aanpassing statuten nieuwe WVV

Aanpassing statuten aan het nieuwe WVV

aanpassing statuten nieuwe WVV

Zoals u weet, trad op 1 mei 2019 het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (afgekort WVV) in werking. Met deze modernisering van het regelgevend kader voor vennootschappen, werd gestreefd naar een flexibilisering en een vereenvoudiging van het Belgische vennootschapsrecht

Concreet betekent de wijziging van het WVV dat aandeelhouders en oprichters van vennootschappen sinds 1 mei 2019 een grotere vrijheid hebben om de afspraken en regels in de vennootschap te bepalen. Ook werd het aantal vennootschapsvormen drastisch teruggebracht.  Dit betekent dat een deel van de ‘oude’ vennootschapsvormen verdwijnen en/of omgevormd moeten worden naar één van de vennootschapsvormen onder het nieuwe WVV.  Weet dat de dwingende bepalingen van het nieuwe vennootschapsrecht reeds van toepassing zijn sinds 1 januari 2020!

Vennootschappen die op 1 mei 2019 reeds bestonden, hebben tot 31 december 2023 tijd om hun statuten aan te passen aan het nieuwe wettelijke kader.  Tijd om in actie te schieten, nu het wel degelijk 5 voor 12 is!

De tijd die notarissen nodig hebben om de omvormingen te verwerken, wordt langer door het hoge aantal lopende dossiers. 

De vraag die zeer regelmatig gesteld wordt: wat is de sanctie wanneer er niet tijdig wordt overgegaan tot aanpassing van de statuten aan deze ‘nieuwe’ vennootschapswetgeving?
De leden van het bestuursorgaan van deze bestaande vennootschap zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door de vennootschap of door derden ten gevolge van het niet nakomen van deze wettelijke verplichting.  Verder zijn er mogelijks bepaalde statutaire bepalingen die strijdig zijn met het WVV, waardoor deze niet meer als bestaande beschouwd worden.

 

Mogelijke opportuniteiten 

U kan er steeds voor opteren om louter de minimale omvormingsverrichtingen te laten doorvoeren aan uw bestaande vennootschap. Echter, sinds de wetswijziging is een Belgische vennootschap meer dan ooit een product ‘op maat’ en kan een vennootschap op uw (professionele en private) noden afgestemd worden. Zo kunnen verschillende soorten aandelen gecreëerd worden, is er de mogelijkheid om verschillende stemrechten of winstrechten toe te kennen aan verschillende categorieën van aandelen/aandeelhouders, is er meer vrijheid om de overdracht van aandelen te moduleren, bestaat een uitgebreidere mogelijkheid tot het uitkeren van interim dividenden en is er meer ruimte voor familiale ondernemingen om in te spelen op familiale wensen en noden, enz. 

Een opportuniteit die door vele bestaande BV’s wordt doorgevoerd, bij het in overeenstemming brengen van hun statuten met het WVV, is het beschikbaar maken van hun eigenvermogensrekeningen.  Een belangrijk voordeel hiervan is dat de oorspronkelijke inbreng kan worden terugbetaald of uitgekeerd via een gewone meerderheidsbeslissing van de algemene vergadering, zonder dat hiervoor notariële tussenkomst nodig is.

Verder zijn er ‘oude’ vennootschapsvormen die verdwijnen. De commanditaire vennootschap op aandelen (Comm.VA) is er één van. Bestaande Comm.VA’s die niet vóór 31 december 2023 spontaan zijn overgestapt naar een andere vennootschapsvorm worden van rechtswege omgezet in een naamloze vennootschap (NV).  De Comm.VA die vóór 31 december 2023 spontaan omzetten in een NV moeten een aantal juridische verplichtingen niet naleven.  Deze kan men nl. vermijden door tijdig om te vormen!  Deze omzettingsprocedure houdt in (Art 14:3 tot 14:5 WW):

  • Toelichtend verslag van het bestuursorgaan;
  • Staat van activa en passiva niet ouder dan 3 maanden voor de algemene vergadering die over het voorstel tot omzetting zal besluiten;
  • Controleverslag commissaris, bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant.

Noot: de omvorming van een Comm.VA naar een andere vennootschapsvorm dan de NV dient steeds te gebeuren volgens de gewone omzettingsprocedures van het boek 14 WVV.

 

Actie te ondernemen!

Vennootschappen opgericht vóór 1 mei 2019 zullen uiterlijk op 31 december 2023 hun statuten moeten aangepast hebben om deze om te vormen conform het nieuwe WVV en in bepaalde gevallen zullen ook de aandeelhoudersovereenkomsten en de management- en bestuurdersovereenkomsten aangepast moeten worden.

Vennootschappen die na 31 december 2023 nog steeds niets hebben ondernomen, worden van rechtswege omgezet in de rechtsvorm die het dichtst aansluit bij de oude vorm. Door deze automatische omzetting (zonder statutenwijziging) kan u natuurlijk niet inspelen op de opportuniteiten van de nieuwe regels. Daarenboven, als u zich niet houdt aan de uiterlijke omzettingsdatum, kan u als bestuurder aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die uit deze nalatigheid voortvloeit.

Het is dus zaak om de omvorming van uw vennootschap tijdig aan te pakken en de mogelijke opportuniteiten van de nieuwe regels tegen het licht te houden. De uiterlijke omzettingsdatum nadert!Gelet op het administratieve proces dat doorlopen moet worden in het kader van de omvorming (identificeren opportuniteiten, aanpassen statuten, notariële bekrachtiging (waar nodig)), wacht u best niet langer.

Neem zo snel mogelijk actie teneinde tijdig klaar te zijn met de aanpassing. U kan hiervoor altijd contact opnemen met uw dossierbeheerder.