Meldingsplicht in Nederland

Vennootschapsrechtelijke gevolgen van COVID-19

Bart Apers
2-5-2020
Meldingsplicht in Nederland

In deze tijd van het jaar zijn allicht veel vennootschappen al bezig met de voorbereiding van hun jaarvergaderingen en worden zij ingevolge de corona maatregelen geconfronteerd met praktische moeilijkheden om deze ook effectief te laten doorgaan op de statutair voorziene datum.  De Minister van Justitie heeft daarom in een aantal versoepelingen voorzien.

Anderzijds mag de zogenaamde ‘alarmbelprocedure’ niet uit het oog verloren worden.  Deze houdt in dat in mindere tijden het bestuur de algemene vergadering moet bijeenroepen binnen de twee maanden nadat is vastgesteld dat de vennootschap in problemen dreigt te geraken waarbij de nodige herstelmaatregelen worden voorgesteld.

Vergaderingen van het bestuursorgaan

Hier zijn twee opties:

  • Het bestuursorgaan kan unaniem schriftelijk besluiten. 
  • Het bestuursorgaan kan ook (in voorkomend geval bij meerderheid) beraadslagen en besluiten via een elektronische communicatie die discussie toelaat.  

Algemene vergaderingen

Teneinde de rechten van de aandeelhouders te vrijwaren zonder een inbreuk te plegen op de ingevoerde corona maatregelen werden volgende mogelijkheden voorzien voor algemene vergaderingen die vóór 30 juni 2020 zijn of moeten bijeengeroepen worden:

  • Ofwel wordt de algemene vergadering uitgesteld met maximum 10 weken na de uiterste wettelijke datum (dat is 30 juni voor boekjaren die het kalenderjaar volgen) ;

  • Ofwel wordt de algemene vergadering op de voorziene statutaire datum gehouden maar wordt er op elektronische wijze gestemd of op papier al dan niet in combinatie met stemmen per volmacht.  Deze mogelijkheid kan worden benut door alle vennootschappen, ook deze waarbij dit niet expliciet in de statuten is voorzien.

Alarmbelprocedure

De alarmbelprocedure moet worden ingezet als de financiële toestand van de vennootschap achteruit gaat.  Ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is dat in een BV het geval wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat:

  • Het eigen vermogen van de vennootschap negatief dreigt te worden (= balanstest)

  • De liquiditeitspositie van de vennootschap in het gedrang dreigt te komen hetgeen betekent dat er niet voldoende middelen zullen zijn om de schulden de 12 komende maanden te betalen (= liquiditeitstest).

Zodra één van de twee omstandigheden zich voordoet, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen en dit binnen de twee maanden nadat het dit heeft vastgesteld.  Bovendien moet het in een bijzonder verslag maatregelen voorstellen om hieraan te verhelpen of in het slechtste geval aan de algemene vergadering vragen om de vennootschap te ontbinden.

Indien het bestuursorgaan nalaat dit te doen, kunnen de bestuurders aansprakelijk worden gesteld.  Hierbij wordt het oorzakelijk verband tussen het niet bijeenroepen van de algemene vergadering en de schade wettelijk vermoed.

In corona tijden zullen veel vennootschappen in deze situatie terecht komen.  Zij moeten er dan ook over waken om in orde te zijn met de bepalingen van het WVV.  Vanaf wanneer de twee maanden in de huidige omstandigheden moeten gerekend worden, is allicht niet altijd duidelijk.  In geval van twijfel is het aan te raden zo snel mogelijk het nodige te doen.