UBO-register

De nieuwe regels rond autofiscaliteit nog eens op een rijtje

Bart Apers
23-4-2021
UBO-register
De nieuwe regels met betrekking tot de autofiscaliteit nog eens op een rijtje

De nieuwe regels met betrekking tot de autofiscaliteit, een uitloper van het zomerakkoord, zijn ondertussen in werking getreden. Wij zetten graag de nieuwe regels, die gelden in de vennootschapsbelasting, nog even op een rijtje. 


Aftrekbaarheid autokosten 

Tot voor 2020 werd de aftrek bepaald in functie van de CO2 uitstoot van de wagen.  Dit leidde tot een aftrek tussen 120% voor elektrische wagens en 50% voor wagens met een uitstoot van meer dan 195 gram.  Brandstofkosten waren voor 75% aftrekbaar.

Vanaf 2020 (of correcter: vanaf aanslagjaar 2021 voor belastbare tijdperken die beginnen vanaf 1 januari 2020) wordt het percentage van aftrek berekend volgens de formule:

120% - (0,5 x coëfficiënt x aantal gram CO2 per kilometer)

Hierbij is de coëfficiënt:

  • 1 voor dieselwagens,

  • 0,95 voor benzinewagens en elektrische wagens,

  • 0,90 voor voertuigen op aardgas < 12 fiscale PK.

De aftrek is maximaal 100% en minimaal 50% behalve voor auto’s met een uitstoot > 200 gram.  Voor deze laatste bedraagt de aftrek slechts 40%.

Opgelet! Deze nieuwe berekeningswijze is ook van toepassing op de brandstofkosten.

In de praktijk leidt dit in vele gevallen tot een drastische vermindering van de aftrek.

Enkele voorbeelden:

Type wagen

CO2-uitstoot

Aftrekpercentage tot aanslagjaar 2021

Aftrekpercentage vanaf aanslagjaar 2021

Benzine

60

100%

91,5% (120-(0,5*0,95*60))


Diesel

60

100%

90% (120-(0,5*1*60))


Benzine

120

80%

63% (120-(0,5*0,95*60))


Diesel

120

75%

60% (120-(0,5*1*60))


Benzine

147

75%

50,175% (120-(0,5*0,95*147)) beperkt tot 50%

Diesel

140

60%

50% (120-(0,5*1*140)) = maximum


Voordeel alle aard

Aan de berekening van het voordeel van alle aard voor het privégebruik van een personenwagen die door een werkgever aan een werknemer wordt ter beschikking gesteld, is op zich niets gewijzigd.  De formule is nog steeds:

Cataloguswaarde x leeftijdscoëfficiënt x 6/7 x CO2 percentage

Het CO2 percentage is dan 5,5 + (0,1 x (CO2 uitstoot – referentie uitstoot))

Enkel de referentie uitstoot werd aangepast.  Deze bedraagt voor het jaar 2021 102 g/km voor voertuigen met een benzine, lpg of aardgasmotor (tegenover 111 g/km in 2020) en 84 g/km voor voertuigen met een dieselmotor (tegenover 91 g/km in 2020). 

Het minimum voordeel van alle aard bedraagt EUR 1.370 tegenover EUR 1.360 in 2020.

Ook voor de werkgever wijzigt er niets.  Het voordeel van alle aard blijft een verworpen uitgave ten belope van 40% indien de werkgever de brandstofkosten van de wagen ten zijne laste neemt en ten belope van 17% indien dit niet het geval is.

Aftrek en voordeel alle aard voor ‘valse hybrides’

Voor hybride voertuigen met plug-in die vanaf 1/1/2018 worden aangeschaft en die slechts een energiecapaciteit hebben van minder dan 0,5 kWh per 100 kg wagengewicht of een CO2-uitstoot van meer dan 50 gram per kilometer zal de CO2-uitstoot worden gelijkgesteld met die van het overeenstemmende niet-hybride model met dezelfde brandstof (bv. benzine).  Is er geen overeenstemmend model voorhanden, dan wordt de CO2-uitstoot van de wagen forfaitair vermenigvuldigd met 2,5. De grenswaarde inzake energiecapaciteit kan in de toekomst wel verhoogd worden.  

De maatregel is in werking getreden vanaf het aanslagjaar 2021 dus voor boekjaren die ten vroegste aanvangen vanaf 1/1/2020.  

Voor hybride wagens aangeschaft vóór 1/1/2018 wijzigt er niets aan de in aanmerking te nemen CO2-uitstoot voor de berekening van het aftrekpercentage en voor de berekening van het voordeel van alle aard. Voor deze wagens blijft de CO2 waarde gelden van de hybride versie, ook na 1 januari 2020.

Ook voor gewone hybrides (zonder stekker) wijzigt er niets.

Indien u twijfelt of uw voertuig al dan niet als een valse hybride wordt beschouwd, kan u de lijst bekijken die de FOD-financiën op 19 februari 2020 heeft gepubliceerd met een overzicht van de valse hybrides en het eventueel overeenstemmend voertuig.

Opgelet met CO2-uitstoten die worden opgegeven op de offerte van hybride voertuigen.  Al naargelang de gekozen opties kan het immers voorkomen dat de  CO2-uitstoot van de uiteindelijke wagen hoger is dan vermeld op de offerte waardoor de wagen als valse hybride kan worden aangemerkt.

CO2 meetmethodes

In het verleden werd de CO2 waarde  van een wagen gemeten onder de NEDC-methode (New European Driving Cycle).  Sinds september 2018 gebruikt men voor deze meting de Europese WLTP-norm (Worldwide LIght vehicle Testing Procedure) dewelke tot hogere CO2-uitstootgehaltes leidt.

Tot en met 31 december 2020 mag men voor de berekening van het voordeel en de aftrekbeperking de laagste van de twee nemen.  Dit is ook nog het geval vanaf 1 januari 2021 op voorwaarde dat de NEDC-waarde op het gelijkvormigheidsattest is vermeld.  

Opgelet: voor de Vlaamse verkeersbelasting en belasting op de inverkeerstelling geldt vanaf 1 januari 2021 sowieso de WLTP-waarde voor wagens die in 2021 voor de eerste keer worden ingeschreven op naam van een privépersoon of op naam van een rechtspersoon die geen leasingmaatschappij is.  

Conclusie

Gelet op de nieuwe aftrekregels waardoor elke wagen vaak een ander aftrekpercentage verkrijgt, is het aangewezen in de boekhouding per wagen een aparte rekening te voorzien waarop ALLE kosten verbonden aan de desbetreffende wagen worden geboekt.  Dit geldt eveneens voor de brandstofkosten.  


 


 

Bart Apers
Bart  Apers
Managing Partner
Crowe Spark