cateringskosten insights crowe spark

Cateringkosten met publicitair karakter zijn aftrekbaar als beroepskost

Marc Verbeek
16-4-2018
cateringskosten insights crowe spark

Minister maakt einde aan rechtsonzekerheid.

Over de aftrek als beroepskost van cateringkosten die worden gemaakt in het kader van publicitaire events bestond lang rechtsonzekerheid. Op het vlak van de BTW worden cateringkosten, onder voorwaarden, als publiciteitskosten aanzien zodat de BTW hierop principieel volledig aftrekbaar is. 

Op het vlak van de inkomstenbelasting bestond echter nog geen duidelijkheid aangezien de rechtspraak verdeeld was.  Daaraan heeft de Minister nu een einde gesteld door te stellen dat cateringkosten met een publicitair karakter ook op het vlak van de inkomstenbelasting als publiciteitskosten kunnen worden aangemerkt waardoor zij volledig aftrekbaar zijn.  

Regeling inzake BTW

De BTW op kosten van onthaal is niet aftrekbaar en ook de BTW op kosten voor spijzen en dranken is dat niet.

Niettemin aanvaardde het  Hof van Cassatie  de aftrek van BTW wanneer kosten van onthaal gemaakt worden om publicitaire redenen. Deze kosten worden dan als publiciteitskosten gekwalificeerd, eerder dan kosten van onthaal.  Dit standpunt werd uiteindelijk ook door de BTW-administratie gevolgd als de belastingplichtige kan aantonen dat de kosten niet louter zijn gemaakt ‘voor het creëren van een algemeen gunstige atmosfeer ten overstaan van de onderneming’ maar zij ‘de directe verkoop beogen of worden gemaakt met het oog op publiciteit voor welbepaalde producten of diensten’.   

Jaren later aanvaardde de BTW-administratie, ook onder druk van rechtspraak van het Hof van Cassatie, dat ook de BTW op kosten van spijzen en dranken aftrekbaar zijn. Dit voor zover wordt aangetoond dat ‘de kosten daadwerkelijk worden gemaakt in het kader van een activiteit ten behoeve van zijn bestaande of potentiële klanten die hoofdzakelijk en rechtstreeks een publicitair doel heeft met de bedoeling de verkoop van zijn producten of diensten te bevorderen’.

Regeling inzake directe belastingen

 Kosten van onthaal en receptie zijn aftrekbaar ten belope van 50%, restaurantkosten ten belope van 69%.

Kan hierbij dezelfde redenering worden doorgetrokken als inzake BTW met name dat receptie- en restaurantkosten toch volledig aftrekbaar zijn wanneer deze worden gemaakt in het kader van publicitaire events? Voortaan dus wel, althans voor wat cateringkosten betreft!

De Minister heeft namelijk bevestigd dat  ‘kosten van spijzen en dranken en cateringkosten die de belastingplichtige maakt in het kader van een evenement dat hij organiseert voor bestaande of potentiële klanten en dat hoofdzakelijk of rechtstreeks tot doel heeft de verkoop van welbepaalde producten of diensten te bevorderen, inzake inkomstenbelasting volledig aftrekbaar zijn.  In dat geval moet immers gekeken worden naar het doel van de uitgaven en niet zozeer naar de aard ervan.  Dat heeft tot gevolg dat de gemaakte kosten betreffende evenementscatering geherkwalificeerd worden als publiciteitskosten en niet als receptiekosten’. 

Einde discussie?

De Minister doet echter geen uitspraak over het lot van de kosten van onthaal.  Allicht kan dezelfde redenering ook hier worden doorgetrokken, te meer daar de Minister in zijn antwoord verwijst naar de harmonisatie van de regeling inzake BTW en directe belastingen.