UBO-register

Fiscaal akkoord België–Nederland en België-Duitsland inzake de gevolgen van COVID-19 op internationale tewerkstelling

Marc Verbeek
14-5-2020
UBO-register

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben verschillende EU-lidstaten beperkende maatregelen ingevoerd, waardoor het telewerken sterk toegenomen is. 

In grensoverschrijdende situaties, waar de toepasselijke belastingen en sociale zekerheidsstelsel afhangen van de plaats waar de beroepswerkzaamheden daadwerkelijk worden uitgeoefend, kan dit telewerken leiden tot een wijziging inzake de toepasselijke belastingen en sociale zekerheid.

Fiscale regels

Tot nader order bleven de normale principes van kracht.

Er waren slechts twee uitzonderingen die van toepassing zijn vanaf 14 maart 2020:

  • Voor grensarbeiders in België en Luxemburg die belastbaar blijven in hun werkstaat als hun activiteiten buiten de werkstaat niet meer bedragen dan 24 dagen, zal het telewerken ingevolge de corona-crisis in hun woonstaat niet in aanmerking worden genomen om de grens van 24 dagen te berekenen .

  • Voor Franse grensarbeiders in België die in Frankrijk belastbaar blijven, op voorwaarde dat hun activiteiten buiten het Belgische grensgebied niet meer bedragen dan 30 dagen, wordt het telewerken ingevolge de coronacrisis in hun woonstaat niet in aanmerking genomen om de grens van 30 dagen te berekenen.

De autoriteiten van beide landen beschouwen de huidige corona-crisis als een geval van 'overmacht', zoals vermeld in de respectieve dubbelbelastingverdragen.

In alle andere grensoverschrijdende situaties bleef de ‘dagtelling’ zoals voorzien in de dubbelbelastingverdragen van toepassing.  Dit is het geval bij ‘split taxation’ (werknemer werkt voor één werkgever in verschillende landen) of detachering. Daarom kan het toegenomen telewerken leiden tot een verschuiving van de toepasselijke belastingen.

Akkoord tussen België en Nederland en tussen België en Duitsland

België heeft intussen met Nederland én met Duitsland een akkoord bereikt waarbij de dagen thuiswerk die, uitsluitend wegens de Corona maatregelen, in de woonstaat werden doorgebracht, geacht worden te zijn doorgebracht in de staat waar de werknemer de dagen zou hebben doorgebracht, zonder de Covid-19 maatregelen.  

Hiertoe is wel vereist dat de nodige documentatie wordt bijgehouden bv een schriftelijke bevestiging van de werkgever welk deel van de thuiswerkdagen uitsluitend wegens de Corona maatregelen thuis werden doorgebracht.  Verder kan hiervan alleen toepassing gemaakt worden op voorwaarde dat de bezoldigingen dan ook daadwerkelijk worden belast in de staat waar de werkzaamheden zouden zijn uitgeoefend zonder de Covid-19 maatregelen.

Dit betekent in principe dat de oorspronkelijk vooropgestelde verhouding (verhouding gewerkte dagen in de werkstaat/totaal aantal gewerkte dagen ) kan gehandhaafd blijven.

In het akkoord met Nederland is verder voorzien dat hetzelfde geldt wanneer de werknemer thuisblijft zonder te werken maar mét doorbetaling van zijn salaris door de werkgever.  Dit is niet opgenomen in het akkoord met Duitsland.

Thuisblijven zonder te werken met recht op een Belgische tijdelijke werkloosheidsuitkering door Nederlandse inwoners

Verder zullen inwoners van Nederland die in België werken en als gevolg van de Corona maatregelen recht hebben op Belgische tijdelijke werkloosheidsuitkeringen, hierop belastbaar zijn in de staat waar de dienstbetrekking daadwerkelijk werd uitgeoefend.  Het gebruikelijke werkpatroon vóór de Corona crisis is hier dus van belang. Dit betekent met andere woorden dat deze uitkeringen in België zullen belastbaar zijn.

Duur

Bovenstaande regeling is van toepassing vanaf 11 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.  Deze termijn kan telkens met één maand verlengd worden indien beide landen dit tijdig schriftelijk overeenkomen.

Sociale zekerheid

Ook op vlak van sociale zekerheid werden maatregelen genomen. Om een mogelijke wijziging in het toepasselijke sociale zekerheidsstelsel te verhinderen, heeft de Belgische regering besloten dat het tijdelijk telewerken in het thuisland als gevolg van de coronacrisis niet in aanmerking wordt genomen om te bepalen welk socialezekerheidsstelsel van toepassing is. Deze maatregel is op 13 maart 2020 in werking getreden.

Wat te doen als HR professional? 

 

Om de situatie te managen:

- Monitor het aantal dagen dat uw medewerkers effectief in België en in het buitenland hebben doorgebracht en vergelijk dit met de geplande situatie.

- Documenteer, zeker voor Nederland en Duitsland, welk deel van de thuiswerkdagen uitsluitend wegens de Covid-19 maatregelen thuis werd doorgebracht. 

- Ga na of een afwijking een verschuiving in het sociaal zekerheids- en / of het belastingstelsel kan veroorzaken.

- Pas de payroll indien nodig aan gedurende het jaar.

 

 

Bart Apers
Bart  Apers
Managing Partner
Crowe Spark