Matching-principe

Boekhoudkundig matching-principe voortaan ook fiscaal van toepassing

Bart Apers
31-8-2018
Matching-principe
Matching-principe

Naar aanleiding van de hervorming van de vennootschapsbelasting werd het boekhoudkundig matching-principe ook fiscaal ingevoerd.  De nieuwe regeling is van toepassing vanaf het aanslagjaar 2019 (voor boekjaren die ten vroegste aanvangen op 1 januari 2018) en enkel in de vennootschapsbelasting. 

Waarover gaat het?

Het boekhoudkundig matching-principe houdt in dat kosten en opbrengsten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.  In de praktijk gebeurt dit via de techniek van de overlopende rekeningen.

Als basisregel geldt dat de boekhoudkundige principes ook fiscaal van toepassing zijn indien de fiscale wet er niet van afwijkt.

Op het vlak van de opbrengsten voorzag de fiscale wet geen afwijking.  Op het vlak van de kosten daarentegen wel.  Meer bepaald waren kosten fiscaal aftrekbaar in het belastbaar tijdperk waarin zij werden betaald of gedragen of het karakter van zekere en vaststaande schuld hebben verkregen en als zodanig werden geboekt.  Dit betekende dus dat kosten fiscaal in één keer in aftrek konden genomen worden in het jaar waarin zij werkelijk werden betaald, zelfs als zij betrekking hadden op meerdere jaren.

Aanpakken van fiscale optimalisatietechniek

De vooruitbetaling van kosten liet dan ook toe om het belastbaar resultaat te drukken in dat jaar en dus winsten te verschuiven naar latere jaren. Dat kan voordelig zijn om bv onder bepaalde belastbare maxima te blijven (bv voor toepassing van het verlaagd tarief) of om tijdens het volgende belastbaar tijdperk van bepaalde aftrekken te kunnen genieten.

Teneinde deze optimalisatietechniek aan banden te leggen, zullen voortaan kosten die in een belastbaar tijdperk werkelijk zijn betaald of gedragen of het karakter van zekere en vaststaande schuld hebben verkregen en als zodanig zijn geboekt nog maar aftrekbaar zijn in verhouding tot het gedeelte van de kosten dat betrekking heeft op dat belastbaar tijdperk.

Maar….

De nieuwe regeling viseert echter niet enkel de hierboven vermelde optimalisatietechnieken maar is van toepassing op alle kosten.  Het gaat dan onder meer over verzekeringen, interesten, abonnementen, belastingen (onroerende voorheffing/verkeersbelasting), huurgelden, …..). 

Besluit

Daar waar in het verleden vaak kosten in aftrek werden genomen in het jaar van betaling, zullen deze nu moeten geprorateerd worden over de periode waarop zij betrekking hebben.  Gelieve uw administratie hieraan aan te passen! 

Bart Apers
Bart  Apers
Managing Partner
Crowe Spark