23/09/2019 Nieuwe btw-regels inzake internationaal goederenhandel vanaf 1 januari 2020 (VAT quick fixes) en hun praktische impact

Heeft u de praktische impact van de ‘VAT quick fixes’ reeds beoordeeld?

Peter Empsten
30-9-2019
23/09/2019 Nieuwe btw-regels inzake internationaal goederenhandel vanaf 1 januari 2020 (VAT quick fixes) en hun praktische impact
Heeft u de praktische impact van de ‘VAT quick fixes’ reeds beoordeeld?

Vanaf 1 januari 2020 zullen er enkele beperkte wijzigingen (de zogenaamde ‘VAT quick fixes’) in de btw-wetgeving worden ingevoerd met als doel vier praktische btw-problemen op te lossen in het kader van de internationale goederenhandel.

Vooraleer de praktische impact van de ‘VAT quick fixes’ te duiden, bezorgen we u hieronder graag een beknopte beschrijving van de aankomende wijzigingen terug.

1. Call-off stocks: vereenvoudiging en harmonisering

Vandaag de dag is het gebruikelijk dat leveranciers eigen goederen opslaan in een magazijn of een andere locatie van een klant in het buitenland. Om btw-formaliteiten in het buitenland te vermijden, zal de overbrenging van eigen goederen in het kader van een dergelijke voorraad vanaf 1 januari 2020 niet langer behandeld worden als een (gelijkgestelde) levering van goederen onder bezwarende titel. Onder bepaalde voorwaarden en zolang de goederen binnen de 12 maanden daadwerkelijk aan de klant verkocht worden, zal er sprake zijn van een rechtstreekse intracommunautaire levering van goederen tussen de leverancier en de klant.

2. Toewijzing van het transport in ketenverkopen

In situaties waarin opeenvolgende leveringen van goederen plaatsvinden tussen meerdere belastingplichtigen in verschillende lidstaten en waar slechts één (intracommunautair) vervoer plaatsvindt, moet onderzocht worden aan welke relatie het vervoer kan worden toegewezen. Immers, de btw-vrijstelling voor de intracommunautaire levering van goederen kan slechts toegepast worden in één verkoop in deze keten. Vanaf 1 januari 2020 zal het vervoer in een kettingtransactie toegewezen worden aan de transactie waarin de verkoop plaatsgrijpt aan de partij die contractueel verantwoordelijk is (zelf of via een derde partij) voor het vervoer van de goederen. Echter, indien die laatste partij haar (eigen) btw-nummer in de EU lidstaat van vertrek van de goederen communiceert aan de leverancier, zal het vervoer toegewezen worden aan de daaropvolgende handelstransactie waarin het intracommunautaire vervoer van de goederen plaatsvindt.

3. Geldig btw-nummer klant: materiële voorwaarde voor de btw-vrijstelling voor intracommunautaire levering

Momenteel is het bekomen van een geldig btw-nummer van de klant (in een andere EU lidstaat) een formele vereiste voor de btw-vrijstelling voor intracommunautaire leveringen van goederen (‘substance over form’-principe). Vanaf 1 januari 2020 worden de ontvangst van een geldig EU btw-nummer van de klant en het indienen van een intracommunautaire opgave beschouwd als een materiële vereiste voor de toepassing van de btw-vrijstelling voor intracommunautaire leveringen van goederen. Wanneer niet aan deze voorwaarden is voldaan, moet de leverancier btw op zijn factuur toepassen omdat de toepassing van de btw-vrijstelling niet langer toegestaan is.

4. Vereenvoudigd bewijs intracommunautair vervoer

De vierde ‘quick fix’ beoogt de praktische moeilijkheden op te lossen omtrent het bewijs voor het intracommunautaire vervoer.

Deze "VAT quick fix" neemt een weerlegbaar vermoeden aan dat er een intracommunautair vervoer heeft plaatsgevonden wanneer een belastingplichtige twee (of meer) niet-tegenstrijdige bewijzen van vervoer kan voorleggen welke afgegeven zijn door twee onafhankelijke partijen.

Praktische impact

Hoewel de wijzigingen beperkt zijn, hebben zij een grote praktische impact. Ondernemingen moeten:

- de impact van deze wijzigingen op de huidige btw-behandeling van hun handelsstromen beoordelen. Enkele van de vele vragen die kunnen rijzen, zijn:

o Wordt het transport momenteel toegewezen conform de nieuw regels?

o Welke contractuele (transport) afspraken zijn nu in voege met mijn leveranciers en klanten? o Creëren de nieuwe regels inzake de toewijzing van transport in ketenverkopen btw-registratieverplichtingen voor mijn onderneming in andere EU lidstaten?

o Heeft mijn onderneming call-off stocks in het buitenland? Verandert de toe te passen btw-behandeling?

o Is de master data en de tax logica in mijn ERP system klaar voor de VAT quick fixes?

- onderzoeken of nieuwe procedures moeten worden geïmplementeerd in de organisatiestructuur, bijvoorbeeld inzake het verkrijgen of archiveren van vervoersdocumentatie, het periodiek verifiëren van de geldigheid van het btw-nummer van klanten, het onderzoek van niet-tegenstrijdigheid van vervoersbewijzen, enz.;

Crowe staat voor u klaar om te onderzoeken welke impact uw onderneming zal ondervinden van de VAT quick fixes of om te assisteren met de implementatie van nieuwe procedures en (commerciële) richtlijnen. Aarzel niet om contact op te nemen met uw Crowe contactpersoon als u hierbij assistentie wenst.

Bart Apers
Bart  Apers
Managing Partner
Crowe Spark