De fiscaliteit van laadstations

De investeringsaftrek anno 2022

2-5-2022
De fiscaliteit van laadstations

Naar aanleiding van de corona pandemie werd de investeringsaftrek voor KMO tijdelijk verhoogd van 8% naar 25% en dit voor investeringen gedaan tijdens een welbepaalde periode.  Daarnaast bestaan er nog steeds een aantal bijzondere tarieven die momenteel evenwel lager liggen dan het tarief van 25% en werd een investeringsaftrek ingevoerd voor investeringen in een nieuwe categorie van activa.  

Hierbij een overzicht.

Standaardtarief voor KMO 

Zoals hierboven gesteld, bedraagt het standaard tarief voor KMO 25% voor kwalificerende investeringen gedaan vanaf 12 maart 2020 tot en met 31 december 2022.   
Bijzondere tarieven voor KMO

Voor KMO vennootschappen gelden verder nog volgende tarieven:

 • octrooien, milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen: 13,5%
 • digitale investeringen: 13,5%
 • investeringen in beveiliging: 20,5%

Aangezien het standaardtarief op dit moment 25% bedraagt, kan dit hogere tarief worden toegepast.

Opgelet: wanneer er minder dan 20 werknemers in de onderneming worden tewerk gesteld, kan voor energiebesparende investeringen en investeringen in onderzoek en ontwikkeling geopteerd worden voor een gespreide aftrek.  Deze bedraagt 20,5% van de afschrijvingen op de investering.  Verder kan voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling ook geopteerd worden voor het (eenmalig of gespreid) belastingkrediet.  Dit is dan het nominaal tarief van de vennootschapsbelasting dat wordt toegepast op dezelfde berekeningsbasis als de investeringsaftrek.  Eén en ander moet dus afgewogen worden tegenover de toepassing van de verhoogde investeringsaftrek van 25%.

Voor energiebesparende investeringen en investeringen in onderzoek en ontwikkeling dient bovendien een attest te worden aangevraagd.  
Verder geldt voor investeringen in herbruikbare verpakkingen een investeringsaftrek van 3% maar hier is geen verhoging tot 25% voorzien.

Bijzondere tarieven voor GROTE vennootschappen

Grote vennootschappen kunnen nog genieten van volgende investeringsaftrekken zonder de verhoging tot 25%:

 • Energiebesparende investeringen: 13,5%
 • Milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling: 13,5%
 • Octrooien: 13,5%
 • Rookafzuig – of verluchtingssystemen: 13,5%
 • Herbruikbare verpakkingen: 3%

De opmerkingen inzake gespreide aftrek, belastingkrediet en aanvraag attesten zijn eveneens van toepassing.

Nieuwe investeringsaftrek voor ‘groene’ vrachtwagens

Voor investeringen in groene vrachtwagens werd voorzien in een nieuwe tijdelijke investeringsaftrek. 

De aankoop van nieuwe koolstofemissievrije vrachtwagens, de installatie van tankinfrastructuur voor blauwe, groene of turquoise waterstof en de installatie van elektrische laadinfrastructuur voor koolstofemissievrije vrachtwagens kunnen rekenen op een investeringsaftrek van 35% voor investeringen in 2022.  De totale investeringsaftrek mag echter niet meer bedragen dan EUR 60.000.000,00.

Een groene vrachtwagen is dan een vrachtwagen, aanhangwagen of opleggertrekker van de categorie N1, N2 of N3.
Voor investeringen in de volgende jaren, zijn de tarieven als volgt:

Jaar

Tarief

2023

35%

2024

29,5%

2025

34%

2026

18,5%

2027

13,5%

Verdere voorwaarden zijn dat de vennootschap:

 • Geen achterstallige RSZ schulden mag hebben
 • Geen onderneming in moeilijkheden is op de laatste dag van het belastbaar tijdperk waarin de investering is gebeurd
 • Geen bevel tot terugvordering vanwege de Europese commissie mag hebben ontvangen inzake door België verleende steun die strijdig of onverenigbaar is met de interne markt.

Overdracht van de investeringsaftrek 

Investeringsaftrek die in een belastbaar tijdperk niet kan worden benut wegens onvoldoende belastbare basis, is onbeperkt overdraagbaar naar volgende belastbare tijdperken.
Uitzondering hierop betreft de verhoogde investeringsaftrek van 25%.  Deze is slechts overdraagbaar naar de twee volgende belastbare tijdperken voor investeringen tot en met 31 december 2021 en naar één volgend belastbaar tijdperk voor investeringen gedaan in het kalenderjaar 2022.

Verder mag niet uit het oog verloren worden dat de aftrek van de overgedragen investeringsaftrek tesamen met de onbeperkt in de tijd overdraagbare DBI-aftrek, de overgedragen aftrek voor innovatie-inkomsten, de onbeperkt in de tijd overdraagbare fiscale verliezen en de notionele interestaftrek van het jaar beperkt wordt tot 1.000.000 EUR + 70% van het verschil tussen het saldo dat overblijft na de investeringsaftrek en 1.000.000 EUR.

Conclusie  

De verhoogde investeringsaftrek van 25% voor KMO is zeker een goede zaak maar dient ook afgewogen te worden tegen de gewone investeringsaftrekken die zijn voorzien in het kader van de overdracht.  Ook de nieuwe, zij het tijdelijke, investeringsaftrek voor groene vrachtwagens, is een mooie stimulans om de vergroening van de mobiliteit ook in het vrachtwagens, is een mooie stimulans om de vergroening van de mobiliteit ook in het vrachtverkeer in te zetten.