Hoạt động tính lương trong doanh nghiệp

11/05/2021

Hoạt động tính lương trong Doanh nghiệp là một quy trình bao gồm: việc thu thập dữ liệu thời gian làm việc của người lao động, tính toán tiền lương, thanh toán lương, hạch toán kế toán một cách đầy đủ và chính xác vào hệ thống kế toán.

Vui lòng xem thêm thông tin về quy trình tính lương tại Doanh nghiệp, chức năng - trách nhiệm của từng bộ phận/ cá nhân có liên quan tại đây