coronacrisis

Overzicht steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis (Covid-19) – Update tot 14/05/2020

Peter Empsten
14-5-2020
coronacrisis

Dat het coronavirus onze maatschappij en economie ontwricht is een feit. Om de impact op bedrijven en zelfstandigen enigszins te beperken heeft de overheid enkele specifieke steunmaatregelen uitgewerkt. Hieronder geven wij u een overzicht van de voornaamste maatregelen op het vlak van de fiscaliteit, sociale zekerheid, ondersteuning van de werkgelegenheid en economie, krediet- en waarborgverlening en op juridisch vlak.

De updates staan in het vet.

 1. Fiscaliteit

 • Uitstel indiening fiscale aangiftes:

 • BTW-aangiftes en Intracommunautaire opgaven:

-     maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020

 • april 2020, termijn verlengd tot 5 juni 2020

 • 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020

 • Jaarlijkse klantenlijst BTW voor het jaar 2019

Als de belastingplichtige zijn activiteit heeft stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van zijn aan de btw onderworpen activiteit

 • Aangiften in de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en BNI (vennootschappen) met balansdatum vanaf 1 oktober 2019 tot en met 30 december 2019 (aanslagjaar 2019)


Vennootschappen met balansdatum vanaf 1 oktober 2019 tot en met 30 december 2019 hebben vanaf balansdatum 7 maanden de tijd om hun aangifte in te dienen.  Er wordt dus niet meer gekeken naar de datum van de algemene vergadering.  Concreet betekent dit:

 • Balansdatum in oktober 2019: limietdatum is 2 juni 2020

 • Balansdatum in november 2019: limietdatum is 30 juni 2020

 • Balansdatum in december 2019: limietdatum is 31 juli 2020


Indien ingevolge de corona maatregelen de algemene vergadering met maximaal 10 weken werd verlengd en de vennootschap hierdoor niet in staat is haar aangifte binnen deze termijn in te dienen, moet verder uitstel aangevraagd worden bij het bevoegde Team Beheer.       

 • Uitstel betaling belastingen:

Naast de automatische uitstelregelingen van betaling die hieronder beschreven worden, kan elke belastingplichtige die getroffen is door de Covid-19 crisis, extra betaaltermijnen (afbetalingsplan), vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling vragen aan de fiscale autoriteiten. Deze betalingsfaciliteit bestaat voor btw, vennootschapsbelasting, belasting niet-inwoners, personenbelasting en de bedrijfsvoorheffing en moet uiterlijk op 30 juni 2020 aangevraagd worden.

Automatisch betalingsuitstel:

 • BTW

Een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw zonder boetes of interesten te moeten betalen. Dit uitstel geldt voor de betaling voor de periode:

- februari 2020, betalingstermijn verlengd tot 20 mei 2020
- maart 2020, betalingstermijn verlengd tot 20 juni 2020

- april 2020, betalingstermijn verlengd tot 20 juli 2020
- 1ste kwartaal 2020, betalingstermijn verlengd tot 20 juni 2020

 • Bedrijfsvoorheffing

Een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen. Dit uitstel geldt voor de betaling voor de periode:

- februari 2020, betalingstermijn verlengd tot 13 mei 2020
- maart 2020, betalingstermijn verlengd tot 15 juni 2020

- april 2020, betalingstermijn verlengd tot 20 juli 2020
- 1ste kwartaal 2020, betalingstermijn verlengd tot 15 juni 2020

 • Vennootschapsbelasting, Personenbelasting, Rechtspersonenbelasting en Belasting van niet-inwoners

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

 • Uitstel onroerende voorheffing voor bedrijven

Voor wat betreft de onroerende voorheffing voor bedrijven werd beslist om de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven later uit te sturen om te voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen terecht komen. De aanslagbiljetten zullen slechts in het najaar verzonden worden.

 • Versnelde maandelijkse btw-teruggave in het kader van de coronacrisis (Covid-19)

Alle btw-belastingplichtige die maandaangiften indienen - ook zij die géén vergunning maandelijkse teruggave hebben en die evenmin als ‘starter’ beschouwd worden - zullen onder de hierna vermelde voorwaarden een versnelde teruggave van het btw-krediet kunnen genieten op hun rekening-courant (met datum van uitwerking 31 maart 2020). Voorwaarden:

 • enkel maandindieners.

 • aangifte moet via Intervat worden ingediend.

 • de teruggave zal enkel gebeuren als het vakje ‘Aanvraag terugbetaling’ aangekruist is.

In plaats van een terugbetaling op 29 mei 2020, of zelfs uiterlijk op 30 juni 2020, zal de terugbetaling dankzij deze maatregel principieel uiterlijk op 30 april 2020 gebeuren.

 • Versoepeling voorafbetalingen vennootschapsbelasting

Voor vennootschappen en zelfstandigen die door de coronacrisis kampen met liquiditeitsproblemen, heeft de regering beslist om de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en de vierde vervaldag, op respectievelijk 10 oktober en 20 december, te verhogen. Dankzij deze steunmaatregel is het uitstellen van hun voorafbetalingen minder nadelig. 

Concreet, voor voorafbetalingen voor het derde kwartaal stijgt het voordeel van 6% naar 6,75%, voor voorafbetalingen voor het vierde kwartaal gaat het voordeel van 4,5% naar 5,25%. De versoepeling is wel onderworpen aan de voorwaarde dat er geen dividenden uitgekeerd of kapitaalsverminderingen uitgevoerd worden tijdens de periode van 12 maart tot 31 december 2020.

In de tabel hieronder vindt u de aangepaste percentages voor de voorafbetalingen. Deze zijn, zoals gezegd, hoger in het derde en vierde kwartaal (tenzij er een dividenduitkering is):


Datum voorafbetaling

Personen belasting

Vennootschaps belasting (geen dividenduitkering)

Vennootschapsbelasting (wel dividenduitkering)

Voorafbetaling 1

10 april

3%

9%

9%

Voorafbetaling 2

10 juli

2,5%

7,5%

7,5%

Voorafbetaling 3

10 oktober

2,25%

6,75%

6%

Voorafbetaling 4

20 december

1,75%

5,25%

4,5%

Opgelet!!! Het bedrag moet op de uiterste datum op de juiste rekening staan: BE61 6792 0022 9117 van het Inningscenter – Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II – laan 33 bus 42, 1030 Schaarbeek. Startende KMO-vennootschappen (art 15 W.Venn), zijn vrijgesteld gedurende de eerste 3 boekjaren.

 • Specifieke fiscale maatregelen: schenking van goederen aan ziekenhuizen

Om te vermijden dat fiscale belemmeringen in de weg zouden staan aan het gratis verstrekken van bepaalde goederen die in de strijd tegen het coronavirus op dit moment schaars zijn in ziekenhuisinstellingen, alsook aan giften in natura van zulke goederen, heeft de FOD Financiën enkele tijdelijke en uitzonderlijke fiscale maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn (voorlopig) van toepassing met ingang van 1 maart 2020 tot en met 30 juni 2020. De hoofdpunten van deze maatregelen zijn:

 • Geen BTW - Het gratis weggeven van goederen wordt voor btw-doeleinden principieel gelijkgesteld met een belastbare levering van goederen, wat tot btw-heffing zou leiden. Deze btw-heffing wordt nu prijsgegeven voor de schenking van bepaalde goederen (medische hulpmiddelen en hun hulpstukken, alsook beschermingsmiddelen voor zorgverstrekkers en patiënten) aan bepaalde instellingen (voornamelijk ziekenhuizen, associaties van ziekenhuizen, ziekenhuisgroeperingen en fusies van ziekenhuizen, ook locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken), mits naleving van welbepaalde voorwaarden. Zo moet de belastingplichtige-schenker de goederen gratis schenken en dient, in principe, per schenking die plaatsvindt een document te worden opgesteld (in tweevoud) waarin de zorginstelling bevestigt dat de goederen gratis werden verkregen. De zorginstelling moet zich er toe verbinden de betreffende verkregen goederen hetzij zelf te gebruiken in het kader van het verstrekken van zorg, hetzij gratis ter beschikking te stellen aan een andere zorginstelling. Opgelet: bovenstaande geldt niet voor goederen die worden aangekocht om weggschonken te worden;

 • Aftrekbare kost - Daarnaast bevestigt de administratie dat het gratis weggeven van goederen ook niet zal leiden tot belastbaarheid in de vennootschapsbelasting, personenbelasting of belasting niet-inwoners wegens verleende abnormale of goedgunstige voordelen. Bovendien bevestigt de administratie dat de kosten die gemaakt worden die verband houden met de geschonken goederen fiscaal aftrekbaar zijn. Deze maatregel geldt enkel indien voldaan is aan de voorwaarden inzake btw;

 • Belastingvermindering voor giften - Bepaalde giften in natura aan welbepaalde instellingen komen tijdelijk en uitzonderlijk in aanmerking voor de belastingvermindering voor giften in de personenbelasting (en de belasting niet-inwoners/natuurlijke personen). De overige voorwaarden en modaliteiten (gift ter waarde van meer dan 40 Eur, maximumbedrag, bekomen van een fiscaal attest,…) voor de toekenning van de belastingvermindering blijven gelden. Het betreft giften die bestaan uit allerhande vormen van medisch materiaal alsook van producten die dienstig zijn in de strijd tegen het Coronavirus en die als zodanig door de ziekenhuizen wordt aangemerkt.

Net als bij de hierboven beschreven maatregelen heeft de Europese Commissie een beschikking afgeleverd waarbij zij een ontheffing van invoerrechten en een btw-vrijstelling toepast op de invoer van goederen die nodig zijn om de gevolgen van de Covid-19-uitbraak in 2020 te bestrijden. Houd er rekening mee dat zowel de ontheffing als de vrijstelling zijn onderworpen aan bepaalde voorwaarden. Sommige van deze voorwaarden zijn nog onderhevig aan verdere implementatie. Zo moeten de goederen bijvoorbeeld bestemd zijn om door bepaalde instanties en organisaties gratis te worden gedistribueerd of gratis ter beschikking te worden gesteld van personen die worden getroffen door of risico lopen op Covid-19 of die betrokken zijn bij de bestrijding van de Covid-19-uitbraak. Bovendien moeten de goederen aan bepaalde goederenvereisten voldoen en door of namens bepaalde overheidsorganisaties, overheidsinstanties enz. In het vrije verkeer worden gebracht.

 1. Sociale zekerheid (RSZ)

Zowel maatregelen voor ondernemingen als zelfstandigen werden aangekondigd:

 • Maatregelen RSZ voor ondernemingen:

 • Uitstel van betaling RSZ-bijdragen

De federale regering heeft een uitstel van betalingen aan de RSZ tot 15 december 2020 toegekend. De sectoren van de horeca, de recreatie, cultuur en sport en alle ondernemingen die getroffen worden door een verplichte sluiting, krijgen dit uitstel automatisch. Het uitstel tot 15 december 2020 geldt evenwel ook voor ondernemingen die niet door een verplichte sluiting getroffen zijn, maar die:

 • gesloten zijn omdat ze in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen na te leven. Deze ondernemingen dienen een verklaring op eer in te dienen.

 • om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, zelf hebben beslist om volledig te sluiten. Deze ondernemingen dienen een verklaring op eer in te dienen.

 • zien dat hun economische activiteit voor het 2e kwartaal van 2020 aanzienlijk is verminderd.  Deze ondernemingen moeten een verklaring op ere indienen waarin staat dat de Corona-crisis zal leiden tot:

  • een vermindering van de inkomsten in het 2e kwartaal van 2020 met minstens 65% in vergelijking met de inkomsten in het 2e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020 (te bewijzen door de cijfers vermeld in de respectievelijke Belgische btw-aangiftes), of

  • een verlaging van de bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aangegeven  lonen voor het tweede kwartaal van 2020 met ten minste 65% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020.

 • Minnelijke afbetaling werkgeversbijdragen

Een onderneming die economische gevolgen van het COVID-19-virus ondervindt en moeilijkheden heeft om haar sociale bijdragen te betalen, kan voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 een minnelijk afbetalingsplan bij de RSZ aanvragen. Het minnelijk afbetalingsplan geldt voor een maximum van 24 maanden. Indien de onderneming haar socialezekerheidsbijdragen correct betaald, dan is het mogelijk dat de RSZ u vrijstelt van bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen en/of intresten.

 • Verhoging van het aantal dagen gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouw

Omwille van de corona-epidemie wordt voor het jaar 2020 het aantal dagen verdubbeld waarop de werkgevers uit de land- en tuinbouw gebruik kunnen maken van het voordelige stelsel van de gelegenheidsarbeid waarbij de bijdragen berekend worden op een forfaitair dagbedrag.

 • Vergoeding voor telewerk

Werkgevers die aan hun werknemers een tijdelijke bijkomende thuiswerkvergoeding toekennen naar aanleiding van verplicht thuiswerk, kunnen nu ook snel en efficiënt de bevestiging krijgen van de fiscale administratie dat de toegekende vergoeding fiscaal als een kost eigen aan de werkgever kwalificeert, die van belasting is vrijgesteld in hoofde van de werknemer. Hiertoe kan een werkgever via een versnelde procedure een voorafgaande beslissing bekomen van de rulingcommissie. Het gaat om een specifieke, tijdelijke maatregel die wordt ingevoerd om de medewerkers te vergoeden voor hun verplichte thuiswerk tijdens de bestrijding van het Covid-19 virus. Het moet gaan om een forfaitaire vergoeding van maximaal EUR 126,94 per maand.  De werkgever kan een aanvullende toelage van maximaal 40 Eur per maand toekennen voor het gebruik van:

- Een eigen internetverbinding en abonnement: maximaal 20 Eur per maand; en

- Een privécomputer: maximaal 20 Eur per maand

 • Aanvulling bij de RVA-uitkering voor tijdelijke werkloosheid

Een onderneming mag haar werknemers die in tijdelijke werkloosheid gezet zijn, een aanvulling bij de RVA-uitkering toekennen. Op die aanvulling hoeft de onderneming geen sociale bijdragen te betalen.

 • Uitstel betaling vennootschapsbijdrage 2020

De jaarlijkse vennootschapsbijdrage die vennootschappen verschuldigd zijn, moet normaal uiterlijk betaald zijn op 30 juni.  De betalingstermijn voor de bijdrage van 2020 wordt uitgesteld naar 31 oktober 2020.  De betalingsverzoeken zullen pas in de loop van de maand september verstuurd worden.

 • Maatregelen RSZ voor zelfstandigen:

 • Uitstel van betaling en kwijtschelding verhogingen

Zelfstandigen mogen vragen om de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen met een jaar uit te stellen. Er worden daarvoor geen verhogingen aangerekend, en er is geen invloed op uw uitkeringen.

 • Vermindering van voorlopige bijdragen

Zelfstandigen kunnen een vermindering vragen van uw voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020, als uw beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

 • Vrijstelling van RSZ-bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (inclusief starters) die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen vrijstelling van bijdragen vragen.

 • Overbruggingsrecht - tijdelijke crisismaatregel

Het overbruggingsrecht, i.e. een maandelijkse financiële uitkering, is een bijkomende steunmaatregel voor zelfstandigen die hun activiteit moeten onderbreken door het coronavirus. Voorwaarde is dat de zelfstandige zijn activiteit geheel of gedeeltelijk moet onderbreken in de maanden maart, april en/of mei 2020 door de sluitingsmaatregelen van de overheid. Het overbruggingsrecht kan zowel bij een volledige sluiting van de handelszaak, bij een sluiting op bepaalde uren, of wanneer de zelfstandige verplicht op afspraak moet werken.


Het feit dat de handelszaak behoort tot een sector getroffen door de sluitingsmaatregelen, volstaat om recht te hebben op de financiële uitkering. De duur van de onderbreking is niet van belang. Zelfs als uw activiteit niet rechtstreeks werd getroffen door de sluitingsmaatregelen, kan een zelfstandige in aanmerking komen voor de tijdelijke crisismaatregel. Om recht te hebben, moet de zelfstandige activiteit wel voor minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen (per kalendermaand) onderbroken zijn. De financiële maanduitkering voor de maanden maart,  april en/of mei 2020 bedraagt 1.614,10 euro (met gezinslast) of 1.291,69 euro (zonder gezinslast).Het overbruggingsrecht kan aangevraagd worden door zelfstandigen in hoofdberoep en zelfstandigen in bijberoep die voorlopige bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.

  

Daarnaast hebben zelfstandigen in bijberoep waarvan de voorlopige bijdragen worden berekend op een jaarlijks belastbaar inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro en nog actieve gepensioneerden waarvan de voorlopige bijdragen worden berekend op een jaarlijks belastbaar inkomen boven 6.996,89 euro recht op een half overbruggingsrecht (807,05 euro met gezinslast en 645,85 zonder gezinslast). 


Indien reeds een aanvraag was ingediend voor de maanden maart en/of april, dient geen nieuwe aanvraag te gebeuren voor de maand mei.  Enkel wanneer er geen ononderbroken sluiting is van minstens 7 opeenvolgende dagen in mei, moet het sociaal verzekeringsfonds  verwittigd worden.


Deze maatregel kan worden gecumuleerd met de Corona hinderpremie en de Corona compensatiepremie (zie verder).  Zij kan echter niet gecumuleerd worden met andere vervangingsinkomsten die de zelfstandige zou ontvangen bv ziekte-uitkeringen, pensioen, ...

 • Ziekte- en arbeidsongeschiktheid

Zelfstandigen die minstens 8 dagen arbeidsongeschikt zijn, hebben vanaf de eerste dag recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het ziekenfonds. In bepaalde gevallen kan de zelfstandige tevens vragen om geen sociale bijdragen te betalen tijdens de periode van ziekte ('gelijkstelling wegens ziekte').

 1. Werkloosheid en ondersteuning van de economie

 • Tijdelijke werkloosheid:

Hoewel er twee soorten van tijdelijke werkloosheid bestaan, nl. wegens economische redenen en wegens overmacht, worden vanaf 13 maart 2020 (en voor de volledige duur van de regeringsmaatregelen) een soepele toepassing van het begrip ‘overmacht’ aanvaard en worden alle situaties van tijdelijke werkloosheid door het coronavirus beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, ook al kan er bijvoorbeeld nog enkele dagen worden gewerkt. Tot en met 31 mei 2020 dient er voorlopig geen voorafgaande melding door de werkgever te gebeuren. Deze periode kan nog worden verlengd.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan van toepassing zijn op:

 • arbeiders en bedienden (van de privésector, de publieke sector en de non-profitsector);

 • uitzendkrachten tijdens de duur van hun uitzendcontract (eventueel hernieuwbaar);

 • personeel dat werkt in onderwijsinstellingen;

 • leerlingen die een alternerende opleiding volgen.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is niet van toepassing op:

 • statutaire ambtenaren

 • studenten

 • zelfstandigen in hoofdberoep hebben geen recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, ook niet bij een tijdelijke onderbreking van hun activiteit. Dat is ook het geval voor titularissen van vrije beroepers (advocaten, architecten, notarissen enz.).

Bovendien worden onderstaande aanvullende maatregelen genomen om inkomensverlies te beperken:

 • Werkloosheidsuitkeringen worden tijdelijk (zoals momenteel meegedeeld van 1 februari tot 30 juni) verhoogd van 65% naar 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op 2.754,76 Eur per maand);

 • Werkloosheidsdagen worden gelijkgesteld en meegenomen in de berekening van de vakantiegeld; 

 • Dagen werkloosheid worden als gewerkte dagen beschouwd voor de berekening van het pensioen;

 • De Belgische Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening kent bovenop de werkloosheidsuitkering een extra bedrag van 5,63 Eur per dag werkloosheid toe (van 13 maart tot 30 juni)

 • Op de uitkering wordt een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

 • Corona Hinderpremie (Vlaanderen):

De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van € 4.000. Indien door extra federale maatregelen de sluitingsperiode na 5 april 2020 wordt verlengd, zal de onderneming voor elke bijkomende sluitingsdag van haar locatie een bijkomende sluitingspremie ontvangen. Deze bedraagt € 160 per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag. 

De hinderpremie kan worden aangevraagd door zelfstandigen in hoofdberoep en zelfstandigen in bijberoep die door de hoogte van hun inkomen sociale bijdragen betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep, Belgische vennootschappen en buitenlandse in België ingeschreven vennootschappen met een vergelijkbaar statuut (op voorwaarde dat zij minstens een werkende vennoot of één voltijdsequivalent ingeschrevene in dienst hebben), alsook verenigingen met een economische activiteit met minstens één voltijdsequivalent ingeschrevene in dienst. De onderneming dient een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest te hebben. In principe wordt er slechts 1 premie per onderneming toegekend. In het geval er echter meerdere exploitatie- of uitbatingszetels dienen te sluiten, wordt dit verhoogd tot maximaal vijf premies per onderneming.

De Corona Hinderpremie kan online aangevraagd worden tot en met 3 juni 2020 op www.aanvraagcoronapremie.be . De benodigde informatie is:

 • Je e-id én je e-id pincode of een andere digitale sleutel (itsme, ...).

 • Een actief Belgisch rekeningnummer van je onderneming (IBAN-formaat).

 • Je gewone openingsdagen, zoals van toepassing vóór de coronavirusmaatregelen.

 • Het website adres (url) van je onderneming. 

Voor ondernemers die niet over een e-id of andere digitale sleutel beschikken, kan de aanvraag   gebeuren via de accountant.

 • Compensatiepremie (nieuwe maatregel sinds 01/04)

Verschillende ondernemers die door de overheid niet verplicht werden om te sluiten (bedrijven in de evenementensector, (para-)medische beroepen, gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels, aannemers die dringende herstellingen verrichten, enz.), lijden toch grote omzetverliezen naar aanleiding van de Coronacrisis. Daarom heeft de overheid beslist om ook deze ondernemers te ondersteunen, door middel van een éénmalige Compensatiepremie. 

De premie bedraagt € 3.000 voor zelfstandigen in hoofdberoep en zelfstandigen in bijberoep die door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep alsook voor vennootschappen met minstens één werkend vennoot of minstens één voltijds ingeschreven werknemer. Daarnaast wordt een premie van € 1.500 voorzien voor bepaalde zelfstandigen in bijberoep en bepaalde nog actieve gepensioneerden.

Om beroep te kunnen doen op de compensatiepremie, dient de ondernemer een omzetverlies aan te tonen. Het omzetverlies van de onderneming bedraagt minstens 60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020. Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van 60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan. Initieel zal de ondernemer dit via een verklaring op eer moeten aantonen. Hierbij merken wij op dat er achteraf een controle zal gebeuren via de cijfers aangegeven in de btw-aangifte voor het tweede kwartaal. Indien er bij deze controle een omzetverlies is geweest van minstens 20%, zal men aannemen dat dit omzetverlies heeft plaatsgevonden tijdens de crisisperiode. Het werkelijk omzetverlies moet dan niet worden aangetoond. In het andere geval zal men wel moeten kunnen aantonen dat er in desbetreffende periode een omzetdaling van minstens 60% is geweest. Wij raden dan ook aan om alle bewijsstukken (facturatiestukken, e-mail verkeer, …) in dit verband consequent bij te houden.

In geval de onderneming meerdere vestigingen of exploitatiezetels heeft, is er een maximum van vijf premies per onderneming;

De compensatiepremie kan niet aangevraagd worden door ondernemingen en zelfstandigen die verplicht moesten sluiten als gevolg van de coronamaatregelen. Deze ondernemingen en zelfstandigen kunnen een beroep doen op de corona-hinderpremie (zie boven).

De compensatiepremie kan worden aangevraagd op www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-compensatiepremie .  De aanvraag moet uiterlijk 30 juni 2020 gebeurd zijn.

 • Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten:

Voor alle federale overheidsopdrachten waarvan wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan COVID-19, zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen.

 1. Krediet- en waarborgverlening

 • Uitbreiding waarborgregeling PMV 

De Vlaamse overheid besliste om de bestaande ‘generieke’ waarborgregeling, met een al in de markt gezette capaciteit van 300 miljoen euro, uit te breiden met een corona-crisiswaarborg van 100 miljoen euro. Door de coronavirus-waarborg (100 miljoen euro) kunnen ondernemingen en zelfstandigen ook voor bestaande niet-bancaire schulden tot 12 maanden een overbruggingskrediet laten waarborgen, terwijl dit voor de bestaande waarborgregeling slechts tot 3 maanden mogelijk is.

Bovendien halveert de kost van de waarborg voor de ondernemer: met de crisiswaarborg gaat die naar 0,25%.

Ten slotte kunnen onder de 100 mln. euro Corona-crisiswaarborg ook bancaire schulden (naast leveranciersschulden) van bestaande kredietlijnen en investeringskredieten die nog niet onder de waarborg werden gebracht, gewaarborgd worden voor zover de bank ook bereid is minimum 3 maand betalingsuitstel toe te staan of kredietlijnen te behouden. Op die manier dient de crisiswaarborg als een katalysator voor een flexibel bancair beleid naar de ondernemingen toe.

 • De federale regering en financiële sector bereiken een akkoord om de kredietverlening aan particulieren, zelfstandigen en bedrijven in stand te houden

Om de financiering aan particulieren, zelfstandigen en bedrijven in deze moeilijke periode te blijven verzekeren, heeft de federale regering een overeenkomst uitgewerkt met de financiële sector. Deze overeenkomst bestaat uit twee pijlers:

 • De financiële sector engageert zich om levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen, alsook hypothecaire kredietnemers die met betalingsproblemen dreigen te  worden geconfronteerd als gevolg van de coronacrisis, uitstel van betaling te geven tot en met 30 september 2020 zonder aanrekening van kosten. Voor meer informatie omtrent het betalingsuitstel voor ondernemingskredieten verwijzen wij u graag naar de website van Febelfin: https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/charter-betalingsuitstel-ondernemingskredieten

 • De federale overheid zal een garantieregeling activeren voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die door banken worden verstrekt aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen. Deze garantieregeling heeft tot doel om de financiering van de Belgische economie in stand te houden.

 • Verzekeringssector

Voor bedrijven geldt voor een aantal verzekeringen (arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, ...) reeds de mogelijkheid om de premie achteraf aan te passen indien er sprake is van gereduceerde activiteit. Dat wordt automatisch in rekening gebracht. Daarbovenop kunnen ondernemingen die hun activiteiten moeten stilleggen zoals gevraagd door de overheid, voor alle premies die vervallen tussen 30 maart en 30 september, uitstel van betaling van hun premie verkrijgen in overleg met hun verzekeraar. Voor eventuele verdere maatregelen rond opschorting van contracten wordt bedrijven aangeraden rechtstreeks contact op te nemen met hun verzekeraar of makelaar.

Ook de verzekeringssector levert een inspanning om de negatieve impact van de coronacrisis te verzachten voor particulieren die hierdoor in de financiële problemen komen. Concreet worden voor particulieren zowel rentebetalingen als kapitaalaflossingen van hypothecaire kredieten die aangegaan zijn bij verzekeringsondernemingen opgeschort tot 30 september. Ook de betalingen van de premies voor de schuldsaldoverzekering kunnen tot dan worden opgeschort.

5. Juridisch

 • Tijdelijke bescherming tegen faillissement


Met het KB nr. 15 van 24 april 2020 werd een wettelijk moratorium ingevoerd dat ondernemingen beschermt tegen bepaalde acties van hun schuldeisers. Voorlopig geldt dit moratorium tot 17 mei 2020.

Dit houdt in:

 • geen bewarend beslag of uitvoerend beslag;

 • geen gedwongen faillissement, ontbinding of gedwongen overdracht onder gerechtelijk gezag;

 • continuïteit van lopende overeenkomsten (niet van toepassing op arbeidscontracten)

Uitgesloten zijn de ondernemingen 

- waarvan de continuïteit niet bedreigd is door de verspreiding van de COVID-19 epidemie en haar gevolgen, of - die reeds in staking van betaling waren op 18 maart 2020

Op vraag van een schuldeiser kan de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank de opschorting opheffen, rekening houdend met alle omstandigheden.

Let op: de wettelijke opschorting doet geen afbreuk aan de verplichting om opeisbare schulden te betalen!

 • Algemene vergaderingen

Teneinde de rechten van de aandeelhouders te vrijwaren zonder een inbreuk te plegen op de ingevoerde corona maatregelen werden volgende mogelijkheden voorzien voor algemene vergaderingen die vóór 30 juni 2020 zijn of moeten bijeengeroepen worden:

 • Ofwel wordt de algemene vergadering uitgesteld met maximum 10 weken na de uiterste wettelijke datum (dat is 30 juni voor boekjaren die het kalenderjaar volgen) ;

 • Ofwel wordt de algemene vergadering op de voorziene statutaire datum gehouden maar wordt er op elektronische wijze gestemd of op papier al dan niet in combinatie met stemmen per volmacht.  Deze mogelijkheid kan worden benut door alle vennootschappen, ook deze waarbij dit niet expliciet in de statuten is voorzien.


Er zijn nog verschillende aanvullende steunmaatregelen in onderhandeling op dit moment. Uiteraard houden wij u op de hoogte van enige update in dit verband. 

Gelieve uw Crowe-contacten aan te spreken, mocht u vragen hebben omtrent de bovenstaande maatregelen. Daarnaast staan wij graag voor u klaar om de nodige aanvragen in te dienen voor de voormelde steunmaatregelen.
Uw Crowe team


Peter Empsten
Peter Empsten
Partner Tax
Crowe Spark