Split bill

Voordeel van alle aard smartphone

Geen voordeel bij realistische split bill of passende eigen bijdrage

Bart Apers
22-6-2018
Split bill
Split bill

Zoals vermeld in onze nieuwsbrief van december 2017, gelden op fiscaal vlak vanaf  1 januari 2018 volgende nieuwe jaarforfaits voor een aantal voordelen van alle aard.

Pc en/of laptop

EUR 72 per toestel

Tablet, gsm en smartphone

EUR 36 per toestel

Gratis internet

EUR 60 (één maal)

Telefoonabonnement

EUR 48

 

Indien zowel een toestel als een abonnement en/of internet gratis ter beschikking worden gesteld, dienen de respectieve bedragen opgeteld te worden.  Voor een smartphone met internetaansluiting en telefoonabonnement komt dit dan neer op EUR 144 (EUR 36 toestel + EUR 60 internetaansluiting + EUR 48 telefoonabonnement).

De nieuwe bedragen gelden ook inzake RSZ.

Wat ingeval van split bill?

in de praktijk komt het vaak voor dat de door de genieter boven een bepaalde limiet gemaakte kosten niet ten laste worden genomen door de werkgever/vennootschap maar rechtstreeks door de provider aan de gebruiker worden gefactureerd.  Dit is de zogenaamde ‘split-bill’ regeling.  Deze komt er in feite op neer dat het onderscheid tussen beroepsgebruik (bedrag onder de limiet) en privé gebruik (bedrag boven de limiet) forfaitair wordt bepaald. 

Aan de Minister van Financiën werd dan ook de vraag gesteld hoe dit systeem fiscaal moet worden behandeld (Mondelinge vraag 23291 van 6 februari 2018).   

Antwoord Minister en Circulaire van 24 mei 2018

De Minister antwoordde dat “wanneer het privé-gebruik rechtstreeks door de provider aan de gebruiker wordt gefactureerd, er geen reden is om nog een voordeel van alle aard te belasten, op voorwaarde dan wel dat het grensbedrag waarboven sprake is van privé-gebruik, ernstig en realistisch wordt vastgesteld.”

Uit het antwoord kan afgeleid worden dat het niet aanrekenen van een voordeel dus niet enkel slaat op de internet- en telefoonkosten maar ook op het toestel zelf.

Het limietbedrag moet wel worden vastgesteld overeenkomstig ernstige normen en moet overeenstemmen met de werkelijkheid.  Het gaat dus niet op de limiet zodanig hoog te stellen dat er geen privé facturatie kan plaats vinden.

De uitzondering is wel enkel van toepassing op gsm’s en smartphones en dus niet op andere IT-apparaten zoals tablets en computers.

Het antwoord van de Minister werd intussen bevestigd in een Circulaire van 24 mei 2018.

De circulaire bevestigt tevens dat de regeling ook van toepassing is op andere systemen waarbij de werknemer bv een code ingeeft afhankelijk van het professioneel of privé karakter van het gesprek en waarbij de privé gesprekken dan rechtstreeks worden gefactureerd aan de werknemer.  Hetzelfde geldt ingeval van ‘dual sim’ waarbij de werknemer een andere simkaart in zijn toestel steekt al naargelang de aard van het gesprek.

Wanneer zowel een telefoon- als internetabonnement ter beschikking worden gesteld, moet de split bill betrekking hebben op zowel het telefoon- als het internetabonnement.  Indien dit niet het geval is, moet voor het één of het andere het corresponderende voordeel worden aangerekend en ook voor het toestel zelf!

Sociaal

Voorlopig is het nog niet duidelijk of ook de RSZ het gewijzigde standpunt inzake de fiscale split bill regeling zal volgen.

Hoe zit het met de eigen bijdrage?

Zoals voorheen, mag de eigen bijdrage die een werknemer betaalt in mindering worden gebracht van het voordeel van alle aard.  De Circulaire benadrukt dat de eigen bijdrage echter enkel in mindering mag komen van het specifieke voordeel waarvoor de bijdrage wordt betaald.  Indien de werkgever dus zowel een toestel als internet- en telefoonabonnement ter beschikking stelt en er wordt aan de werknemer een eigen bijdrage gevraagd voor telefoon en internet gebruik, dan kan deze bijdrage enkel worden afgetrokken van de respectieve voordelen van  EUR 60 en EUR 48.  Is de eigen bijdrage hoger, dan kan deze niet afgetrokken worden van eventueel andere voordelen of andere beroepsinkomsten.

Hetzelfde geldt indien de werknemer een eigen bijdrage betaalt in de aankoop van het toestel.  Deze kan enkel in mindering worden gebracht van het voordeel van het toestel (EUR 36) en enkel in het jaar van betaling.  Spreiding over meerdere jaren is dus niet mogelijk.

Verdere verduidelijkingen

Sporadisch privé-gebruik: indien een werknemer tijdens de werkuren (zowel in de lokalen van de werkgever als thuis ingeval van telewerk) slechts occasioneel privé gebruikt maakt  van telefoon, internet en telefoonabonnement, hoeft geen voordeel te worden aangerekend.

Pro rata vermindering: indien er slechts een ter beschikking stelling is gedurende een gedeelte van het belastbaar tijdperk, mag het voordeel geprorateerd worden in functie van het aantal dagen.

Meerdere simkaarten: aangezien een voordeel van alle aard moet worden aangerekend per telefoonnummer, zal ingeval van meerdere simkaarten of abonnementen, per simkaart of abonnement een voordeel in rekening moeten gebracht worden. 

Inwerkingtreding

Al deze wijzigingen zijn ingegaan vanaf 1 januari 2018.

Bart Apers
Bart  Apers
Managing Partner
Crowe Spark