen van vaste inrichtingen gelegen in een EER-land zullen nog fiscaal aftrekbaar zijn.  Dit is dus enkel nog het geval op het moment van stopzetting van de activiteiten in het buitenland.

Voor inrichtingen in niet EER-landen is er geen enkele aftrekmogelijkheid meer.  Eventueel kan overwogen worden deze nog voor jaareinde te sluiten.

Afschaffing van bepaalde gunstregimes

Een aantal gunstregimes worden definitief afgeschaft.  Dit is onder andere het geval voor de vrijstelling voor aanvullend personeel en stagairs, 120% aftrek voor kosten van gemeenschappelijk vervoer en elektrische wagens, …

Maximum aftrekbare interest op R/C posities

De maximale aftrekbare interest op R/C posities wordt gebaseerd op de gemiddelde interestvoeten van de Nationale Bank + 2,5%.

Conclusie

Een aantal van bovenvermelde maatregelen hebben vanaf 1 januari 2020 een negatieve impact op de vaststelling van de belastbare basis en dus op de verschuldigde vennootschapsbelasting.  In de mate van het mogelijke kan hierop nog in 2019 worden geanticipeerd.