Gewijzigd loonbegrip

Het coronavirus: Welke steunmaatregelen zijn er?

Marc Verbeek
18-3-2020
Gewijzigd loonbegrip
Steunmaatregelen

Het coronavirus: Welke steunmaatregelen zijn er?

 

Dat het coronavirus onze maatschappij en economie ontwricht is een feit. Om de impact op bedrijven en zelfstandigen enigszins te beperken heeft de overheid enkele specifieke steunmaatregelen uitgewerkt. Wij houden alvast de vinger aan de pols, want de informatie wordt constant geüpdates. In dit artikel geven we enkele nuttige sites mee en 10 maatregelen die reeds genomen zijn.

 

Hier vindt u alle informatie

 

De volgende 4 websites groeperen heel wat informatie over de specifieke maatregelen die genomen werden ten gevolge van het Covid-19 virus:

 

 

10 reeds aangekondigde maatregelen

 

De onderstaande maatregelen werden reeds aangekondigd en van kracht:

 

 

Tijdelijke werkloosheid door overmacht
De tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht wordt verlengd met 3 maanden, tot 30 juni 2020. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal ook ingeroepen kunnen worden in afwachting van de erkenning als ‘onderneming in moeilijkheden’. Ondernemingen hebben die erkenning nodig om bedienden op tijdelijke werkloosheid om economische redenen te kunnen zetten. De erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gebeurt binnen de drie à vier dagen. Het is het sociaal secretariaat dat dit kan aanvragen en opvolgen. Wij kunnen u zeker bijstaan in dit proces, dankzij onze gespecialiseerde HR-afdeling. Deze mensen onderhouden nauwe contacten met sociale secretariaten.

 

Verhoging uitkering
Voor medewerkers in tijdelijke werkloosheid worden de uitkeringen tijdelijk verhoogd van 65% naar 70% van het normale loon om zo het inkomensverlies te beperken. Let op, een werknemer die in de tijdelijk werkloosheid zit kan zijn opzeg geven zonder enige vorm van opzegtermijn.

 

Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen

Wat de sociale zekerheidsbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 betreft, zal de COVID-19 problematiek worden aanvaard als een factor die minnelijke betalingstermijnen mogelijk maakt.

 

Betalingsplan BTW

Het zal mogelijk zijn BTW-aflossingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de gebruikelijke boetes. Dit op voorwaarde dat de schuldenaar aantoont dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met COVID-19.

 

Betalingsplan betreffende bedrijfsvoorheffing
Ook ivm met de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de boetes. Onder dezelfde voorwaarden.

 

Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting
Voor zover wordt aangetoond dat de belastingplichtige betalingsmoeilijkheden heeft door COVID-19, is het mogelijk uitstel van betaling te vragen voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting.

 

Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen.

 

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
Voor de sociale zekerheidsbijdragen voor de eerste twee kwartalen van het jaar 2020 wordt het uitstel met een jaar zonder nalatigheidsinteresten en de vrijstelling van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen toegestaan. Opnieuw op voorwaarde dat er een aantoonbaar verband is met COVID-19.

 

Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)

Onder dezelfde voorwaarde komen zelfstandigen in hoofdberoep in aanmerking voor het overbruggingsrecht op grond van gedwongen stopzetting van de activiteit, zodra die langer dan een week duurt. De financiële steun bedraagt 1266,37 euro per maand zonder gezinslast en 1582,46 euro met gezinslast. Deze kan aangevraagd worden bij de instelling van uw persoonlijke sociale bijdragen.

 

Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten.

Voor alle federale overheidsopdrachten waarvan wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan COVID-19, zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen.