coronacrisis

Overzicht steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis (Covid-19) – Update tot 26/03/2020

Peter Empsten
27-3-2020
coronacrisis

Dat het coronavirus onze maatschappij en economie ontwricht is een feit. Om de impact op bedrijven en zelfstandigen enigszins te beperken heeft de overheid enkele specifieke steunmaatregelen uitgewerkt. Hieronder geven wij u een overzicht van de verschillende maatregelen op het vlak van de fiscaliteit, sociale zekerheid, ondersteuning van de werkgelegenheid en economie, en krediet- en waarborgverlening.

 1. Fiscaliteit

  • Uitstel indiening fiscale aangiftes:

   • BTW-aangiftes en Intracommunautaire opgaven:

    - februari 2020, termijn verlengd tot 6 april 2020
    - maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020
    - 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020

   • Jaarlijkse klantenlijst BTW voor het jaar 2019

    - Indieningstermijn verlengd tot 30 april 2020
    - Als de belastingplichtige zijn activiteit heeft stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van zijn aan de btw onderworpen activiteit

   • Aangiften in de Vennootschapsbelasting, Rechtspersonenbelasting en BNI (vennootschappen) met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020

    De belastingplichtigen krijgen extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen. Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met een uiterste indieningsdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.

  • Uitstel betaling belastingen:

   Naast de automatische uitstelregelingen van betaling die hieronder beschreven worden, kan elke belastingplichtige die getroffen is door de Covid-19 crisis, extra betaaltermijnen (afbetalingsplan), vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling vragen aan de fiscale autoriteiten. Deze betalingsfaciliteit bestaat voor btw, vennootschapsbelasting, belasting niet-inwoners, personenbelasting en de bedrijfsvoorheffing en moet uiterlijk op 30 juni 2020 aangevraagd worden.

   Automatisch betalingsuitstel:

   • BTW

    Een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw zonder boetes of interesten te moeten betalen. Dit uitstel geldt voor de betaling voor de periode:

    - februari 2020, betalingstermijn verlengd tot 20 mei 2020
    - maart 2020, betalingstermijn verlengd tot 20 juni 2020
    - 1ste kwartaal 2020, betalingstermijn verlengd tot 20 juni 2020

   • Bedrijfsvoorheffing

    Een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen. Dit uitstel geldt voor de betaling voor de periode:

    - februari 2020, betalingstermijn verlengd tot 13 mei 2020
    - maart 2020, betalingstermijn verlengd tot 15 juni 2020
    - 1ste kwartaal 2020, betalingstermijn verlengd tot 15 juni 2020

   • Vennootschapsbelasting, Personenbelasting, Rechtspersonenbelasting en Belasting van niet-inwoners

    Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

   • Uitstel onroerende voorheffing voor bedrijven
   • Voor wat betreft de onroerende voorheffing voor bedrijven werd beslist om de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven later uit te sturen om te voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen terecht komen. De aanslagbiljetten zullen slechts in het najaar verzonden worden.

  • Specifieke fiscale maatregelen:

   Om te vermijden dat fiscale belemmeringen in de weg zouden staan aan het gratis verstrekken van bepaalde goederen die in de strijd tegen het coronavirus op dit moment schaars zijn in ziekenhuisinstellingen, alsook aan giften in natura van zulke goederen, heeft de FOD Financiën enkele tijdelijke en uitzonderlijke fiscale maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn (voorlopig) van toepassing met ingang van 1 maart 2020 tot en met 30 juni 2020. De hoofdpunten van deze maatregelen zijn:

   • Het gratis weggeven van goederen wordt voor btw-doeleinden principieel gelijkgesteld met een belastbare levering van goederen, wat tot btw-heffing zou leiden. Deze btw-heffing wordt nu prijsgegeven voor de schenking van bepaalde goederen (medische hulpmiddelen en hun hulpstukken, alsook beschermingsmiddelen voor zorgverstrekkers en patiënten – geen geneesmiddelen) aan bepaalde instellingen (voornamelijk ziekenhuizen, associaties van ziekenhuizen, ziekenhuisgroeperingen en fusies van ziekenhuizen, ook locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken), mits naleving van voorwaarden. Zo moet de belastingplichtige-schenker de goederen gratis schenken en dient, in principe, per schenking die plaatsvindt een document te worden opgesteld (in tweevoud) waarin de zorginstelling bevestigt dat de goederen gratis werden verkregen. De zorginstelling moet zich er toe verbinden de betreffende verkregen goederen hetzij zelf te gebruiken in het kader van het verstrekken van zorg, hetzij gratis ter beschikking te stellen aan een andere zorginstelling;

     

   • Daarnaast bevestigt de administratie dat het gratis weggeven van goederen ook niet zal leiden tot belastbaarheid in de vennootschapsbelasting, personenbelasting of belasting niet-inwoners wegens verleende abnormale of goedgunstige voordelen. Bovendien bevestigt de administratie dat de kosten die gemaakt worden die verband houden met de geschonken goederen fiscaal aftrekbaar zijn. Deze maatregel geldt enkel indien voldaan is aan de voorwaarden inzake btw;

     

   • Bepaalde giften in natura aan welbepaalde instellingen komen tijdelijk en uitzonderlijk in aanmerking voor de belastingvermindering voor giften in de personenbelasting (en de belasting niet-inwoners/natuurlijke personen). De overige voorwaarden en modaliteiten (gift ter waarde van meer dan 40 EUR, maximumbedrag, bekomen van een fiscaal attest,…) voor de toekenning van de belastingvermindering blijven gelden. Het betreft giften die bestaan uit allerhande vormen van medisch materiaal alsook van producten die dienstig zijn in de strijd tegen het Coronavirus en die als zodanig door de ziekenhuizen wordt aangemerkt.

     

 2. Sociale zekerheid (RSZ)

  Zowel maatregelen voor ondernemingen als zelfstandigen werden aangekondigd:

  • Maatregelen RSZ voor ondernemingen:
   • Uitstel van betaling RSZ-bijdragen
   • De federale regering heeft een uitstel van betalingen aan de RSZ tot 15 december 2020 toegekend. De sectoren van de horeca, de recreatie, cultuur en sport en alle ondernemingen die getroffen worden door een verplichte sluiting, krijgen dit uitstel automatisch. Het uitstel tot 15 december 2020 geldt evenwel ook voor ondernemingen die niet door een verplichte sluiting getroffen zijn, maar die:

    - gesloten zijn omdat ze in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen na te leven. Deze ondernemingen dienen een verklaring op eer in te dienen.
    - om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, zelf hebben beslist om volledig te sluiten. Deze ondernemingen dienen een verklaring op eer in te dienen.

   • Minnelijke afbetaling werkgeversbijdragen
   • Een onderneming die economische gevolgen van het COVID-19-virus ondervindt en moeilijkheden heeft om haar sociale bijdragen te betalen, kan voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 een minnelijk afbetalingsplan bij de RSZ aanvragen. Het minnelijk afbetalingsplan geldt voor een maximum van 24 maanden. Indien de onderneming haar socialezekerheidsbijdragen correct betaald, dan is het mogelijk dat de RSZ u vrijstelt van bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen en/of intresten.

   • Verhoging van het aantal dagen gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouw
   • Omwille van de corona-epidemie wordt voor het jaar 2020 het aantal dagen verdubbeld waarop de werkgevers uit de land- en tuinbouw gebruik kunnen maken van het voordelige stelsel van de gelegenheidsarbeid waarbij de bijdragen berekend worden op een forfaitair dagbedrag.

   • Vergoeding voor telewerk
   • Werkgevers die aan hun werknemers een tijdelijke bijkomende thuiswerkvergoeding toekennen naar aanleiding van verplicht thuiswerk, kunnen nu ook snel en efficiënt de bevestiging krijgen van de fiscale administratie dat de toegekende vergoeding fiscaal als een kost eigen aan de werkgever kwalificeert, die van belasting is vrijgesteld in hoofde van de werknemer. Hiertoe kan een werkgever via een versnelde procedure een voorafgaande beslissing bekomen van de rulingcommissie. Het gaat om een specifieke, tijdelijke maatregel die wordt ingevoerd om de medewerkers te vergoeden voor hun verplichte thuiswerk tijdens de bestrijding van het Covid-19 virus. Het moet gaan om een forfaitaire vergoeding van maximaal EUR 126,94 per maand.

   • Aanvulling bij de RVA-uitkering voor tijdelijke werkloosheid
   • Een onderneming mag haar werknemers die in tijdelijke werkloosheid gezet zijn, een aanvulling bij de RVA-uitkering toekennen. Op die aanvulling hoeft de onderneming geen sociale bijdragen te betalen.

  • Maatregelen RSZ voor zelfstandigen:
   • Uitstel van betaling en kwijtschelding verhogingen
   • Zelfstandigen mogen vragen om de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen met een jaar uit te stellen. Er worden daarvoor geen verhogingen aangerekend, en er is geen invloed op uw uitkeringen

   • Vermindering van voorlopige bijdragen
   • Zelfstandigen kunnen een vermindering vragen van uw voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020, als uw beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

   • Vrijstelling van RSZ-bijdragen
   • Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (inclusief starters) die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen vrijstelling van bijdragen vragen.

   • Overbruggingsrecht - tijdelijke crisismaatregel
   • Het overbruggingsrecht, i.e. een maandelijkse financiële uitkering, is een bijkomende steunmaatregel voor zelfstandigen die hun activiteit moeten onderbreken door het coronavirus. Voorwaarde is dat de zelfstandige zijn activiteit geheel of gedeeltelijk moet onderbreken in maart en/of april 2020 door de sluitingsmaatregelen van de overheid. Het overbruggingsrecht kan zowel bij een volledige sluiting van de handelszaak, bij een sluiting op bepaalde uren, of wanneer de zelfstandige verplicht op afspraak moet werken.

    Het feit dat de handelszaak behoort tot een sector getroffen door de sluitingsmaatregelen, volstaat om recht te hebben op de financiële uitkering. De duur van de onderbreking is niet van belang. Zelfs als uw activiteit niet rechtstreeks werd getroffen door de sluitingsmaatregelen, kan een zelfstandige in aanmerking komen voor de tijdelijke crisismaatregel. Om recht te hebben, moet de zelfstandige activiteit wel voor minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen (per kalendermaand) onderbroken zijn. De financiële maanduitkering voor de maand maart en/of april 2020 bedraagt 1.614,10 euro (met gezinslast) of 1.291,69 euro (zonder gezinslast).

    Deze maatregel kan worden gecumuleerd met de Corona hinderpremie (zie verder).

   • Ziekte- en arbeidsongeschiktheid
   • Zelfstandigen die minstens 8 dagen arbeidsongeschikt zijn, hebben vanaf de eerste dag recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het ziekenfonds. In bepaalde gevallen kan de zelfstandige tevens vragen om geen sociale bijdragen te betalen tijdens de periode van ziekte ('gelijkstelling wegens ziekte').

   

 3. Werkloosheid en ondersteuning van de economie

    

  • Tijdelijke werkloosheid:

   Hoewel er twee soorten van tijdelijke werkloosheid bestaan, nl. wegens economische redenen en wegens overmacht, worden vanaf 13 maart 2020 (en voor de volledige duur van de regeringsmaatregelen) een soepele toepassing van het begrip ‘overmacht’ aanvaard en worden alle situaties van tijdelijke werkloosheid door het coronavirus beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, ook al kan er bijvoorbeeld nog enkele dagen worden gewerkt. Momenteel dient er geen voorafgaande melding te gebeuren, maar dit kan in de komende weken wel terug het geval zijn. Hier moeten we wachten op een mogelijke verlenging van de verstrengde maatregelen (na 05/04/2020).

   Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan van toepassing zijn op:

   • arbeiders en bedienden (van de privésector, de publieke sector en de non-profitsector);
   • uitzendkrachten tijdens de duur van hun uitzendcontract (eventueel hernieuwbaar);
   • personeel dat werkt in onderwijsinstellingen;
   • leerlingen die een alternerende opleiding volgen.

   Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is niet van toepassing op:

   • statutaire ambtenaren
   • studenten
   • zelfstandigen in hoofdberoep hebben geen recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, ook niet bij een tijdelijke onderbreking van hun activiteit. Dat is ook het geval voor titularissen van vrije beroepers (advocaten, architecten, notarissen enz.).

   Bovendien worden onderstaande aanvullende maatregelen genomen om inkomensverlies te beperken:

   • Werkloosheidsuitkeringen worden tijdelijk verhoogd van 65% naar 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op 2.754,76 Eur per maand);
   • Werkloosheidsdagen worden gelijkgesteld en meegenomen in de berekening van de vakantiegeld;
   • De Belgische Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening kent bovenop de werkloosheidsuitkering een extra bedrag van 5,63 Eur per dag werkloosheid toe.
  •  

  • Corona Hinderpremie (Vlaanderen):

   De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van € 4.000. Indien door extra federale maatregelen de sluitingsperiode na 5 april 2020 wordt verlengd, zal de onderneming voor elke bijkomende sluitingsdag van haar locatie een bijkomende sluitingspremie ontvangen. Deze bedraagt € 160 per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag.

   De Corona Hinderpremie kan online aangevraagd worden tot 5 mei 2020 op www.aanvraagcoronapremie.be . De benodigde informatie is:

   • Je e-id én je e-id pincode of een andere digitale sleutel (itsme, ...).
   • Een actief Belgisch rekeningnummer van je onderneming (IBAN-formaat).
   • Je gewone openingsdagen, zoals van toepassing vóór de coronavirusmaatregelen.
   • Het website adres (url) van je onderneming.
  •  

  • Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten:

   Voor alle federale overheidsopdrachten waarvan wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan COVID-19, zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen.

    

 4. Krediet- en waarborgverlening
 5.  

  • Uitbreiding waarborgregeling PMV

   De Vlaamse overheid besliste om de bestaande ‘generieke’ waarborgregeling, met een al in de markt gezette capaciteit van 300 miljoen euro, uit te breiden met een corona-crisiswaarborg van 100 miljoen euro. Door de coronavirus-waarborg (100 miljoen euro) kunnen ondernemingen en zelfstandigen ook voor bestaande niet-bancaire schulden tot 12 maanden een overbruggingskrediet laten waarborgen, terwijl dit voor de bestaande waarborgregeling slechts tot 3 maanden mogelijk is.

   Bovendien halveert de kost van de waarborg voor de ondernemer: met de crisiswaarborg gaat die naar 0,25%.

   Ten slotte kunnen onder de 100 mln. euro Corona-crisiwaarborg ook bancaire schulden (naast leveranciersschulden) van bestaande kredietlijnen en investeringskredieten die nog niet onder de waarborg werden gebracht, gewaarborgd worden voor zover de bank ook bereid is minimum 3 maand betalingsuitstel toe te staan of kredietlijnen te behouden. Op die manier dient de crisiswaarborg als een katalysator voor een flexibel bancair beleid naar de ondernemingen toe.

  • De federale regering en financiële sector bereiken een akkoord om de kredietverlening aan particulieren, zelfstandigen en bedrijven in stand te houden

   Om de financiering aan particulieren, zelfstandigen en bedrijven in deze moeilijke periode te blijven verzekeren, heeft de federale regering een overeenkomst uitgewerkt met de financiële sector. Deze overeenkomst bestaat uit twee pijlers:

   • De financiële sector engageert zich om levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen, alsook hypothecaire kredietnemers die met betalingsproblemen dreigen te worden geconfronteerd als gevolg van de coronacrisis, uitstel van betaling te geven tot en met 30 september 2020 zonder aanrekening van kosten;
   • De federale overheid zal een garantieregeling activeren voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die door banken worden verstrekt aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen. Deze garantieregeling heeft tot doel om de financiering van de Belgische economie in stand te houden.

  • Verzekeringssector
  • Voor bedrijven geldt voor een aantal verzekeringen (arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, ...) reeds de mogelijkheid om de premie achteraf aan te passen indien er sprake is van gereduceerde activiteit. Dat wordt automatisch in rekening gebracht. Daarbovenop kunnen ondernemingen die hun activiteiten moeten stilleggen zoals gevraagd door de overheid, voor alle premies die vervallen tussen 30 maart en 30 september, uitstel van betaling van hun premie verkrijgen in overleg met hun verzekeraar. Voor eventuele verdere maatregelen rond opschorting van contracten wordt bedrijven aangeraden rechtstreeks contact op te nemen met hun verzekeraar of makelaar.

   Ook de verzekeringssector levert een inspanning om de negatieve impact van de coronacrisis te verzachten voor particulieren die hierdoor in de financiële problemen komen. Concreet worden voor particulieren zowel rentebetalingen als kapitaalaflossingen van hypothecaire kredieten die aangegaan zijn bij verzekeringsondernemingen opgeschort tot 30 september. Ook de betalingen van de premies voor de schuldsaldoverzekering kunnen tot dan worden opgeschort.

Er zijn nog verschillende aanvullende steunmaatregelen in onderhandeling op dit moment. Uiteraard houden wij u op de hoogte van enige update in dit verband.

Gelieve uw Crowe-contacten aan te spreken, mocht u vragen hebben omtrent de bovenstaande maatregelen. Daarnaast staan wij graag voor u klaar om de nodige aanvragen in te dienen voor de voormelde steunmaatregelen.

Peter Empsten
Peter Empsten
Partner Tax
Crowe Spark