Aangekondigde controleacties van de fiscus 2019

Vermogen uitkeren wordt moeilijker in het nieuwe vennootschapsrecht

Bart Apers
13-12-2019
Aangekondigde controleacties van de fiscus 2019

Zoals u vast al heeft vernomen is het nieuw wetboek vennootschapsrecht  (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”) van kracht sinds 1 mei 2019.

Via deze weg willen we uw aandacht vestigen op de nieuwigheden inzake uitkeringen van vermogen (dividenden, tantièmes, …) in de besloten vennootschap (BV) en coöperatieve vennootschap (CV), die voor eerder opgerichte vennootschappen vanaf 2020 van toepassing zijn.

Achtergrond

Door de invoering van het nieuwe wetboek is het kapitaalbegrip afgeschaft in de BV en CV waardoor de garantie voor de schuldeisers weg valt. Dit wordt gecompenseerd door onder andere strengere eisen voor het financieel plan bij oprichting, invoering van beperkingen bij de winstuitkering, etc. En meer bepaald bij dit laatste willen we via deze weg meer toelichting geven omdat de impact toch zeer substantieel is.

Voortaan dubbele uitkeringstest

In de oude wetgeving moest er reeds een netto-actieftest worden uitgevoerd, wat neerkomt op het volgende: door de uitkering mag het netto-actief (vaak gelijk aan het kapitaal, opgebouwde reserves en overgedragen winst/verlies) niet dalen tot onder het bedrag van het maatschappelijk kapitaal.

Deze test wordt vervangen door twee nieuwe testen, een aangepaste netto-actieftest en een liquiditeitstest.

Netto-actieftest

Het enige dat hierin gewijzigd is, is dat er niet meer getoetst wordt aan het maatschappelijk kapitaal maar aan het netto-actief zelf waarbij men nog rekening moet houden met de niet uitkeerbare reserves.

Liquiditeitstest

Nadat we een positief resultaat hebben verkregen met de netto-actieftest gaat het bestuursorgaan over naar de tweede test, met name de liquiditeitstest.

Concreet komt het erop neer dat het bestuursorgaan moet nagaan of de vennootschap in de periode van minstens 12 maanden na datum van de mogelijke uitkering in staat is om haar schulden te betalen, rekening houdend met de evolutie van de inkomsten en uitgaven gedurende deze periode.

Indien dit niet het geval is en er toch wordt overgegaan tot een uitkering is elke bestuurder hoofdelijk aansprakelijk tegenover de vennootschap en derden voor alle daaruit voortvloeiende schade. De vennootschap kan tevens elke uitkering van de aandeelhouders gaan terug vorderen.

Conclusie

De winstuitkeringen in de BV en CV worden complexer waarbij er ook onmiskenbaar een sterke bestuurdersaansprakelijkheid aan wordt vastgehangen. Vennootschappen gaan mogelijk hun uitkeringspolitiek moeten herbekijken. Ga zeker in dialoog met je accountant om deze problematiek op voorhand in kaart te brengen.


Bart Apers
Bart  Apers
Managing Partner
Crowe Spark