Gevolgen van COVID-19 op internationale tewerkstelling

Gevolgen van COVID-19 op internationale tewerkstelling

Marc Verbeek
2-5-2020
 Gevolgen van COVID-19 op internationale tewerkstelling

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben verschillende EU-lidstaten ‘social distancing’ maatregelen ingevoerd, waaronder het toegenomen telewerken. 

In grensoverschrijdende situaties, waar het toepasselijke socialezekerheidsstelsel en de toepasselijke belastingen afhangen van de plaats waar de beroepswerkzaamheden daadwerkelijk worden uitgeoefend, kan dit telewerken leiden tot een wijziging in de toepasselijke sociale zekerheidswetgeving en belastingen.

Impact op sociale zekerheid? 

De EU-verordening 883/2004 betreffende de coördinatie van sociale zekerheidsstelsels binnen de EU, EER en Zwitserland bepaalt dat op een werknemer die in de ene staat woont en in een andere staat werkt, het sociale zekerheidsstelsel van de werkstaat van toepassing is.  Als de activiteit van de werknemer in de woonstaat echter meer dan 25% bedraagt, kan de woonstaat sociale zekerheidsbijdragen heffen. 

Door het toegenomen telewerken is het niet uitgesloten dat de activiteiten van een werknemer in zijn woonstaat, die onder normale omstandigheden de 25% niet zou overschrijden, dat wel gaan  doen. 

Voorbeeld:

Een Nederlandse inwoner werkt 80% van zijn tijd in België en 20% in Nederland.  Aangezien hij in zijn woonstaat minder dan 25% werkt, zijn Belgische sociale bijdragen verschuldigd.  

Indien de werknemer meer van thuis werkt en daardoor de grens van 25% overschrijdt, wordt hij onderworpen aan de Nederlandse sociale zekerheid.


Om een mogelijke wijziging in het toepasselijke sociale zekerheidsstelsel te verhinderen, heeft de Belgische regering besloten dat het tijdelijk telewerken in het thuisland als gevolg van de coronacrisis niet in aanmerking wordt genomen om te bepalen welk socialezekerheidsstelsel van toepassing is. Deze maatregel is op 13 maart 2020 in werking getreden.


In ons voorbeeld betekent dit dat de werknemer onderworpen kan blijven aan de Belgische sociale bijdragen


Nederland heeft een vergelijkbaar standpunt ingenomen. Het is echter nog niet duidelijk of andere EU-landen hetzelfde zullen doen.  

Wat zijn de fiscale gevolgen? 

Ook voor belastingdoeleinden kan de fysieke aanwezigheid in de werkstaat een impact hebben op de toepasselijke belastingen.

Tot nader order blijven de normale principes van kracht.

Er zijn slechts twee uitzonderingen die van toepassing zijn vanaf 14 maart 2020:

  • Voor grensarbeiders in België en Luxemburg die belastbaar blijven in hun werkstaat als hun activiteiten buiten de werkstaat niet meer bedragen dan 24 dagen, zal het telewerken ingevolge de corona-crisis in hun woonstaat niet in aanmerking worden genomen om de grens van 24 dagen te berekenen .

  • Voor Franse grensarbeiders in België die in Frankrijk belastbaar blijven, op voorwaarde dat hun activiteiten buiten het Belgische grensgebied niet meer bedragen dan 30 dagen, wordt het telewerken ingevolge de coronacrisis in hun woonstaat niet in aanmerking genomen om de grens van 30 dagen te berekenen.

De autoriteiten van beide landen beschouwen de huidige corona-crisis als een geval van 'overmacht', zoals vermeld in de respectieve dubbelbelastingverdragen.

In alle andere grensoverschrijdende situaties blijft de ‘dagtelling’ zoals voorzien in de dubbelbelastingverdragen van toepassing.  Dit is het geval bij ‘split taxation’ (werknemer werkt voor één werkgever in verschillende landen) of detachering. Daarom kan het toegenomen telewerken leiden tot een verschuiving van de toepasselijke belastingen.

Aan de andere kant, in geval van ‘salary split’ (werknemer werkt voor verschillende werkgevers in verschillende landen met een contract in elk land), heeft de tijdelijke afwezigheid in het ene of het andere land omwille van 'overmacht' geen invloed op de belastingheffing .

Voor werknemers die kunnen genieten van het speciale aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden in België, gelden de normale regels.  Aangezien hun reispercentage allicht zal dalen, zullen zij in principe in  België meer belasting moeten betalen. Als ze een netto gegarandeerd salaris hebben, zullen de kosten van de werkgevers dus stijgen.

Wat te doen als HR professional? 

Om de situatie te managen:

- Monitor het aantal dagen dat uw medewerkers in het buitenland hebben doorgebracht en vergelijk dit met de geplande situatie.

- Ga na of een afwijking hiervan een verschuiving in het sociaal zekerheids- en / of het belastingstelsel kan veroorzaken.

Pas de payroll dienovereenkomstig aan gedurende het jaar.