Meldingsplicht in Nederland

Carry-back van verliezen goedgekeurd door de Kamer!

Marc Verbeek
20-7-2020
Meldingsplicht in Nederland

Om de solvabiliteit  van bedrijven te verbeteren lagen twee ingrijpende fiscale voorstellen op tafel met name de invoering van een carry-back van verliezen en de aanleg van een wederopbouwreserve.  De carry-back van verliezen werd intussen goedgekeurd door de Kamer.

Principe  

De carry-back houdt in dat fiscale verliezen van een bepaald jaar kunnen afgetrokken worden van de belastbare winsten van het vorige jaar.  Hierdoor betalen bedrijven minder belastingen voor het jaar van aftrek en kunnen zij hun voorafbetalingen voor dat jaar terugvragen. Opgelet: de maatregel geldt NIET voor ondernemingen in moeilijkheden op 18 maart 2020!

Het belastbaar tijdperk van aftrek is elk boekjaar afgesloten vanaf 13 maart 2019 tot 31 december 2020.  Dit betekent dus dat de aftrek zal kunnen toegepast worden voor één van de aanslagjaren 2019, 2020 of 2021.

Het gaat dan om de verliezen geleden tijdens het volgende belastbaar tijdperk, dus tijdens het aanslagjaar 2020, 2021 of 2022.

De carry-back neemt de vorm aan van een tijdelijk vrijgestelde reserve die in de aangifte eenvoudig in mindering wordt gebracht van de belastbare gereserveerde winst.  Er is geen boeking vereist. Bij de aangifte zal wel een specifieke verklaring moeten gevoegd worden.

De vrijgestelde reserve (verhoogd met een aanvullende belastbare grondslag ter compensatie van een eventuele tariefdaling) wordt dan het jaar nadien teruggenomen en afgezet tegen het fiscale verlies van dat jaar.  

Het bedrag van de tijdelijk vrijgestelde reserve is beperkt tot:

  • het belastbaar resultaat na de eerste bewerking (= beweging van de belaste reserves + verworpen uitgaven + uitgekeerde dividenden) min de DBI-aftrek en de aftrek voor innovatie inkomsten of

  • EUR 20 miljoen.

Indien reeds een aanslag werd gevestigd voor het belastbaar tijdperk waarin men het verlies wenst af te trekken, zal men een bezwaar moeten indienen.

Opgelet: indien het afgetrokken verlies meer dan 10% hoger is dan het werkelijk geleden verlies, is een bijzondere aanslag voorzien tussen 2% en 40% in functie van de grootte van het verschil.

Overige voorwaarden

Teneinde van de maatregel te kunnen genieten moeten nog een aantal andere voorwaarden vervuld zijn.

Meer bepaald mogen de bedrijven die voor de maatregel in aanmerking wensen te komen in de periode van 12 maart 2020 tot de indiening van de aangifte over aanslagjaar 2021:

  • Geen dividenden uitkeren, onder welke vorm dan ook

  • Geen kapitaalverminderingen doorvoeren

  • Geen eigen aandelen inkopen

  • Geen transacties met belastingparadijzen doen zonder aantoonbare economische activiteit of banden hiermee hebben.

Daarnaast zijn ook beleggingsvennootschappen, coöperatieve participatievennootschappen en zeevaartvennootschappen uitgesloten van de regeling.

Conclusie

De eenmalige carry-back van verliezen is zeker een mooie opportuniteit voor bedrijven om hun solvabiliteit op te krikken.  Er mag echter niet lichtzinnig mee omgesprongen worden gelet op de sanctie  ingeval het werkelijke verlies kleiner is dan het vrijgestelde bedrag.