insights crowe spark

Voordeel van alle aard gratis woonst

Aanpassing op komst!

Bart Apers
29-3-2018
insights crowe spark
Insert Featured Image Caption

U herinnert zich de problematiek allicht nog.  Wanneer een vennootschap een onroerend goed of een gedeelte ervan gratis ter beschikking stelt van één van haar werknemers/bedrijfsleiders, dient een voordeel van alle aard in rekening te worden gebracht.  Dit bedraagt 100/60 van het geïndexeerde kadastraal inkomen en wordt vermenigvuldigd met 1,25 respectievelijk 3,8 al naargelang het kadastraal inkomen minder of meer dan EUR 745 bedraagt.

Gebeurt de ter beschikking stelling door een natuurlijk persoon, dan wordt de factor 1,25 respectievelijk 3,8 achterwege gelaten.

Regeling in strijd met het gelijkheidsbeginsel

In zijn arrest van 24 mei 2016 oordeelde het Hof van Beroep van Gent al dat dit in strijd is met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel omdat er geen objectieve verantwoording is voor dit verschil in behandeling.  Ook het Hof van Beroep van Antwerpen (24 januari 2017) velde nadien een gelijkaardig arrest. Later volgden ook de lagere rechtbanken.

Voor de vanaf het jaar 2015 in te dienen aangiften in de personenbelasting kon als volgt te werk worden gegaan:

  • Ofwel werd in de aangifte onmiddellijk de formule toegepast voor de ter beschikking stelling  door een natuurlijk persoon, dus zonder de factor 1,25 respectievelijk 3,8 (mét het risico dat de fiscus een bericht van wijziging stuurde);
  • Ofwel werd de hogere formule behouden waarbij na ontvangst van het aanslagbiljet bezwaar werd ingediend.

Voor de jaren daarvoor, kon nog bezwaar of een verzoek tot ambtshalve ontheffing worden ingediend zolang de termijnen hiervoor niet verstreken waren. 

Maar de fiscus hield voet bij stuk….

Na opnieuw een uitspraak van het Hof van Beroep van Gent (20 februari 2018), waarbij de fiscus voor de zoveelste maal werd teruggefloten (deze keer omdat hij zich voor de waardering van het voordeel bij ter beschikking stelling door een rechtspersoon baseerde op de werkelijke waarde van het voordeel in hoofde van de genieter, hetgeen nog altijd een niet objectief onderscheid uitmaakt), kondigde Minister Van Overtveldt aan de verschillende behandeling ongedaan te willen maken en in alle gevallen de algemene formule toe te passen, dus zonder de factor 1,25 respectievelijk 3,8.

What’s next?

Volgens de berichten is er intussen een administratieve circulaire in de maak die één en ander moet bevestigen.  Allicht is er al een interne instructie aangezien de fiscus in hangende dossiers blijkbaar al instemt met de toepassing van de algemene formule. 

Actie vereist 

Wij raden u dan ook aan voortaan het voordeel van alle aard in alle gevallen te beperken tot 100/60 van het geïndexeerde KI. Voor het verleden dient u best een bezwaar in; dat is mogelijk tot 6 maanden na de aanslag. Het is verdedigbaar dat voor de oudere aanslagen een verzoek tot ambtshalve ontheffing mogelijk is.

Bart Apers
Bart  Apers
Managing Partner
Crowe Spark