Aangekondigde controleacties van de fiscus 2019

Aangekondigde controleacties van de fiscus 2019

Marc Verbeek
19-6-2019
Aangekondigde controleacties van de fiscus 2019

Net zoals de voorbije jaren, publiceerde de belastingadministratie onlangs de door haar geplande controleacties op haar website.  Deze moeten de belastingplichtigen er toe aanzetten hun fiscale verplichtingen correct na te komen.  

Volgende praktijken zullen het voorwerp uitmaken van gerichte controles:

Voor ondernemingen

  • Het niet naleven van de voorwaarden bij het aanleggen van een liquidatiereserve.
  • Het niet aangeven van alle inkomsten, met name die uit het buitenland.
  • Het boeken van niet-recurrente kosten van uitzonderlijke omvang of met een uitzonderlijke impact.
  • Een gebrek aan samenhang in het omzetcijfer. De omzet lijkt abnormaal in verhouding tot de omzet van andere ondernemingen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden, of evolueert in een a priori abnormale verhouding volgens diverse parameters die door de administratie gekend zijn.
  • Opgericht zijn als een holding en achtereenvolgens een kapitaalsverhoging en een niet-belaste kapitaalsvermindering doorvoeren.

Voor particulieren:

  • Aftrek van onderhoudsgelden wanneer deze worden betaald aan het buitenland.
  • Aftrek van werkelijke beroepskosten als loontrekkende of bedrijfsleider.
  • Het niet correct aangeven van inkomsten uit de verhuur van een onroerend goed waarvan u eigenaar bent in België en dat door uw huurder voor professionele doeleinden wordt gebruikt.
  • Het niet aangeven van roerende inkomsten die verband houden met een rekening in het buitenland.
  • Het niet indienen van uw belastingaangifte ondanks de verstuurde herinnering, in het bijzonder als u regelmatig nalaat uw aangifte in te dienen.

Uiteraard blijven ook de gewone controleacties doorlopen.

Wees dus waakzaam als u zich in één van bovenvermelde situaties bevindt!