Aftrekbaar België, kosten België , belasting terugbetaalbaar vennootschap

Aftrekbeperkingen van doorgerekende kosten: een update

7-10-2021
Aftrekbaar België, kosten België , belasting terugbetaalbaar vennootschap

Een aantal kosten, hoewel beroepsmatig, zijn slechts beperkt of zelfs helemaal niet fiscaal aftrekbaar: o.m. kosten van auto’s (percentage afhankelijk o.m. van CO2), restaurant (69%), receptie en relatiegeschenken (50%), kledij (niet aftrekbaar). In geval van doorrekening van deze kosten bestaat het risico op dubbele belasting: bij degene die de kosten in eerste instantie draagt en bij zijn klant.

We bekijken eerst de huidige regelingen en dan het wetsvoorstel.

Doorgerekende autokosten

Artikel 66, §2, par 4 WIB1992 bevestigt dat voor autokosten geen aftrekbeperking geldt voor kosten die aan derden doorgerekend worden, mits deze kosten uitdrukkelijk en afzonderlijk op de factuur zijn vermeld. De fiscale aftrekbeperking van de (doorgerekende) autokosten gebeurt niet bij de belastingplichtige die de kost gemaakt heeft en deze doorrekent, maar wel in hoofde van de derde aan wie de kosten worden doorgerekend. 

Er zijn echter wel voorwaarden verbonden opdat de aftrekbeperking niet zou worden toegepast bij degene die doorrekent.:

  • Het moet gaan om autokosten die voor hetzelfde bedrag en door middel van een uitdrukkelijke en afzonderlijke vermelding op de factuur aan derden worden doorgefactureerd;
  • De CO2-uitstoot en gebruikte brandstof moeten worden opgenomen op de factuur, zodat de derde aan wie de autokosten worden doorgerekend, in staat is om de correcte fiscale aftrekbeperking toe te passen m.b.t. tot de aan hem (doorgerekende) kosten.

Doorgerekende restaurant- en receptiekosten 

Hier aanvaardt de Administratie dat de aftrekbeperking niet moet worden toegepast voor kosten die doorgerekend worden aan “een derde die eveneens aan de aftrekbeperking onderworpen is en op een wijze die geen twijfel laat bestaan over de precieze draagwijdte van de transactie.” In tegenstelling tot de wettelijke regeling voor doorgerekende autokosten, is voor restaurant- en receptiekosten wel vereist dat de derde in België belastbaar is.

Wetsvoorstel inzake doorgerekende kosten

Er wordt voorgesteld om op doorgerekende kosten van restaurant, receptie, relatiegeschenken, kleding, jacht en visvangst dezelfde regels toe te passen als deze m.b.t. doorgerekende autokosten. De aftrekbeperking geldt dan niet meer wanneer de kosten aan derden worden doorgerekend, mits deze kosten uitdrukkelijk en afzonderlijk op de factuur zijn vermeld.

Wetsvoorstel inzake de prijs van handelsgoederen

Er wordt ook voorgesteld om uitdrukkelijk te voorzien dat de prijs van handelsgoederen (in de zin van de boekhoudwetgeving) een beroepskost is, die niet aan de aftrekbeperkingen onderworpen is. We denken hier aan de in een 60-rekening geboekte kosten. Wanneer de kosten conform de boekhoudwetgeving als handelsgoederen in de boekhouding opgenomen worden, zou de aftrekbeperking dus niet gelden en is het ook niet nodig om deze goederen afzonderlijk op de factuur te vermelden.

Deze regeling is bijzonder relevant voor o.m. organisatoren van events, maar het toepassingsgebied kan veel ruimer zijn.

Conclusie

Dit wetsvoorstel, dat van toepassing zou zijn vanaf aanslagjaar 2022, zou toelaten om in een aantal gevallen de aftrekbeperkingen niet langer toe te passen bij de dienstverlener. Wij houden u op de hoogte van de verdere evolutie.