Eigen bijdrage firmawagen

Eigen bijdrage firmawagen: maak een factuur op!

Marc Verbeek
1-4-2019
Eigen bijdrage firmawagen

Bij de terbeschikkingstelling van een firmawagen aan een werknemer of bedrijfsleider komt het voor dat deze een eigen bijdrage betalen.

Deze bijdrage mag in mindering worden gebracht van het in hoofde van de werknemer/bedrijfsleider te belasten voordeel van alle aard voor de firmawagen maar mag volgens de administratie NIET in mindering worden gebracht van de door de werkgever te verwerpen autokosten.

Recente rechtspraak denkt hier echter anders over en laat de aftrek van de eigen bijdrage voor de berekening van de verworpen uitgaven wel toe.

Rechtsonzekerheid troef dus!

Ingevolge de nieuwe bepaling inzake de aftrek van doorgerekende kosten die werd ingevoerd naar aanleiding van de hervorming van de vennootschapsbelasting, zijn doorgerekende autokosten vanaf 2018 (boekjaren die starten vanaf 1 januari) echter volledig aftrekbaar bij degene die ze doorrekent op voorwaarde dat deze ‘uitdrukkelijk’ en ‘afzonderlijk’ op factuur worden vermeld. Deze kosten zijn dan te verwerpen bij degene die ze doorgerekend krijgt. De factuur moet hiertoe de CO2-uitstoot alsook het type brandstof van de wagen vermelden.

Wij raden dan ook aan een factuur uit te reiken voor de eigen bijdrage.

Voor BTW doeleinden heeft dit in principe geen nadelen aangezien de kost voor de werknemer/bedrijfsleider onveranderd blijft. De eigen bijdrage wordt immers geacht inclusief BTW te zijn. Ook voor de vennootschap wijzigt er niets aangezien de verschuldigde BTW op een eigen bijdrage met of zonder factuur dezelfde is.

Waar wel moet op gelet worden inzake BTW is dat de maatstaf van heffing de zogenaamde ‘gedane uitgaven’ bereikt. Indien deze maatstaf hoger is dan de effectieve eigen bijdrage, dient nog BTW te worden afgedragen op het verschil. Het volstaat dat de vennootschap hiervoor een intern stuk opmaakt.