General Data Protection Regulation

Privacybeleid

Bart Apers
21-6-2018
General Data Protection Regulation
General Data Protection Regulation

1. PRIVACY

Huidig Privacybeleid betreft het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens.

CROWE SPARK BVBA (hierna "Crowe"), een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Floraliënlaan 2 bus 1, met ondernemingsnummer 0466.871.391 zal alle persoonlijke informatie die u ons bezorgt met de grootste zorg behandelen. Crowe hecht veel belang aan het vertrouwen dat u in onze onderneming stelt.

Crowe is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Crowe verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen m.i.v. Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna ‘GDPR’).

1.1 Persoonsgegevens

Volgende categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt:

 •  Persoonlijke identificatiegegevens: naam, titel, adres, e-mailadres, telefoonnummer.
 •  Kopie identiteitskaart.
 •  Financiëe identificatiegegevens: bankrekeningnummers.
 •  Financiële transacties: bedragen die de persoon die in het bestand is opgenomen, moet betalen en heeft betaald.
 •  Compensatie: bijzonderheden betreffende de geëiste compensaties, betaalde bedragen of andere vormen van compensatie.
 •  Beroepsactiviteiten van de persoon die in het bestand is opgenomen: aard van de activiteit, aard van de goederen of diensten die
      door de persoon die in het bestand is opgenomen worden gebruikt of geleverd, zakenrelaties.
 •  Persoonlijke bijzonderheden: voorkeurstaal.
 •  Overeenkomsten en schikkingen: bijzonderheden betreffende de schikkingen of handelsovereenkomsten, overeenkomsten
       betreffende de vertegenwoordiging of juridische overeenkomsten, bijzonderheden betreffende de agenten.

1.2 Doeleinden

De persoonsgegevens zullen uitsluitend worden aangewend voor de volgende doeleinden:

 •  Klantenbeheer: administratie van het cliënteel, beheer van bestellingen, leveringen en facturatie met als rechtsgrond de uitvoering
       van de overeenkomst.
 •  Leveranciersbeheer: het beheer van de opgegeven bestellingen, de betaling van de leveranciers met als rechtsgrond de uitvoering
       van de overeenkomst.
 •  Om u te informeren over diensten aangeboden door Crowe, voor direct marketing en reclame, met als rechtsgrond ons
       gerechtvaardigd belang om de klantrelatie in stand te houden.
 •  Beheer van de betwistingen: het beheer van de betwistingen, met inbegrip van de terugbetaling van de te vorderen bedragen met
       als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang om dit contentieux te beheren.
 •  Beheer van geschillen: het beheren van eigen geschillen met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang om dit contentieux te
       beheren.

1.3 Doorgifte aan derden

Bepaalde van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, kunnen worden doorgegeven aan derden. Het betreft de volgende categorieën van ontvangers:

 •  Onze IT-leveranciers;
 •  Cloudsoftware dienstverleners;
 •  Juridische adviseurs;
 •  Overheidsinstanties;
 •  Leden van Crowe Global

Crowe zal uw persoonsgegevens niet overmaken aan andere dan bovenvermelde categorieën van ontvangers zonder uw voorafgaandelijk schriftelijk akkoord, tenzij wij hiertoe gedwongen worden door de toepasselijke regelgeving.

1.4 Duur van de verwerking

Crowe verwerkt uw persoonsgegevens voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden.

1.5 Uw rechten

Recht op inzage

U kan kosteloos één kopie bekomen van de door Crowe verwerkte persoonsgegevens.

Recht op verbetering

Indien u meent dat uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet langer actueel zijn, heeft u het recht om verbetering te verzoeken.

Recht op intrekking van toestemming en wissing van persoonsgegevens

U heeft het recht uw toestemming (voor zover deze de rechtsgrond voor de verwerking vormt) in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om de wissing van uw persoonsgegevens te verzoeken binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 17 GDPR. 

Recht op beperking van de verwerking 

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 18 GDPR.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en deze aan anderen over te dragen, en dit binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 20 GDPR.

Recht op bezwaar tegen de verwerking

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 21 GDPR.

Recht om klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

Uitoefening rechten

U kan uw verzoek tot uitoefening van uw rechten richten tot Crowe per post aan volgend adres: 2600 Berchem, Floraliënlaan 2 bus 1 of per e-mail via [email protected] mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

1.6 Automatische besluitvorming

Crowe zal bij de verwerking van uw persoonsgegevens geen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

1.7 Persoonsgegevensbeveiliging

Geen enkel technologisch systeem is volledig veilig (bestand tegen hackers en dergelijke) voor wat betreft het verschaffen van persoonsgegevens (per telefoon of over het internet). Crowe levert evenwel alle redelijke inspanningen om de niet-toegelaten toegang tot / oneigenlijk gebruik van / onthulling van uw persoonsgegevens te voorkomen en de risico’s dienaangaande te minimaliseren.

2. TOEPASSELIJK RECHT

Huidig Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Bart Apers
Bart  Apers
Managing Partner
Crowe Spark