autofiscaliteit

Onroerend goed in Frankrijk

Nieuw aangifteplicht voor 30 juni 2023

autofiscaliteit

Sinds 1 januari 2023 zijn alle eigenaars van onroerende goederen in Frankrijk, die bestemd zijn voor residentieel gebruik, verplicht om informatie te verstrekken aan de Franse overheid omtrent de bewoning ervan. Voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 moet de aangifte vóór 1 juli 2023 ingediend worden.

 

Achtergrond

Deze nieuwe meldingsplicht hangt samen met de afschaffing van de ‘taxe d’habitation’ voor onroerende goederen in Frankrijk die als hoofdverblijfplaats gebruikt worden. Deze gemeentelijke belasting blijft in andere gevallen wel verschuldigd, nl. voor tweede verblijven, bij verhuur op korte termijn, leegstand, enz.  Door deze nieuwe meldingsplicht in het leven te roepen wil de Franse belastingadministratie een beter zicht krijgen op het werkelijke gebruik of de leegstand van onroerende goederen in Frankrijk.

 

Voor wie geldt de meldingsplicht?

Het toepassingsgebied van de meldingsplicht is ruim opgevat. Zowel ingezetene als niet-ingezetene die eigenaar zijn van een residentieel onroerend goed in Frankrijk vallen onder de nieuwe meldingsplicht, ongeacht het feit of het onroerend goed wordt aangehouden door een natuurlijke persoon of via een rechtspersoon.

Wanneer het onroerend goed eigendom is van meerdere partijen, is er slechts één aangifte vereist en in geval van een gesplitst eigendomsrecht (bv. vruchtgebruik/blote eigendom), dient de houder van het zakelijk recht (bv. de vruchtgebruiker) de melding te verrichten.

In het geval dat het onroerend goed in 2023 verkocht wordt, rust de meldingsplicht op de koper.

 

Welke informatie dient te worden medegedeeld?

Per onroerend goed deelt u in de aangifte mee of het een hoofdverblijf, een tweede verblijf, een huurpand of een leegstaand pand betreft. De bedoeling van de meldingsplicht is immers om inzicht te verkrijgen in de aard van de bewoning.

Meer bepaald deelt u onderstaande informatie mee aan de Franse belastingadministratie:

  • Modaliteiten van de bewoning (eigen bewoning of bewoning door derden);
  • Aard van de bewoning (hoofdverblijfplaats, tweede verblijf, huurpand, leegstand);
  • Identiteit van de bewoners:

- Natuurlijk persoon: naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats
- Vennootschap: naam, SIREN-nummer

  • Duurtijd van de bewoning of leegstand (begin en einde van de periode);
  • In geval van seizoensverhuur geef je bijkomend de seizoensverhuurperiode aan, de persoon die het onroerend goed uitbaat (jijzelf of een beheerder), het SIREN-nummer van de uitbater/beheerder en de eventuele kwalificatie als ‘meublé de tourisme’.
  • Maandelijkse huur, exclusief kosten (optioneel)

Bij een laattijdige aangifte, niet-aangifte of bij een onjuiste aangifte kan een boete van 150,00 euro per onroerend goed worden opgelegd.

Let op! Bezit u onroerende goederen in het buitenland, dan moet u dit principieel ook melden aan de Belgische belastingadministratie (principieel binnen de 4 maanden na aankoop). Vergeet dit dus niet te doen.

 

Wanneer moet de melding verricht worden?

De aangifte dient elektronisch en uiterlijk op 30 juni 2023 te gebeuren, via een persoonlijke of professionele account op de website van de Franse belastingdienst (Accueil | impots.gouv.fr). Binnen de rubriek "Gérer mes biens immobiliers" kunnen de relevante gegevens worden ingevoerd.

Het gaat in principe om een eenmalige meldingsplicht. Enkel indien de bestemming van het onroerend goed zou wijzigen na de eerste melding, dient er opnieuw een melding gemaakt te worden.

Mocht u vragen of moeilijkheden ondervinden bij het invullen van uw aangifte, aarzel dan niet om uit te reiken naar uw vertrouwde uw dossierbeheerder bij Crowe Spark of ons te contacteren via [email protected].