Gewijzigd loonbegrip

Sociale bijdragen op voordelen van buitenlandse groepsvennootschap? 

Marc Verbeek
17-12-2018
Gewijzigd loonbegrip
Belgische sociale zekerheidsbijdragen

Onlangs werd door de Belgische sociale zekerheidsinstanties een nieuw standpunt ingenomen inzake de onderworpenheid aan Belgische sociale zekerheidsbijdragen van voordelen toegekend door een buitenlandse moedervennootschap aan werknemers die in België werken. 

 

Dit werd bekomen door een bredere interpretatie van de definitie van het loonbegrip.

 

‘Loon’ is gedefinieerd als elk voordeel in geld of in geld waardeerbaar:

 

  • Dat de werkgever aan zijn werknemer toekent als tegenprestatie van arbeid verricht krachtens de arbeidsovereenkomst, alsook datgene
  • Waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van zijn werkgever, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks.

     

In het verleden namen de sociale zekerheidsinstanties het standpunt in dat een voordeel onrechtstreeks ten laste was van de werkgever wanneer, zonder de financiële kost te dragen, de werkgever het aanspreekpunt was waarnaar de werknemer zich moest richten als hij het voordeel niet kreeg.

Als gevolg hiervan, werden voordelen die een Belgisch werknemer van de buitenlandse moedervennootschap of van een andere groepsvennootschap ontving zonder enige tussenkomst van zijn Belgische werkgever niet als loon beschouwd en bijgevolg waren hierop geen sociale zekerheidsbijdragen in België verschuldigd.

 

In hun administratieve instructies van het derde kwartaal van 2018, werd dit standpunt in die zin aangepast dat wanneer een werknemer een voordeel ontvangt ingevolge zijn arbeidsovereenkomst met zijn werkgever, ongeacht wie dit voordeel verstrekt, dit voordeel steeds moet onderworpen worden aan Belgische sociale zekerheidsbijdragen. 

   

Dit betekent dat elk voordeel dat wordt verstrekt aan een Belgische werknemer ingevolge zijn tewerkstelling bij zijn werkgever, aan Belgische sociale zekerheidsbijdragen onderworpen is.  Dit is bv van toepassing op RSU toegestaan door buitenlandse groepsvennootschappen aan werknemers, die in België werken.

 

Vanaf wanneer dit nieuwe standpunt van kracht zal zijn, is nog niet duidelijk.  Verder bestaat er ook enige twijfel over de wettigheid van dit standpunt.