Veilig het nieuwe jaar starten

Enkele fiscale aandachtspunten bij de jaarafsluiting

23-12-2021
Veilig het nieuwe jaar starten

Met het einde van het jaar in zicht, is het nuttig even stil te staan bij een aantal maatregelen die een impact kunnen hebben op de belastingpositie van vennootschappen.

Mobilisatie van reserves

Voor de aanslagjaren 2021 en 2022 (boekjaren 2020 en 2021) werd voorzien in de mogelijkheid om bepaalde oude belastingvrije reserves over te boeken naar de belaste reserves en deze te laten belasten aan een gunsttarief van 15% of 10% indien bepaalde investeringen werden gedaan gedurende het boekjaar.

Aanslagjaar 2022 is dan ook de laatste keer dat van dit gunstregime kan gebruik gemaakt worden. Hou er wel rekening mee dat deze belastbaar stelling leidt tot effectieve belasting. De belastbare basis kan niet gecompenseerd worden met enige aftrekken en er kunnen ook geen verrekeningen mee plaatsvinden.

Wederopbouwreserve

Teneinde de weerslag van de Covid-19 pandemie op het eigen vermogen van vennootschappen op te vangen en hun solvabiliteit te herstellen, werd de wederopbouwreserve ingevoerd als één van de maatregelen die vennootschappen meer financiële ademruimte moeten geven.

De wederopbouwreserve biedt vennootschappen de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden in de aanslagjaren 2022, 2023 en/of 2024 een vrijgestelde reserve aan te leggen tot beloop van het boekhoudkundig bedrijfsverlies dat zij geleden hebben in het boekjaar dat afsluit in 2020 (in sommige gevallen, voor het boekjaar dat afsluit in 2021) met een absoluut maximum van 20 miljoen euro. Per belastbaar tijdperk is de aanleg echter beperkt tot de belastbare gereserveerde winst voor aanleg van de wederopbouwreserve.

Aanslagjaar 2022 is het eerste jaar waarin de wederopbouwreserve kan aangelegd worden. Voor het behoud van de vrijstelling is wel vereist dat er geen uitkeringen uit het eigen vermogen worden verricht en dat het tewerkstellingspeil op hetzelfde niveau wordt behouden.