Voordeel alle aard

Berekening voordeel van alle aard gratis woonst aangepast!

Bart Apers
21-9-2018
Voordeel alle aard
Berekening voordeel van alle aard gratis woonst aangepast!
 In onze nieuwsbrief van maart 2018 berichtten wij u al  dat de berekeningswijze van het voordeel van aard voor de gratis woonst zou aangepast worden.  U herinnert zich nog dat wanneer een vennootschap een onroerend goed of een gedeelte ervan gratis ter beschikking stelt van één van haar werknemers/bedrijfsleiders, een voordeel van alle aard in rekening moest worden gebracht voor een bedrag gelijk aan  100/60 van het geïndexeerde kadastraal inkomen, vermenigvuldigd met 1,25 respectievelijk 3,8 al naargelang het kadastraal inkomen minder of meer dan EUR 745 bedraagt.  Gebeurde deze ter beschikking stelling door een natuurlijk persoon, dan werd de factor 1,25 respectievelijk 3,8 achterwege gelaten.  

U herinnert zich ook dat dit verschil in behandeling meermaals in strijd werd geacht met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel door de Hoven van Beroep en dat de Minister had beloofd om deze ongelijkheid weg te werken.  In afwachting kon de formule dan ook toegepast worden zonder enige factor.  

En de nieuwe formule is …..

Tijdens het laatste begrotingsconclaaf werd de nieuwe formule bekend gemaakt.  De berekening van het voordeel zal voortaan als volgt verlopen:

VAA woning = 100/60 van het geïndexeerde kadastraal inkomen x 2


Deze nieuwe formule zal van toepassing zijn ongeacht of het voordeel wordt verstrekt door een rechtspersoon of door een natuurlijk persoon en ongeacht de hoogte van het kadastraal inkomen.

Inwerkingtreding

Op basis van de momenteel beschikbare informatie wordt de nieuwe berekeningswijze maar van toepassing vanaf 1 januari 2019. Dit betekent dus dat het voordeel van alle aard voor het jaar 2018 nog mag berekend worden zonder enige factor.

Bart Apers
Bart  Apers
Managing Partner
Crowe Spark