UBO-register

Verhoogde gewone eenmalige investeringsaftrek van 25 % verlengd tot 31 december 2022

Bart Apers
7-4-2021
UBO-register
Verhoogde gewone eenmalige investeringsaftrek van 25 % verlengd tot 31 december 2022

De investeringsaftrek heeft sinds zijn ontstaan al heel wat wijzigingen ondergaan.  Ingevolge Corona werd hieraan verder gesleuteld.

Indien bepaalde voorwaarden zijn vervuld, laat deze aftrek toe dat een deel van de winst wordt vrijgesteld ten belope van een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van materiële en immateriële vaste activa die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht en die in België voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt.  

Voor welke vennootschappen?  

De gewone eenmalige investeringsaftrek kan enkel genoten worden door KMO-vennootschappen.  Dit zijn vennootschappen die als klein worden aangemerkt overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). 

Een vennootschap is klein indien zij voor het laatste afgesloten boekjaar niet meer dan 1 van de volgende criteria overschrijdt:

Jaargemiddeld personeelsbestand: 50 werknemers

- Jaaromzet exclusief BTW: 9.000.000 euro

Balanstotaal: 4.500.000 euro

Wanneer meer dan één van de criteria worden overschreden of niet meer worden overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich in twee opeenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen gaan dan in vanaf het daaropvolgende boekjaar.

In het geval van verbonden vennootschappen moeten de criteria inzake omzet en balanstotaal op geconsolideerde basis worden berekend

De vennootschap moet dan klein zijn in het jaar van de investering dwz in het boekjaar waarin de investeringen afschrijfbaar worden.  

Percentage

Het basispercentage bedraagt 8%.  

Voor investeringen die tot stand werden gebracht tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019 werd dit percentage tijdelijk verhoogd tot 20%.  Vanaf 1 januari 2020 was het basispercentage van 8% dan opnieuw van toepassing.

Naar aanleiding van de Covid-pandemie werd het echter opnieuw tijdelijk verhoogd, deze keer tot 25% en dit voor investeringen gedaan vanaf 12 maart 2020 tot en met 31 december 2020.  

Deze laatste maatregel werd vervolgens verder verlengd voor kwalificerende investeringen tot en met 31 december 2022. 

Opgelet: de investeringen zijn verbonden aan het kalenderjaar en niet aan het boekjaar!

Voorbeeld


Nieuwe kwalificerende investering van 80.000 euro in 2021 

Investeringsaftrek = 20.000 euro (80.000 x 25 %) 

Dit levert de KMO waarvan de eerste 100.000 euro belast wordt aan het verlaagd tarief van 20% een belastingbesparing op van 4.000 euro.  

Nog enkele aandachtspunten

Deze investeringsaftrek kan niet worden gecombineerd met de notionele interestaftrek.

Als de aftrek niet kan benut worden wegens geen of een te lage winst, dan is het niet gebruikte gedeelte van de investeringsaftrek 1 jaar overdraagbaar. De niet benutte investeringsaftrek betreffende in 2019 gedane investeringen is echter twee jaar overdraagbaar.

De reeds bestaande verhoogde aftrekken voor onder andere investeringen in octrooien, milieuvriendelijke investeringen in R&D, rookafzuig-of verluchtingsystemen in de horeca en digitale investeringen (13,5%) alsook die in beveiliging van beroepslokalen en bedrijfsvoertuigen (20,5%) worden even buiten spel gezet aangezien deze lager zijn dan de nu algemeen verhoogde aftrek van 25%.  

Conclusie

De verlenging is voor KMO-vennootschappen goed nieuws. U heeft nog tot einde volgend jaar  de tijd om investeringen te doen die voor de verhoogde aftrek in aanmerking komen.


 

Bart Apers
Bart  Apers
Managing Partner
Crowe Spark