Dubbelbelastingverdrag BE en NL

Het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland

13-7-2023
Dubbelbelastingverdrag BE en NL
Wat verandert er?

Op 21 juni 2023 werd het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland officieel ondertekend. Na enige tijd van onderhandelingen is dit nieuwe verdrag bedoeld om enkele knelpunten in het huidige belastingverdrag op te lossen. Het nieuwe dubbelbelastingverdrag moet nog worden goedgekeurd en ondertekend door de parlementen van beide landen. Het verdrag zal naar verwachting pas in 2025 van kracht worden.

 

Maar wat betekent dit nieuwe verdrag nu eigenlijk voor werknemers en werkgevers? We bespreken hieronder de belangrijkste:

 

  1. Afhankelijke vertegenwoordigers: Afhankelijke vertegenwoordigers zullen sneller aanleiding geven tot het ontstaan van een vaste inrichting en dus belastbaarheid in hoofde van hun buitenlandse werkgever.Voortaan volstaat het dat deze de ‘voornaamste rol’ spelen bij het tot stand komen van een overeenkomst die stelselmatig en zonder materiële wijziging door de onderneming wordt gesloten.
  2. Bestuurders: Bezoldigingen verkregen in de hoedanigheid van lid van de raad van bestuur of toezicht blijven belastbaar in het land waar de vennootschap is gevestigd.Bezoldigingen voor andere werkzaamheden vallen voortaan onder het werknemersartikel.
  3. Telewerkende werknemers: Spijtig genoeg biedt het nieuwe verdrag nog geen oplossing voor telewerkende grenswerkers. Momenteel worden thuiswerkdagen belast in het woonland, waardoor er al snel een 'salary split' ontstaat. De onderhandelingen over deze kwestie worden voortgezet, maar er is wel al overeenstemming bereikt over sociale zekerheid bij thuiswerk in een context van internationale tewerkstelling.
  4. Geëmigreerde directeur-grootaandeelhouders: Voor geëmigreerde directeur-grootaandeelhouders die hun eigen BV hebben en naar België zijn verhuisd, kan Nederland nog tien jaar belasting heffen op dividenduitkeringen, zelfs als de BV ook naar België is verhuisd. België zal geen belasting heffen op de verkoop of liquidatie van de BV als er nog een belastingclaim in Nederland openstaat.
  5. Nederlandse compensatieregeling: Net als in het huidige verdrag is er in het nieuwe verdrag een compensatieregeling opgenomen voor Nederlandse grensarbeiders. Als ze fiscaal slechter af zijn dan wanneer zij in Nederland hadden gewerkt, kunnen zij een compensatie krijgen van de Nederlandse fiscus. Er is echter een uitzondering gemaakt voor inkomsten uit aandelenoptierechten wanneer deze in België in een ander kalenderjaar belast worden dan in Nederland.
  6. Pensioenen: Het pensioenartikel in het nieuwe verdrag is niet gewijzigd ten opzichte van het oude verdrag. Dit betekent dat de belastingheffing over pensioenen ongewijzigd blijft. Een wijziging werd wel verwacht, gelet op de problematiek van dubbele belasting over Nederlandse pensioenen van inwoners van België. Deze problematiek blijft dus bestaan. De hoofdregel blijft dat het woonland van degene die pensioen ontvangt, belasting mag heffen. Slechts onder bepaalde voorwaarden mag ook het bronland heffen en voorziet de woonstaat in voorkoming van dubbele belastingheffing.
  7. Vereenvoudiging van dividendbelasting: Een andere belangrijke wijziging is dat het nieuwe verdrag een vrijstelling van bronbelasting voorziet voor dividenden die worden uitgekeerd door een vennootschap in het ene land aan een vennootschap in het andere land, op voorwaarde dat de moedervennootschap ten minste 10% in het kapitaal van dochtervennootschap bezit gedurende een periode van 365 dagen.
  8. Bestrijding van verdragsmisbruik: Het nieuwe verdrag neemt maatregelen om belastingontwijking tegen te gaan volgens de minimumnormen van het BEPS-Actieplan van de OESO (Base Erosion and Profit Shifting). Daarnaast moet er een effectieve belasting zijn geweest in het ene land om een inkomen vrij te stellen in het andere land. Dubbele niet-belasting wordt hierdoor vermeden.
  9. Dynamische verdragsinterpretatie: In het nieuwe verdrag is expliciet vastgelegd dat het OESO-commentaar wordt toegepast zoals deze geldt op het moment van toepassing van het verdrag. Dit wordt de dynamische verdragsinterpretatie genoemd.

 

Hoewel het nieuwe dubbelbelastingverdrag enkele belangrijke wijzigingen met zich meebrengt, moeten we dus nog even geduld hebben voordat deze wijzigingen daadwerkelijk van kracht worden aangezien het pas in 2025 van kracht wordt. In de tussentijd kunnen we de ontwikkelingen in de gaten houden en ons voorbereiden op de mogelijke gevolgen voor onze belastingaangiften en financiële situaties.

Heeft u vragen over deze wijzigingen en de impact hiervan op uw onderneming of uw werknemers?
Crowe Spark staat u graag bij met een praktisch advies.